Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 25/06/2024

Scroll to top

Top

Realizare, proiectare și execuție lucrări de amplasare monument de for public ”RONALD REAGAN”

Realizare, proiectare și execuție lucrări de amplasare monument de for public ”RONALD REAGAN”
Nistor Laurențiu

 Denumire si adrese

ADMINISTRATIA MONUMENTELOR SI PATRIMONIULUI TURISTIC
Adresa:Strada: Polonă, nr. 24-26 Cod fiscal:11782204 Cod postal:010492 Cod NUTS:RO321 Bucuresti Localitate:Bucuresti Tara:Romania E-mail:secretariat@ampt.ro Telefon:+40 3183767/3183768 Fax:+40 3183766 Adresa Internet (URL):www.ampt.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

I.2) Achizitie comuna

Contractul implica o achizitie comuna:Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie:Nu

I.3) Comunicare

Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru access direct, nerestrictionat, complet si gratuit la:https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/dc-notice/v2/view/100257283
Accesul la documentele de achizitii publice este restrictionat. Informatii suplimentare pot fi obtinute la:-
Comunicarea electronica necesita utlizarea de instrumente si de dispozitive care nu sunt disponibile in mod general. Accesul direct nerestrictionat si complet la aceste instrumente si dispozitive este gratuit, la:-

Informatii suplimentare pot fi obtinute de la:

adresa mentionata mai sus

Ofertele, candidaturile sau cererile de participare trebuie depuse la:

adresa mentionata mai sus

I.4) Tipul autoritatii contractante

Agentie/birou regional sau local

I.5) Activitate principala

Recreere, cultura si religieSECTIUNEA II: OBIECT

II.1) Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu:

Realizare, proiectare și execuție lucrări de amplasare monument de for public ”RONALD REAGAN” Numar de referinta:00000000000000

II.1.2) Cod CPV principal:

92312230-2 Servicii prestate de sculptori (Rev.2)

II.2) Descriere

II.2.2) Coduri CPV secundare:

45212314-0 Lucrari de constructii de monumente istorice sau memoriale (Rev.2)
71220000-6 Servicii de proiectare arhitecturala (Rev.2)
71356200-0 Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)

II.2.4) Descrierea achizitiei publice:

Concursul de soluții are ca obiectiv selectarea celei mai bune soluții privind realizarea monumentului Ronald Reagan. Câștigătorii premiați ai concursului de soluții vor semna cu autoritatea contractantă un angajament prin care, recunosc dreptul de preemțiune al AMPT pentru o perioadă de 5 ani, timp în care, instituția va face demersurile necesare în vederea obținerii fondurilor bugetare pentru materializarea rezultatului concursului de solutii. Autoritatea Contractantă va încheia ulterior, în cazul în care se vor identifica fonduri bugetare cu această destinație, un contract cu concurentul clasat pe locul I, în urma desfășurării unei proceduri de negociere fără publicare prealabilă privind realizare (inclusiv soclu și postament), proiectare (inclusiv asistență tehnică din partea proiectantului) și execuție lucrări de amplasare (inclusiv amenajare peisagistică și iluminat arhitectural) monument de for public Ronald Reagan.

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene:

Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene:Nu
Tip finantare :Fonduri bugetare
SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1) Conditii de participare

III.1.10) Criterii de selectie a participantilor:

III.2) Conditii referitoare la contract 

III.2.1) Informatii privind o anumita profesie:

Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii:Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Descriere

IV.1.2) Tip de concurs:

Concurs de solutii deschis

IV.1.7) Numele participantilor deja selectati:

IV.1.9) Criterii de evaluare a proiectelor:

Soluțiile vor fi evaluate prin atribuirea unui punctaj maxim de 100 de puncte, astfel: – construcția plasticǎ a ansamblului sculptural arhitectural – 15 puncte; – valoarea culturală a soluției propuse cu cerințe de reper identitar – 15 puncte; – fidelitatea reproducerii artistice a personajului Ronald Reagan – 20 puncte; -termen de realizare a obiectivului de investiție monument de for public Ronald Reagan – 10 puncte; – preț – 40 puncte. Stabilirea ofertelor câştigǎtoare se va realiza prin aplicarea sistemului de evaluare a soluțiilor admisibile. Punctajul final se va stabili dupǎ efectuarea mediei aritmetice a punctajelor finale acordate de către fiecare membru al juriului. În cazul ȋn care nici unul dintre concurenți nu ȋntruneşte minimum 80 puncte, se va relua procedura.

