Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 21/07/2024

Scroll to top

Top

[:ro]Proiectare (concurs de solutii) Monument Statuie Petru Rares – Municipiul Bistrita[:]

[:ro]Proiectare (concurs de solutii) Monument Statuie Petru Rares – Municipiul Bistrita[:]
Nistor Laurențiu

[:ro]

Fisa de date
Tip anunt: Anunt de concurs de solutii
Tip Legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016
S-a organizat o consultare de piata: Nu
Sectiunea I Autoritatea contractanta
I.1) Denumire si adrese
Complexul Muzeal Bistrita Nasaud
Cod de identificare fiscala: 4347755; Adresa: Strada: Bălan Grigore, general, nr. 19, Sector: -, Judet: Bistrita-Nasaud; Localitate: Bistrita;
Cod Postal: 420016; Tara: Romania; Codul NUTS: RO112 Bistrita-Nasaud; Adresa de e-mail: muzeuljudetean@yahoo.com;
complexmuzealbn@yahoo.com; Nr de telefon: +40 0263211063; Fax: +40 0263230046; Persoana de contact: Mirela Nastase, Nelca Mircea
Ioan; In Atentia: Mirela Nastase; Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii contractante(URL) www.complexulmuzealbn.ro;
Adresa web a profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro;
I.2) Achizitie comuna
Contractul implica o achizitie comuna: Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie: Nu
I.3) Comunicare
Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit la (Website): www.e-licitatie.ro
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 6
Informatii suplimentare pot fi obtinute de la:
adresa mentionata mai sus
Ofertele, candidaturile sau cererile de participare trebuie depuse la:
adresa mentionata mai sus
I.4) Tipul autoritatii contractante
Alt tip
I.5) Activitate principala
Recreere, cultura si religie
Sectiunea II Obiectul contractului
II.1 Obiectul achizitiei
II.1.1 Titlu:
Proiectare (concurs de solutii) Monument Statuie Petru Rares-municipiul Bistrita
Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta: 01
II.1.2 Cod CPV Principal:
Servicii de creare si interpretare de opere artistice si literare (Rev.2)
II.1.3 Tip de contract:
Servicii
Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
II.1.4 Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Prin organizarea Concursului de solutii se urmareste selectarea celor mai bune proiecte si obtinerea solutiei artistice pentru
realizarea achizitiei Monumentului Statuie Petru Rares- in municipiul Bistrita
II.1.5) Valoarea totala estimata:
Valoarea estimata fara TVA : 19327,73 ; Moneda: RON
II.2 Descriere
Sistemul Electronic de Achizitii Publice
Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 26.04.2018 14:24 Pagina 1
II.2.2 Coduri CPV secundare
II.2.3 Locul de executare
Cod NUTS: RO112 Bistrita-Nasaud
Locul principal de executare:
BistritaBistrita
II.2.4 Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Prin organizarea Concursului de solutii se urmareste selectarea celor mai bune proiecte si obtinerea solutiei artistice pentru
realizarea achizitiei Monumentului Statuie Petru Rares- in municipiul Bistrita.
Concursul de solutii se desfasoara pe baza cerintelor Regulamentului de concurs si a Temei concursului, care se vor publica pe siteul
www.e-licitatie.ro.
II.2.5 Criterii de evaluare a proiectelor
Denumire factor evaluare Descriere Pondere
10 Noutatea tehnicilor utilizate in
prelucrarea si implementarea
materialelor propuse prin proiect
privind: lucrarea de for public si
amenajarea spatiului public aferent
amplasamentului. maxim 10
puncte
10%
Algoritm de calcul: maxim 10 puncte
1 Respectarea simbolisticii
reprezentarii si a adevarului istoric
conturat prin tema de
concurs.maxim 10 puncte
10%
Algoritm de calcul: maxim 10 puncte
2 Integrarea sculpturii in spatialitatea
Pietei Petru Rares prin proportii si
volumetrie.maxim 10 puncte
10%
Algoritm de calcul: maxim 10 puncte
3 Armonia intre parti si intreg, intre
detaliu sculptural si ansamblu
maxim 10 puncte
10%
Algoritm de calcul: maxim 10 puncte
4 Estetica volumetriei si a texturilor
sculpturale. maxim 10 puncte 10%
Algoritm de calcul: maxim 10 puncte
5 Originalitatea limbajului plastic
utilizat. maxim 10 puncte 10%
Algoritm de calcul: maxim 10 puncte
6 Monumentalitatea ansamblului
sculptural asigurat de
expresivitatea artistica propusa.
maxim 10 puncte
10%
Algoritm de calcul: maxim 10 puncte
7 Imbinarea valorilor culturale locale
cu cele nationale si europene.
maxim 10 puncte
10%
Algoritm de calcul: maxim 10 puncte
8 Claritatea solutiilor artistice si
tehnice pentru amplasarea
sculpturii in spatiul public. maxim
10 puncte
10%
Algoritm de calcul: maxim 10 puncte
Sistemul Electronic de Achizitii Publice
Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 26.04.2018 14:24 Pagina 2
II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii
Durata in luni: -; Durata in zile : 30
Contractul se reinnoieste: Nu
II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu
II.2.11 Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu
II.2.12 Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu
II.2.13 Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
II.3 Ajustarea pretului contractului
Nu
Sectiunea III Informatii juridice, economice, financiare si tehnice
III.1) CONDITII DE PARTICIPARE:
III.1.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
Candidatii persoane fizice/juridice, NU trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 59-60, 164, 165, 167 din Legea
nr.98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: Se va completa DUAE de catre candidatii participanti la procedura
de concurs de solutii cu informatiile aferente situatiei lor. Încadrarea în una din situatiile prevazute la art. 59-60, 164, 165 si 167 din
Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea candidatului din procedura aplicata. Documentele justificative care
probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de catre
candidatul clasat pe locul I în clasamentul întocmit la finalizarea jurizarii ofertelor. În acest caz, se vor solicita documentele
justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE candidatului clasat pe locul II. Documente justificative:
– Certificat de atestare fiscal privind impozitele si taxele locale (datorii la bugetele locale) din care sa reiasa ca, candidatul nu are
datorii scadente în luna anterioara celei în care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelelor. Pentru persoanele
juridice/fizice straine se vor prezenta documente edificatoare eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere judiciare,
alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre
bugetul de stat si bugetul local în conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta. Documentele vor fi depuse în
oricare dintre formele:original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea„conform cu originalul”.Persoanele cu funcţie de decizie
pe care o detine in cadrul autoritatii contractante prin raportarea la implicarea in procesul de achizitie publica sunt:Gavrilas Vasilichi
George AlexandruManager -Complexul Muzeal Bistrita-Nasaud, reprezentant legal, membru juriu,Patrascu FloareContabil sef-
Complexul Muzeal Bistrita-Nasaud,Moldovan LaviniaDirector Programe si Proiecte Muzeale- Complexul Muzeal Bistrita-
Nasaud,Nastase MirelaInspector de specialitate Resurse Umane – Complexul Muzeal Bistrita-Nasaud,Nelca MirceaInspector de
specialitate Achizitii publice- Complexul Muzeal Bistrita-Nasaud,Gaiu Corneliu Muzeograf-Istoric- Complexul Muzeal Bistrita-
Nasaud, Dumitras MaximArtist plastic, Sef sectie Muzeul de arta comparata Sangeorz-Bai ,Nedepunerea DUAE si a documentelor
justificative la momentul depunerii ofertei atrage respingerea ofertei ca inacceptabila.
III.1.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
Candidatii persoane fizice/juridice care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de
rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic/persoana fizica nu se afla în niciuna din situatiile de anulare a constituirii
precum si faptul ca au capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul achizitiei, astfel: diplome/documente care sa
ateste studii de specialitate pentru absolventii de arte plastice si arhitectura. Modalitate de indeplinire: completare DUAE in
conformitate cu prev. art. 193 alin. (2) din Legea 98/2016. Certificatul ONRC/documente echivalente (daca este cazul) emise în tara
de rezidenta trebuie sa fie prezentat/e doar la solicitarea autoritatii contractante.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea
autoritatii contractante, de catre ofertantul clasat pe primul loc; informatiile cuprinse in certificat/documentul echivalent trebuie sa
9 Incadrarea in cerintele financiare si
tehnice solicitate prin tema de
concurs. maxim 10 puncte
10%
Algoritm de calcul: maxim 10 puncte
Sistemul Electronic de Achizitii Publice
Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 26.04.2018 14:24 Pagina 3
fie reale/valide la data prezentarii acestuia.
Nedepunerea DUAE odată cu oferta atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinţelor:
Se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor.
Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea
autoritatii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.
III.1.2) Capacitatea economica si financiara
III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala
III.1.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului
III.1.6) Depozite valorice si garantii solicitate:
III.1.6.a) Garantie de participare:
Nu
III.1.8) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul:
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016
III.1.9) Legislatia aplicabila:
a) Legea privind achizitiile nr 98/2016
b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a
contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de
Solutionare a Contestatiilor nr 101/2016;
c) www.anap.gov.ro
A) LEGEA PRIVIND ACHIZITIILE NR 98/2016, HG 395/2016 privind normele de aplicare ale Legii nr. 98/2016
B) LEGEA PRIVIND REMEDIILE SI CAILE DE ATAC IN MATERIE DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE ACHIZITIE PUBLICA, A
CONTRACTELOR SECTORIALE SI A CONTRACTELOR DE CONCESIUNE DE LUCRARI SI CONCESIUNE DE SERVICII, PRECUM SI PENTRU
ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA CONSILIULUI NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR NR 101/2016;
C) WWW.ANAP.GOV.RO*
III.2) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT:
III.2.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
Nu-
III.2.2) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale:
Nu
III.2.3) Informatii privind personalul responsabil cu executarea contractului:
Obligatie de a preciza numele si calificarile profesionale ale angajatilor desemnati pentru executarea contractului: Nu
Sectiunea IV Procedura
IV.1 Descriere
IV.1.2 Tipul de concurs
Concurs de solutii deschis
IV.1.9 Criterii de evaluare a proiectelor
Juriul evalueaza pe baza a 10 criterii de evaluare descrise conform Documentatie si pct.D din Tema de concurs. Pentru propunere
admisa in concurs, la fiecare criteriu se va acorda de catre fiecare membru al juriului un punctaj cuprins intre 1 – 10, in functie de
aprecierea personala a fiecarui membru. O propunere de solutie artistica poate sa cumuleze un maxim de 100 puncte, din partea
unui membru al juriului. Va fi declarata ca lucrare castigatoare, lucrarea care va cumula punctajul cel mai mare, prin insumarea
punctajului acordat de catre toti membrii juriului, inclusiv punctajul acordat de presedintele juriului.,
Sistemul Electronic de Achizitii Publice
Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 26.04.2018 14:24 Pagina 4
IV.2 Informatii administrative
IV.2.4 Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare
Romana
IV.3 Recompense si juriu
IV.3.1 Informatii privind premiul (premiile)
Se vor acorda unul sau mai multe premii: Nu
IV.3.2 Detalii privind platile catre toti participantii

