Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 25/07/2024

Scroll to top

Top

[:ro]Bumbu Liviu Constantin[:en]Bumbu Liviu Constantin[:]

Nistor Laurențiu

[:ro]

Umbu Liviu Constantin
Bumbu Liviu Constantin
Adresa: Str. Carol Davila nr 5, ap 4, Cluj-Napoca – România
Tel: +4 0744-692.775
e-mail: liviubumbu@yahoo.ro

web: bumbuliviu.ro, liviubumbu.ro,  picturibiserici.ro,

„Peşte”, 43x57 cm, bronz, piatră „Fish”, 43x57 cm, bronze, stone

„Peşte”, 43×57 cm, bronz-piatră

Prezentare Demers Artistic

Reprezentant al generaţiei tinere în sculptura românească contemporană, Liviu Bumbu se afirmă la cotele cele mai înalte ale unei finalităţi estetice perfecţionate. Absolvent al şcolii clujene de sculptură, atât la nivel liceal, cât şi universitar, Liviu Bumbu este o prezenţă activă pe scena expoziţională românească, precum şi în restaurarea, respectiv pictarea din nou a bisericilor din ţară pe care le redă credincioşilor fie ei, turişti sau fraţi întru credinţa în Dumnezeu.
Înainte de orice, Liviu Bumbu este interesat de materialitatea elementelor cu care lucrează, fie ele bronz, piatră, lemn sau culoare, precum şi de finalitatea creaţiei sale artistice, care nu trebuie să aibă doar o valoare estetică, simbolică, ci şi socială, dedicată publicului larg sau celui pasionat de arta contemporană.
Lucrările sale, în general ordonări spaţiale complexe, denotă o sensibilitate de fin modelator, „furnizor de vitale volumetrii care îmbină măiestrit voluptatea cu eleganţa şi misterul”(I. Mureşan).
Extrem de atent la detalii, Liviu Bumbu transpune mişcarea, energia, meditaţia, rezonanţa, în bronz sau în piatră, acestea căpătând noi conotaţii simbolice şi metaforice prin mânuirea iscusită a daltei. Şi lemnul prinde viaţă în mâinile sale, fiindu-i poate cel mai apropiat prin căldura şi moliciunea pe care o degajă. „Între somn – vis – visare”, desenul, schiţa sau chiar şi un simplu gând sunt transformate în creaţii de artă abstracte, figurative sau doar sugerând figurativul.
Provenind din lumea religiei ortodoxe (un prooroc sau un heruvim), facând trimitere la floră sau la faună, simboluri ale lumii imediate sau ale celei celeste, lucrările lui Liviu Bumbu „conţin în esenţa lor o voinţă de exprimare cât mai personală, precum şi plăcerea „lucrului cu materia” şi dorinţa de a o supune şi, nu în ultimul rând, investigarea unor dimensiuni menite să alunge monotonia repetitivă” (M. Vaida).
Temele bizantinismului abstract se regăsesc în sculptură, tot astfel cum înţelesurile sculpturale îi dau artistului viziunea monumentală în realizarea picturii bisericeşti.
Artist complex şi complet, Liviu Bumbu se mişcă cu delicateţe, dar şi cu singuranţă, în spaţiul acestui tărâm dintre somn şi visare, profan şi religios, ochiul său oprindu-se atent asupra detaliilor lumii înconjurătoare, iar mâna, prin imboldul creator al minţii artistului, dând formă şi simţire creaţiilor artistice devenite punţi între sacru şi profan.

Prof. univ. dr. Ioan Sbârciu

website link: ,

[:en]

Umbu Liviu Constantin
Bumbu Liviu Constantin
Adresa: Str. Carol Davila nr 5, ap 4, Cluj-Napoca – România
Tel: +4 0744-692.775
e-mail: liviubumbu@yahoo.ro

web: bumbuliviu.ro, liviubumbu.ro,  picturibiserici.ro

„Peşte”, 43x57 cm, bronz, piatră „Fish”, 43x57 cm, bronze, stone

„Fish”, 43×57 cm, bronze-stone

Prezentare Demers Artistic

Representative of the younger generation in Romanian contemporary sculpture, Liviu Bumbu asserts himself to his best improved aesthetic finality. He graduated from school of sculpture in Cluj, both at school and university level and Liviu Bumbu is an active presence on Romanian exhibition stage, as well as on the restoration field by painting churches in the country and returning them to believers, be them tourists or brothers in faith in God.

Above all, Liviu Bumbu is interested in the materiality of the elements he works with, be it bronze, stone, wood or color, and in the result of his artistic creation as well. Its purpose has got to have not only aesthetic value, but also symbolic and social value being addressed to general public or for the specific public passionate about contemporary art.

His works, generally complex spatial ordering, indicate the creator’s fine sensitivity „provider of vital volumetry that beautifully combines the voluptuousness with elegance and mystery.”(I. Mureşan).

Extremely attentive to details, Liviu Bumbu turns movement, energy, meditation, resonance, into bronze or stone, giving them new symbolic and metaphorical connotations by handling the chisel skillfully. The wood comes alive in his hands, being perhaps the closest material through its warmth and softness it releases. „Among sleep – dream – dreaming”, the drawing, the sketch or even a simple thought are turned into works of abstract figurative art or just suggesting figurative.

Coming from the world of Orthodox religion (a prophet or a cherub), referring to flora or fauna, symbols of immediate or the celestial world, the works of Liviu Bumbu „contain in their essence a will of expression as personal as possible and enjoyment of „working with the matter” and the desire to mold it and, not least, the investigation of dimensions designed to banish the repetitive monotony.”(M. Vaida).

Byzantinism abstract themes are found in his sculpture, just as the sculptural meanings give the artist’s monumental vision in achieving religious painting.

Complex and complete artist, Liviu Bumbu moves gently but confidently within the limits of sleep and dreaming, secular and religious, his eyes pausing carefully upon the details of the surrounding world. The hand through the creative impulse of the artist’s mind gives the artistic creations shape and feelings becoming this way bridges between sacred and profane.

University professor Ioan Sbârciu

website link: ,

[:]