Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 22/06/2024

Scroll to top

Top

[:ro]Romanescu Mircea Titus[:en]Romanescu Mircea Titus[:]

Nistor Laurențiu

[:ro]

Romanescu Mircea Titus
Romanescu Mircea Titus
Adresa: Piatra Neamț – România
Tel: +40
e-mail:

web: ,

Nat stat cu fructe si ciulini

Natură statică cu fructe și ciulini

Prezentare Demers Artistic

„Romanescu, chiar când goleşte paginaţia de respiro, rămâne alert, savant impulsiv. El epuizează spaţiul suportului cu o virtuozitate decorativă, cu un fel de aplecare spre horror vacui (oroarea de vid), epuizându-l atât simbolic, dar şi ca plan decorativ. Elimină în întregime pauze şi goluri, conferind o unitate absolută imaginii. Există, fireşte, o anumită îndreptăţire în a-l apropia înainte de toate de Braque. Dar acesta nu prolifereaza atât de bogat motivele fundamentale ale geometrizării, ci păstreză o anumită zgârcenie însoţită de economie cromatică. În consecinţă, afirmaţia judicioasă a lui Valentin Ciucă, anume că Romanescu reînvie cubismul într-o cheie personalizată, este întru totul valabilă. Oricât de ispititor ar fi a revendica un creator estic dintr-o sorginte consacrată, cred că este mai de preţ a consemna ceea ce este nou şi personal în demersul său stilizator.Frazarea imagistică a lui Romanescu este clară, lipsită de subterfugii. Oricât de repetitivă ar fi abordarea motivului geometric, acesta se supune unei ritmici riguroase, explicite. Desfăşurarea plastică este întotdeauna inginerească – cum s-a mai spus – amintindu-se formaţia sa politehnică primordială. El este condus de o nevoie aproape tiranică de a coordona structura tabloului, mai ales când se lasă cuprins de o nobilă atracţie ludică, cu un fel de elan pasional, de altfel inteligent disimulat. Lectura este întotdeauna limpede, personalitatea sa puternică îi îngăduie să inventeze o anume ordine creatoare. Voliţional şi selectiv, artistul se comportă asemenea unui demiurg stăpânitor. Îşi supune propriei voinţe coordonatoare posibilitatea bivalentă (real – geometric) şi ajunge la finalitatea dorită, prin conversia sensurilor picturale, dominat de un instinct impetuos. Este ceea ce îl face atât de original, deşi ar putea intriga reacţiile unor pedanţi, prin surprinderea pe care o stârneşte.”
Viorica Guy Marica, „Invitaţiile ARTEXPERT GALLERY”, Tribuna Nr. 235, 16-30 Iunie 2012, Atelier, pag. 268

website link: ,

[:en]

Romanescu Mircea Titus
Romanescu Mircea Titus
Adresa: Piatra Neamț – România
Tel: +40
e-mail:

web: ,

Nat stat cu fructe si ciulini

Still life with fruit and thistles

Prezentare Demers Artistic

„Romanescu, even when he empties his page of breath, remains alert, an impulsive scholar. He exhausts the space of the support with an decorative virtuosity, with a kind of tendency towards the horror vacui (horror of vacuum), the exhausting symbolically, but also as ornamental plan. He eliminates completely the breaks and the space, giving to the image an absolute unity. Of course, there is a certain justification to approach him before all of Braque. But this one does not proliferate so richly the fundamental motives for the geometry, but keeps a certain miserliness accompanied with chromatic economy. Consequently, Valentin Ciuca’s sensible assertion, that is to say Romanescu revives the cubism in a personalized key, is completely valid. No matter seducing how much would be to claim a creator from the east of usual origin, I think that more precious is to register what is new and personal in his stylish approach. The imaging sentence of Romanescu is clear, devoid of subterfuges. No matter how repetitive is the approach of the geometrical motive, it is subjected to rhythmic rigorous one and clarify. The plastic deployment is always the one of an engineer – as we said it – by calling back his essential polytechnic formation. He is motivated by an almost tyrannical need to coordinate the structure of the picture, in particular when he feels seized with noble playful charm, with a kind of passionate moose, intelligently veiled. The reading is always clear, his strong personality allows him to invent a particular creative order. Volitional and selective, the artist behaves as a master Demiurge. He subjects to his own coordinating will the bivalent possibility (real – geometrical) and arrives at the wished purpose, by the conversion of the pictorial meanings, dominated by a passionate instinct. It is what makes him so original, even if he could intrigue the reactions of some pedants, by the surprise which he arouses. ”
Viorica Guy Marica, „The ARTEXPERT GALLERY Invitations” Tribuna N° 235, in June 16-30th, 2012, workshop, page 268

website link: ,

[:]