Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 27/05/2024

Scroll to top

Top

[:ro]Realizare, proiectare și execuție lucrări de amplasare monument de for public ”ECATERINA TEODOROIU”[:]

[:ro]Realizare, proiectare și execuție lucrări de amplasare monument de for public ”ECATERINA TEODOROIU”[:]
Nistor Laurențiu

[:ro]

I.1) Denumire si adrese

ADMINISTRATIA MONUMENTELOR SI PATRIMONIULUI TURISTIC
Adresa:Strada: Polonă, nr. 24-26 Cod fiscal:11782204 Cod postal:010492 Cod NUTS:RO321 Bucuresti Localitate:Bucuresti Tara:Romania E-mail:secretariat@ampt.ro Telefon:+40 3183767/3183768 Fax:+40 3183766 Adresa Internet (URL):www.ampt.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

I.2) Achizitie comuna

Contractul implica o achizitie comuna:Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie:Nu

I.3) Comunicare

Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru access direct, nerestrictionat, complet si gratuit la:www.e-licitatie.ro
Accesul la documentele de achizitii publice este restrictionat. Informatii suplimentare pot fi obtinute la:
Comunicarea electronica necesita utlizarea de instrumente si de dispozitive care nu sunt disponibile in mod general. Accesul direct nerestrictionat si complet la aceste instrumente si dispozitive este gratuit, la:

Informatii suplimentare pot fi obtinute de la:

adresa mentionata mai sus

Ofertele, candidaturile sau cererile de participare trebuie depuse la:

adresa mentionata mai sus

I.4) Tipul autoritatii contractante

Agentie/birou regional sau local

I.5) Activitate principala

Recreere, cultura si religie
SECTIUNEA II: OBIECT

II.1) Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu:

Realizare, proiectare și execuție lucrări de amplasare monument de for public ”ECATERINA TEODOROIU”. Numar de referinta:11782204201819

II.1.2) Cod CPV principal:

92312230-2 Servicii prestate de sculptori (Rev.2)

II.2) Descriere

II.2.2) Coduri CPV secundare:

II.2.4) Descrierea achizitiei publice:

Concursul de soluții are ca obiectiv selectarea celei mai bune soluții privind realizarea monumentului Ecaterina Teodoroiu. Autoritatea Contractantă va încheia ulterior cu câștigătorul concursului de soluții prin procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare un contract de servicii privind realizare (inclusiv soclu și postament), proiectare (inclusiv asistență tehnică din partea proiectantului) și execuție lucrări de amplasare (inclusiv amenajare peisagistică și iluminat arhitectural) monument de for public Ecaterina Teodoroiu.

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene:

Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene:Nu
Tip finantare :Fonduri bugetare
SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1) Conditii de participare

III.1.10) Criterii de selectie a participantilor:

III.2) Conditii referitoare la contract

III.2.1) Informatii privind o anumita profesie:

Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii:Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Descriere

IV.1.2) Tip de concurs:

Concurs de solutii deschis

IV.1.7) Numele participantilor deja selectati:

IV.1.9) Criterii de evaluare a proiectelor:

Soluțiile vor fi evaluate prin atribuirea unui punctaj maxim de 100 de puncte, astfel: – construcția plasticǎ a ansamblului sculptural arhitectural – 15 puncte; – valoarea culturală a soluției propuse cu cerințe de reper identitar – 15 puncte; – fidelitatea reproducerii artistice a personajului Ecaterina Teodoroiu – 20 puncte; -termen de realizare a obiectivului de investiție monument de for public Ecaterina Teodoroiu – 10 puncte; – preț – 40 puncte. Stabilirea ofertelor câştigǎtoare se va realiza prin aplicarea sistemului de evaluare a soluțiilor admisibile. Punctajul final se va stabili dupǎ efectuarea mediei aritmetice a punctajelor finale acordate de către fiecare membru al juriului. În cazul ȋn care nici unul dintre concurenți nu ȋntruneşte minimum 80 puncte, se va relua procedura.

IV.2) Informatii administrative

IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:

Data si ora locala:17.12.2018 12:00

IV.2.3) Data estimata a expedierii invitatiilor de prezentare a ofertelor sau de participare catre candidatii selectati:

Data si ora locala:

IV.2.4) Limbile in care pot fi redactate proiectele sau cererile de participare:

Romana

IV.3) Recompense si juriu

IV.3.1) Informatii privind premiul (premiile):

Se vor acorda unul sau mai multe premii:Da

Numarul si valoarea premiului (premiilor) care urmeaza sa fie acordat(e):-Premiul I- constă în atribuirea contractului de realizare, proiectare și execuție lucrări de amplasare monument Ecaterina Teodoroiu. -Premiul II – 10.000 lei . -Premiul III- -5.000 lei.

IV.3.2) Detalii privind platile catre toti participantii:

Premianții vor intra ȋn posesia premiilor prin virament bancar.

