Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 25/07/2024

Scroll to top

Top

[:ro]Vălul Păcii @ București[:en]The Veil of Peace @ Bucharest[:]

[:ro]Vălul Păcii @ București[:en]The Veil of Peace @ Bucharest[:]
Nistor Laurențiu

[:ro]

Expoziție de cercetare curatoriată de Igor Mocanu, Ovidiu Țichindeleanu și Raluca Voinea (Comitetul pentru Resurecție/ CPR)

9 iunie – 7 iulie 2017
Vernisaj: vineri, 9 Iunie 2017, orele 19:00
tranzit.ro/ București, Str. Gazelei 44, sector 4

Parteneri: Arhiva Națională de Filme, Muzeul de Artă Vizuală Galați, Muzeul de Artă Cluj-Napoca, Muzeul de Artă Piatra Neamț, Muzeul Județean Satu Mare, Radio România Cultural, Revista ARTA, Uniunea Artiștilor Plastici

Curator asistent: Iuliana Dumitru
Design: Eduard Constantin

“În iconografia socialismului real-existent, pacea domneşte suprem peste toate simbolurile. Chiar mai mult decît porumbelul păcii, desenat de altfel de mîna fiecărui copil al fostului bloc socialist, însuşi cuvîntul “PACE”, ca în “pacea între popoare”, e un cuvînt care a devenit imagine. Pacea a fost simbolul cel mai înalt al vieţii comuniste. Cu toate acestea, “lumea liberă” a văzut mereu în pacea comunistă doar un văl, dincolo de care se ascundeau alte intenţii. După ce cortina a fost dată deoparte, de la războaiele din fosta Iugoslavie, la începutul tranziţiei postsocialiste, la războiul din Ucraina, la sfîrşitul acesteia, fostul bloc socialist a devenit o “regiune de conflict”, fiind astfel reintegrată în lumea capitalismului şi colonialităţii. Pacea a dispărut din viaţa socială sub ingerinţa războaielor, crizelor şi austerităţii infinite. Vălul păcii a fost înlocuit cu armurile războiului. Cum putem dematerializa războiul pentru a recîştiga timpul păcii? Cum putem redistribui capitalul imaginii într-un sens comun?” (Ovidiu Țichindeleanu)

Expoziția “Vălul păcii” este un prim capitol al unei cercetări dedicate iconografiei păcii în perioada socialistă în România și Republica Moldova. Circulația internațională a motivului păcii, în special în țările nealiniate, constanța prezenței sale în discursul oficial pe toată perioada postbelică, până la sfârșitul anilor ’80, precum și multitudinea de reprezentări ale sale în toate formele culturale (arte plastice, film, literatură, jurnalism, muzică, filatelie, festivaluri) reprezintă puncte de plecare și direcții pentru cercetarea pe care se bazează, și pe care o generează proiectul “Vălul păcii”.

În expoziția din spațiul tranzit.ro/ București sunt prezentate lucrări împrumutate din colecțiile unor muzee din țară, un program de filme și jurnale de actualități de la Arhiva Națională de Filme precum și o secțiune cu materiale de arhivă și documentație, ce definesc un proiect în lucru și deschis. Printre artiștii expuși se numără Natalia Matei-Teodorescu, Hortensia Masichievici, Mihai Rusu, Iosif Santha, Ladislau Feszt, Gheorghe Terescenco, Mihai Leonte, Ion Popescu Gopo, Luminița Cazacu și alții.

Instituții precum Württembergischer Kunstverein Stuttgart, Schirn Kunsthalle Frankfurt sau Capitala culturală europeană San Sebastian, au deschis recent sau urmează să deschidă expoziții dedicate păcii. Fluxul de știri pe care îl primim zilnic ne asigură că, din păcate, acest subiect nu este doar unul al câmpului estetic și că imperativul păcii este mai actual decât oricând. Expoziția “Vălul păcii” deschide un cufăr plin cu imagini, simboluri și sloganuri care au fost încuiate laolaltă cu alte relicve ale regimului socialist, etichetate toate drept “propagandă”. Curatorii acestei expoziții, reuniți sub titulatura “Comitetul pentru Resurecție” își propun să scuture praful de pe conceptele emancipatoare care au fost o dată propuse pentru o întreagă lume și peste care s-a așternut vălul uitării.

În cadrul expoziției vor fi organizate o serie de ateliere pentru copii, coordonate de Daniela Pălimariu/ Asociația ArtCrowd.

Expoziția poate fi vizitată de marți până vineri, între orele 16:00-20:00.
Informații suplimentare: iuliana.dumitru@tranzit.org.

