Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 14/07/2024

Scroll to top

Top

[:ro]Răileanu Ardadie[:en]Răileanu Ardadie[:]

Nistor Laurențiu

[:ro]

RĂILEANU ARCADIE
Răileanu Ardadie
Adresa:Str. Nicolae Iorga, 45, Bl. F2, Sc. A, Ap. 20, Piatra Neamț – România
Tel: +40
e-mail: arcadieraileanu@gmail.com

web: ,

Geneză-Genesis, 70x80cm., Ulei pânză-Oil on Canvas

Geneză-70x80cm.- Ulei pe pânză

Prezentare Demers Artistic

Pictor cu o solidă pregătire profesională, exersată cu disciplină de atelier, verificată permanent în expoziţii cu caracter personal, în selecţii de grup şi tabere estivale de creaţie, Arcadie Răileanu este un colorist prin excelenţă. Chiar dacă lasă impresia că elaborează à la prima, în priză directă, nu face altceva decât mici schiţe prealabile. Pictează aproape zilnic, singur sau înconjurat cu discipolii de la Şcoala Populară de Artă, unde se comportă ca primus inter pares. Are vitalitatea unui fov, dar ţinteşte mereu spre echilibru şi armonie. Experienţele şcolii ruseşti în spiritul căreia s-a format şi câştigurile artei româneşti au devenit o originală sinteză stilistică între reflexivitatea primilor şi spontaneitatea celor din spaţiul românesc. Mereu motivate cromatic şi structural, compoziţiile lui au anvergura unui palpit tonic şi robust, adiacent prin vitalitatea expresiei unui latin. Sangunitatea ansamblului sugerează un temperament cerebral şi vitalist, energic şi tandru totodată. Compoziţiile anilor din urmă au cedat vremelnic în favoarea structurării imaginii în planuri muzical îmbinate, încât ele lasă impresia unei cerebralităţi detaşate şi pozitive. În ansamblu, pictorul are argumentele profesionalismului şi bucuria de a fi urmat în artă de admiratori fideli…
(Valentin Ciucă, Un secol de arte frumoase în Moldova, Editura Art XXI, 2009)

website link: ,

[:en]

RĂILEANU ARCADIE
Răileanu Ardadie
Adresa:Str. Nicolae Iorga, 45, Bl. F2, Sc. A, Ap. 20, Piatra Neamț – România
Tel: +40
e-mail: arcadieraileanu@gmail.com

web: ,

Geneză-Genesis, 70x80cm., Ulei pânză-Oil on Canvas

Genesis -70x80cm.- Oil on Canvas

Prezentare Demers Artistic

Painter with a solid professional training, worked with atelier discipline, permanently checked in exhibits with personal character, in summer camp selections of creation Arcadie Răileanu is a colourist by excellence. Even if he gives the impression that he elaborates from the beginning, in direct prise, he only makes prios sketches. He paints almost daily, all alone or surrounded by his disciples from the People’s School of Art where he behaves as a primus inter pares. He has the vitality of a fov, and he always aims towards equilibrium and harmony. The experience of the Russian school in the spirit of which he got formed and the successes of the Romanian art became an original synthesis between the reflexivity of the first and the spontaneity of those from the Romanian area. Always motivated chromatically and structurally, his compositions have the scope of a tonic and robust pulse and supplementary the vitality of expression of a Latin. The sanguinity of the ensemble suggests a cerebral and vital temper, both energetic and tender. The compositions of his latter years have timely given in to the structure of image in musical level connections so that they may leave the impression of a free and positive celebrity. Overall, the painter has the arguments of professionalism and the joy of being followed by his faithful admirers in art…
(Valentin Ciucă, A Century of Beautiful Arts in Moldavia, Art XXI Publishing, 2009)

website link: ,

[:]