IV.3.3) Contracte subsecvente:

Eventualul contract de servicii rezultat in urma concursului va fi atribuit castigatorului sau castigatorilor concursului:Da

IV.3.4) Decizia juriului:

Decizia juriului este obligatorie pentru autoritatea contractanta/entitatea contractanta:Da

IV.3.5) Numele membrilor juriului selectati:

Dl Gheorghe BĂLĂȘOIU – Profesor Doctor Arhitect, Dl Ionel STOICESCU – sculptor, Dl Gheorghe TĂNASE- sculptor, Dl Alexandru SIMINIC – sculptor, Dl Rǎzvan THEODORESCU – Academician Profesor Doctor
SECTIUNEA VI: INFORMATII COMPLEMENTARE

VI.3) Informatii suplimentare

Câştigǎtorul concursului de soluții se obligǎ sǎ obținǎ avizul favorabil de la Comisia Naționalǎ a Monumentelor de For Public din cadrul Ministerului Culturii şi Identitǎții Naționale, pentru soluția desemnatǎ câştigǎtoare, înainte de demararea procedurii de negociere fără publicare prealabilă. Un concurent poate prezenta o singurǎ soluție ȋn concurs. Vor fi eliminați concurenții care prezintǎ douǎ sau mai multe soluții. În cazul ȋn care niciun concurent nu va ȋntruni minimum 80 puncte, atunci concursul se va relua. Dacǎ doi sau mai mulți concurenți vor avea acelaşi punctaj, departajarea se va face ȋn funcție de preț, fiind situat pe un loc superior proiectul cu prețul cel mai scazut. Dacǎ şi prețurile sunt egale, atunci se va face o nouǎ propunere financiarǎ, ce va fi depusǎ la sediul autoritǎții contractante ȋn plic sigilat în termenul stabilit de juriu. Secretariatul asigurǎ pǎstrarea anonimatului. Soluțiile care nu respectǎ anonimatul vor fi excluse din jurizare. Depunerea machetei ambalate la secretariatul comisiei de jurizare va fi insoțitǎ de scrisoarea de ȋnaintare, conform modelului ataşat documentatiei de concurs. NOTĂ: Ofertele care prezintă un termen de realizare a obiectivului de investiție mai mare de 12 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor, vor fi declarate neconforme.

VI.4) Proceduri de contestare

VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor:

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa:Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Cod fiscal: Cod postal:030084 Cod NUTS:RO321 Bucuresti Localitate:Bucuresti Tara:Romania E-mail:office@cnsc.ro Telefon:+40 213104641 Fax:+40 213104642 / +40 218900745 Adresa Internet (URL):http://www.cnsc.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere:

VI.4.3) Procedura de contestare:

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare:

VI.5) Data expedierii prezentului anunt

Erata:

DC1000024

Tip anunt original:Anunt de participare la concurs de solutii

Data publicarii anuntului original:

21.11.2018

Modalitate generare:

Automata

Context de generare a eratei automate:

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumire si adrese

Denumire oficiala:ADMINISTRATIA MONUMENTELOR SI PATRIMONIULUI TURISTIC Adresa:Strada: Polonă, nr. 24-26 Localitate:Bucuresti Cod postal:010492 Tara:Romania Punct(e) de contact:CORNELIA APOSTOLTelefon:+40 3183767/3183768 E-mail:secretariat@ampt.ro Fax:+40 3183766
Adresa principala(URL):www.ampt.ro
Adresa profilului cumparatorului (URL):www.e-licitatie.ro
SECTIUNEA II: OBIECT

II.1) Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu:

Realizare, proiectare și execuție lucrări de amplasare monument de for public ”ECATERINA TEODOROIU”.
Numar de referinta: 11782204201819

II.1.2) Cod CPV Principal:

92312230-2 – Servicii prestate de sculptori (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului

Servicii

II.1.4) Descriere succinta:

Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic intenționează să organizeze concurs de soluții în vederea selectării celei mai bune soluții pentru realizarea monumentului de for public ECATERINA TEODOROIU . Statuia va fi executată din bronz (pentru care va fi prezentat certificat de conformitate ȋnainte de turnarea personajului), va reprezenta personajul în picioare în uniformă militară cu pușca la picior având un steag în mână, cu o înălțime de 2,40 m, amplasat pe un soclu din piatră naturală cu înălțimea de 1,20 m. Soclul va fi amplasat pe un postament. Prin implementarea acestei soluții se va promova potențialul istoric, turistic şi cultural al Municipiului Bucureşti.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.5) Data expedierii prezentului anunt

21.11.2018

VI.6) Informatii despre anuntul original

Numar anunt in JOUE 2018/S 224-513287
SECTIUNEA VII: MODIFICARI

VII.1) Informatii care urmeaza sa fie modificate sau adaugate

VII.1.1) Motivul modificarii

Modificarea informatiilor originale oferite de autoritatea contractanta

VII.1.2) Text care urmeaza sa fie corectat in anuntul original

Numarul sectiunii In loc de A se citi
Numarul sectiunii: IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor / candidaturilor, a cererilor de participare sau a scrisorii de exprimare a interesului
Locul textului ce urmeaza sa fie modificat: –
17.12.2018 12:00
24.12.2018 12:00
16.11.2018 14:36

[:]