Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 29/05/2024

Scroll to top

Top

REMINDER – INVITAŢIE DE PARTICIPARE – WEST MEETS EAST- A CULTURAL BOOK EXCHANGE / VESTUL ȊNTÂLNEŞTE ESTUL-SCHIMB CULTURAL DE CĂRŢI

REMINDER – INVITAŢIE DE PARTICIPARE – WEST MEETS EAST- A CULTURAL BOOK EXCHANGE / VESTUL ȊNTÂLNEŞTE ESTUL-SCHIMB CULTURAL DE CĂRŢI
Doctor

The Thirteenth Edition, 2024/Ediţia a XIII-a, 2024

Proiectul internaţional ”WEST MEETS EAST”- A Cultural Book Exchange, are la bază ideea colaborării între artişti care aparţin unor sisteme socio-culturale diferite, unor continente diferite. Este vorba nu numai despre un schimb de experienţă profesională, dar şi despre un mod de comunicare complex care a pus în timp, bazele unor prietenii puternice.

Cărţile-obiect realizate în cadrul proiectului, au traversat oceanul până la Warwick (S.U.A.), călătorind apoi în spaţii expoziţionale de referinţă din România: Bucureşti (Galeriile de Artӑ Orizont, UNAgaleria, Sala de Expoziţii ,,Constantin Brâncuși” – Palatul Parlamentului, Gallery, Piaţa Spaniei Gallery), Iaşi (Galeria ,,N. Tonitza”), Constanţa (Muzeul de Artă), Alexandria (Biblioteca Judeţeanӑ ,,Marin Preda”), Focşani (Galeriile de artă) şi Ardud (Casa de Cultură ,,Dr. Augustin Mircea”).

Născut din nevoia de colaborare artistică internaţională, “WEST MEETS EAST” – A Cultural Book Exchange a inspirat artişti, cadre didactice şi studenţi ai diferitelor universităţi de artă din ţară şi din străinătate.

Participanţii de până acum sunt: artişti liber profesionişti din România, Statele Unite ale Americii, Ţările de Jos, India, Republica Slovacă, Polonia, Italia, Franţa; cadre didactice, absolvenţi şi studenţi ai Universităţii Naţionale de Arte Bucureşti, Universităţii de Arte „G. Enescu” Iaşi, Universitaţii de Artă şi Design Cluj-Napoca, Facultăţii de Arte Galaţi, Universităţii de Vest din Timişoara, Facultăţii de Arte Vizuale din Oradea (România), Worcester State College, Quinsigamond Community College, The Massachusetts College of Art & Design (S.U.A.).

Aceasta este cea de-a XIII-a ediţie a proiectului, iniţiat în anul 2009 de Joanne R. Luongo (artist vizual din Statele Unite ale Americii) şi Daniela Frumușeanu (artist vizual din România).

Pentru aceastӑ ediţie se va realiza un catalog format pdf cu ISBN.

Participanţii vor fi artiști profesioniști din ţară și din strӑinӑtate.

Pentru a asigura un standard ridicat al evenimentului va exista un juriu internaţional care va face selecţia lucrărilor.

Rezultatul selecţiei va fi anunţat pe 1 martie 2024.

Expoziţia va avea loc ȋn perioada 5-28 aprilie 2024 la Galeriile de Artӑ Orizont, București,

România.

Evenimentul va fi desfӑșurat sub patronajul Uniunii Artiștilor Plastici din România.

REGULAMENT DE PARTICIPARE:

● tema la alegerea artistului;

● se admite o lucrare (carte-obiect) cu dimensiunea paginii de maxim 20 cm

x 20 cm și grosime de maxim 20 cm; greutate maximӑ 2 kg;

● nu existӑ restricţii referitoare la data realizӑrii lucrӑrii;

● se va trimite pe adresa frumuseanu@gmail.com, pănă la data de 25

februarie 2024, imaginea lucrării format jpg, rezoluţie 300 dpi, dimensiunea

imaginii digitale maxim A4, cu menţiunea ”WEST MEETS EAST”- A

Cultural Book Exchange 2024; ȋn caseta imaginii se va trece prenume/

nume artist, titlul lucrӑrii, tehnicӑ, dimensiuni, anul realizӑrii. Vӑ rugӑm sӑ

trimiteţi o singurӑ imagine edificatoare cu amsamblul lucrӑrii!

● fișa de înscriere va cuprinde: prenumele / numele artistului, titlul lucrării,

tehnică, dimensiuni, anul realizării, preţ, adresa de domiciliu, adresa de e-

mail, numӑrul de telefon. Acestea, împreună cu imaginea lucrării vor fi

trimise la aceeași adresă de e-mail (frumuseanu@gmail.com), pănă la data de

25 februarie 2024;

● lucrările admise vor fi trimise prin curier sau predate personal, la adresa

care va fi anunţatӑ ȋn urma selecţiei. Costurile transportului tur/retur vor fi

suportate ȋn totalitate de artiști;

● pe colet se va menţiona – FĂRĂ VALOARE COMERCIALĂ |

PENTRU UZ EDUCAŢIONAL

● taxa de participare pentru artiștii selectaţi din România va fi de 150 LEI;

● artiștii selectaţi sunt rugaţi sӑ punӑ ȋn colet alӑturi de lucrare, atât adresa de

domiciliu printatӑ, necesarӑ pentru expedierea coletului, cât și taxa de

participare; anul acesta nu se acceptӑ donaţii; prin urmare, toţi artiștii

participanţi trebuie sӑ-și plӑteascӑ transportul lucrӑrii.