Mulțumiri speciale: Mihai Fulger, Ana Mirea, Dan Nanu, Lucian Uță, Felicia Grigorescu, Petru Lucaci, Daria Ghiu, Cristina Tudor, Simion Constantin, Mariana Motilică, Valentina Rusu-Ciobanu, Lică Sainciuc, Lilia Dragneva, Tudor Zbârnea, Olga Ghilca, Pavel Brăila, Bogdan Stănescu, Mădălin Geană, Iulian Bauer, Raluca Ouriaghli/ Ateliere fără frontiere, Cristian Negrea, Athena Dumitriu, Cristina Zanfirescu, Sorin Popescu, Adrian Cristea

Partenerul principal al tranzit.ro este Fundația ERSTE.

 [:en]

Research exhibition curated by Ovidiu Țichindeleanu, Igor Mocanu and Raluca Voinea (The Committee for Resurrection/ CPR)

9 June – 7 July 2017
Opening: Friday, 9 June 2017, 7 pm
tranzit.ro/ București, Str. Gazelei 44, sector 4

Partners: The National Film Archive, The Visual Art Museum Galați, The Art Museum Cluj-Napoca, The Art Museum Piatra Neamț, The County Museum Satu Mare, Radio România Cultural, ARTA Magazine, Romanian Artists Union

Assistant curator: Iuliana Dumitru
Design: Eduard Constantin

„In the iconography of real-existing socialism, peace reigns supreme over all symbols. Even more than the peace dove, drawn by the hand of each and every child of the former socialist bloc, the word ‘peace’ itself, as in ‘peace amongst peoples’, is a word that became image. Peace was the ultimate symbol of communist life. Yet the ‘Free World’ kept on seeing in the communist peace only a veil, behind which lurked other intentions. After the curtain was opened, from the wars of former Yugoslavia at the beginning of the post-socialist transition, to the war of Ukraine at the end of it, the former socialist bloc has become a ‘conflict region’, and thus was reintegrated into the world of capitalism and coloniality. Peace itself has disappeared from the social life under the distress of wars, crises, and infinite austerity. The veil of peace has been replaced by the armors of war. How can we dematerialize war, to regain the peaceful time, how can we start redistributing the capital of the image back into common meaning?” (Ovidiu Țichindeleanu)

“The Veil of Peace” exhibition is a first chapter of a research dedicated to the peace iconography during the socialist period in Romania and Moldova. The international circulation of the peace motif, especially in the non-aligned countries, the permanence of its presence in the official discourse during the post-war period, until the end of the 1980s, as well as the multitude of its representations in all the cultural forms (fine arts, film, literature, journalism, music, philately, festivals) represent points of departure and directions onto which the “Veil of Peace” project founds its research.

In the exhibition at the tranzit.ro/ București space one can find works borrowed from the collections of museums in the country, a programme of films and news journals from the National Film Archive as well as a section with archive materials and documentation, defining a work in progress and open project. Among the exhibited artists one can find: Natalia Matei-Teodorescu, Hortensia Masichievici, Mihai Rusu, Iosif Santha, Ladislau Feszt, Gheorghe Terescenco, Mihai Leonte, Ion Popescu Gopo, Luminița Cazacu and others.

Institutions such as Württembergischer Kunstverein Stuttgart, Schirn Kunsthalle Frankfurt or San Sebastian European Cultural Capital have recently opened or are about to open exhibitions dedicated to peace. The news flow we are receiving daily assures us that, unfortunately, this topic does not belong only to the aesthetic field and that the imperative of peace is more actual than ever. “The Veil of Peace” exhibition opens a case filled with images, symbols and slogans that were locked together with other relics of the socialist regime, all labelled as “propaganda”. The curators of this exhibition, reunited under the name “The Resurrection Committee”, are attempting at shaking the dust from the emancipating concepts that were once proposed to an entire world and which are today covered by the veil of forgetfulness.

During the exhibition, a series of educational workshops for children will be realized, coordinated by Daniela Pălimariu/ ArtCrowd Association.

Visiting hours: from Tuesday to Friday, 4-8 pm.
More information: iuliana.dumitru@tranzit.org.

Special thanks to: Mihai Fulger, Ana Mirea, Dan Nanu, Lucian Uță, Felicia Grigorescu, Petru Lucaci, Daria Ghiu, Cristina Tudor, Simion Constantin, Mariana Motilică, Valentina Rusu-Ciobanu, Lică Sainciuc, Lilia Dragneva, Tudor Zbârnea, Olga Ghilca, Pavel Brăila, Bogdan Stănescu, Mădălin Geană, Jimena Mendoza, Iulian Bauer, Raluca Ouriaghli/ Ateliere fără frontiere, Cristian Negrea, Athena Dumitriu, Cristina Zanfirescu, Sorin Popescu, Adrian Cristea

ERSTE Foundation is the main partner of tranzit.ro.

 [:]