IV.3.3 Contracte subsecvente: Eventualul contract de servicii rezultat in urma concursului va fi atribuit
castigatorului sau castigatorilor concursului
Da
IV.3.4 Decizia juriului este obligatorie pentru autoritatea contractanta/entitatea contractanta
Da
IV.3.5 Numele membrilor juriului selectati
1.Lupșe Marcel – presedinte
2.Gavrilas Vasilichi George Alexandru
3.Turți Radu
4.Saplacan Radu
5.Duda Vasile
6.Moldovan Sever
7.Olinca Viorica
8.Gaiu Corneliu -rezerva
9.Dumitras Maxim-rezerva
IV.4 Prezentarea ofertei
IV.4.1 Modul de prezentare al propunerii tehnice

IV.4.2 Modul de prezentare al propunerii financiare

IV.4.3 Modul de prezentare al ofertei
Depunerea proiectelor se va face, cu respectarea cerintelor din Regulamentul de concurs si a termenelor din anuntul de participare
la concurs, publicat în S.E.A.P.
Oferta va fi transmisa într-un ambalaj unic, pe care se va aplica scrisoarea de înaintare (Formularul 1).
Proiectele pot fi predate direct sau expediate prin posta/curier la sediul secretariatului concursului, cu adresa: Complexul Muzeal
Bistrita-Nasaud, Strada: General Grigore Balan, nr. 19, Sector: -, Judet: Bistrita-Nasaud, Localitate:Bistrita, Cod Postal:420016,
Tara:Romania, Data si ora limita a predarii este conform
anuntului de participare la concursul de solutii.
Sectiunea VI Informatii suplimentare
VI.3 Informatii suplimentare

VI.4 Proceduri de contestare
Sistemul Electronic de Achizitii Publice
Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 26.04.2018 14:24 Pagina 5
VI.4.1 Organismul de solutionare a contestatiilor
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3; Localitate: Bucuresti; Cod Postal: 030084; Tara: Romania; Codul NUTS: RO321 Bucuresti;
Adresa de e-mail: office@cnsc.ro; Nr de telefon: +40 213104641; Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii
contractante(URL) http://www.cnsc.ro;
VI.4.3 Procedura de contestare
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: –
VI.4.4 Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare

Sistemul Electronic de Achizitii Publice
Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 26.04.2018 14:24 Pagina 6

 [:]