● datele din fișa de înscriere vor fi utilizate în scopul promovării expoziţiei;

organizatorii nu își asumă răspunderea pentru aceste date;

● organizatorii au dreptul de a folosi imagini reprezentând lucrările

expuse în scopul promovării expoziţiei, fără plată către autor;

● deciziile comisiei de selecţie sunt definitive;

● organizatorii nu își asumă răspunderea pentru deteriorarea lucrărilor

în timpul transportului;

● pe durata expoziţiei artiștii nu își pot retrage lucrările;

● informaţii suplimentare la adresa de e-mail:

frumuseanu@gmail.com.

INVITATION FOR PARTICIPATION

WEST MEETS EAST – A CULTURAL BOOK EXCHANGE/ VESTUL ȊNTÂLNEŞTE ESTUL-SCHIMB CULTURAL DE CĂRŢI

The Thirteenth Edition, 2024/Ediţia a XIII-a, 2024

The international project ”WEST MEETS EAST” – A Cultural Book Exchange is based upon co-operation between artists from different socio-cultural backgrounds and different continents. It is not only a professional exchange, but also a complex way of communication that lays in time, the foundation of a strong friendships.

The book-objects created for the project, have crossed the ocean to Warwick-U.S.A., traveling throughout important galleries from Romania: Bucharest (The Orizont Art Galleries, UNAgaleria, Exhibition Hall “Constantin Brâncuși” – The Palace of the Parliament, Gallery, Piaţa Spaniei Gallery), Iași (The Gallery ,,Nicolae Tonitza”), Constanţa (Museum of Art), Alexandria (County Library ,,Marin Preda”), Focșani (Art Gallery) and Ardud (Casa de Cultură ,,Dr. Augustin Mircea”).

The project WEST MEETS EAST – A Cultural Book Exchange arose from the need of international artistic collaboration and has inspired artists, professors and students of various universities from Romania and abroud.

So far, the participants have been: freelance artists from Romania, U.S.A., Netherlands, India, Slovakia, Poland, Italy, France; professors, graduates and students of the National University of Arts Bucharest, the University of Arts “George Enescu” Iași, Art and Design Universities Cluj-Napoca, the Faculty of Arts Galaţi, the West University of Timișoara, The Faculty of Visual Arts from Oradea (Romania), Worcester State College, Quinsigamond Community College, The Massachusetts College of Art & Design (U.S.A.).

This is the thirtheenth edition of the project, initiated in to 2009 by the American visual artist Joanne R. Luongo and the Romanian visual artist Daniela Frumușeanu.

A pdf format catalog with ISBN will be created for this edition.

Participants will be professional artists from country and from abroad.

To ensure a high standard of this event there will be an international jury which will select the Works.

The selection results will be annonced on March 1st, 2024. The exhibition will take place between 5th-28th April, 2024 at The Orizont Art Galleries, Bucharest, Romania.

Event held under the patronage of the Union of Visual Artists from Romania.

REGULATION OF PARTICIPATION:

● the theme of the artist’s choice;

● a work (book-object) with a maximum page size of 20 cm x

20 cm and a maximum thickness of 20 cm is admitted;

maximum weight 2 kg;

● there are no restrictions regarding the date the realization of

the work;

● it will be sent to the address frumuseanu@gmail.com, until

February 25th, 2024, the image of the work in jpg format,

resolution 300 DPI, maximum digital image size A4, with

the mention „WEST MEETS EAST” – A Cultural Book

Exchange 2024; first name /artist name, title of the work,

technique, dimensions, year of creation, will be entered in

the image box. Please do send a single edifying image with

the assembly of the work!

● the application form will have to include the artist’s first

and last name, the title of the work, the technique, the sizes,

the year of execution, the home address, e-mail address, the

phone number. These, together with the image of the work

will be sent to the same e-mail address

(frumuseanu@gmail.com), until the date February 25th,

2024;

● the works will have to be sent by courier at the address

which will be announced following the selection.

Transportation costs tour/return will be supported entirely

by artists.

● on the package will be mentioned: NO COMMERCIAL

VALUE | FOR EDUCATIONAL USE

● the participation fee will be 40 Euro; the money has to be

sent only after the result of the selection.

● the selected artists are asked to put in the parcel together

with the work, both the printed home address necessary for

sending the parcel, and the participation fee; this year no

donations are accepted; therefore, all artists

participants must pay for the transportation of the work.

● the information provided by the application form will be

used to promote the exhibition; the organizers don’t assume

the responsability for this information;

● the organizers’ right to use the images of the

exhibited works in order to promote the exhibition is free

of charge;

● the decisions of the selection committee will not be

questionable;

● the organizers don’t assume the responsability for any

damage ocurred to the works during transportation;

● the artists can’t withdraw their works during the exhibition

period;

● for more informations you can write to the address:

frumuseanu@gmail.com

Formularele sunt aici: https://uap.ro/west-meets-east-2024/