IV.2) Informatii administrative

IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:

Data si ora locala:22.11.2019 11:00

IV.2.3) Data estimata a expedierii invitatiilor de prezentare a ofertelor sau de participare catre candidatii selectati:

Data si ora locala:-

IV.2.4) Limbile in care pot fi redactate proiectele sau cererile de participare:

Romana

IV.3) Recompense si juriu

IV.3.1) Informatii privind premiul (premiile):

Se vor acorda unul sau mai multe premii:Da
Numarul si valoarea premiului (premiilor) care urmeaza sa fie acordat(e):Premiul I-15.000 lei; Premiul II – 10.000 lei; Premiul III- -5.000 lei.

IV.3.2) Detalii privind platile catre toti participantii:

Premianții vor intra ȋn posesia premiilor prin virament bancar.

IV.3.3) Contracte subsecvente:

Eventualul contract de servicii rezultat in urma concursului va fi atribuit castigatorului sau castigatorilor concursului:Da

IV.3.4) Decizia juriului:

Decizia juriului este obligatorie pentru autoritatea contractanta/entitatea contractanta:Da

IV.3.5) Numele membrilor juriului selectati:

Dl Acad.prof.dr.Rǎzvan THEODORESCU – membru, . Dl Ionel STOICESCU – Artist plastic (Sculptor) -membru, Dl Gheorghe TĂNASE -Artist plastic (Sculptor) -membru, Dl Prof.univ.dr. Alexandru GHILDUȘ -Artist plastic -membruSECTIUNEA VI: INFORMATII COMPLEMENTARE

VI.3) Informatii suplimentare

Câştigǎtorul concursului de soluții se obligǎ sǎ obținǎ avizul favorabil de la Comisia Naționalǎ a Monumentelor de For Public din cadrul Ministerului Culturii şi Identitǎții Naționale, pentru soluția desemnatǎ câştigǎtoare, înainte de demararea procedurii de negociere fără publicare prealabilă. Un concurent poate prezenta o singurǎ soluție ȋn concurs. Vor fi eliminați concurenții care prezintǎ douǎ sau mai multe soluții. În cazul ȋn care niciun concurent nu va ȋntruni minimum 80 puncte, atunci concursul se va relua. Dacǎ doi sau mai mulți concurenți vor avea acelaşi punctaj, departajarea se va face ȋn funcție de preț, fiind situat pe un loc superior proiectul cu prețul cel mai scazut. Dacǎ şi prețurile sunt egale, atunci se va face o nouǎ propunere financiarǎ, ce va fi depusǎ la sediul autoritǎții contractante ȋn plic sigilat în termenul stabilit de juriu. Secretariatul asigurǎ pǎstrarea anonimatului. Soluțiile care nu respectǎ anonimatul vor fi excluse din jurizare. Depunerea machetei ambalate la secretariatul comisiei de jurizare va fi insoțitǎ de scrisoarea de ȋnaintare, conform modelului ataşat documentatiei de concurs. NOTĂ: Ofertele care prezintă un termen de realizare a obiectivului de investiție mai mare de 12 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor, vor fi declarate neconforme. NOTĂ: Termenele de avizare nu intră în durata de execuție.

VI.4) Proceduri de contestare

VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor:

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa:Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Cod fiscal:- Cod postal:030084 Cod NUTS:RO321 Bucuresti Localitate:Bucuresti Tara:Romania E-mail:office@cnsc.ro Telefon:+40 213104641 Fax:+40 213104642 / +40 218900745 Adresa Internet (URL):http://www.cnsc.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere:

VI.4.3) Procedura de contestare:

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:-

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare:

VI.5) Data expedierii prezentului anunt

22.10.2019 14:16