Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 20/05/2024

Scroll to top

Top

Neculea Alice Ana

Neculea Alice Ana
Nistor Laurențiu

[:ro]

Alice Ana Neculea
Neculea Alice Ana
Adresa: Str. tr. Mărășești, nr. 263, bl. 12 A, ap. 21, Ploiesti – România
Tel: +40745 366 234
e-mail: alice.neculea@yahoo.com

web: ,

Autoportet

Autoportet

Prezentare Demers Artistic

„Punctul forte al lucrărilor ei mi se pare a fi rafinatul discurs portretistic îmbibat de savoare, a vervei stilistice polemice la adresa marilor tendințe afirmate în arta portretismului din diverse epoci creatoare. De la Phayoum-ul antichității egeene, la rafaelismul și velasquesanismul renascentist și de la acestea la barocul arcimboldian; și de la portretiștii venețieni, flamanzi, ori manieriștii francezi, până la suprarealismul magrittean și vehementul gestualism deconstructiv baconian!….
O serie memorabilă, probând disponibilitățile tehnice și compoziționale ale protagonistei, dar și versatilitatea stilistică, umor și fantezie imagistică, strunite cu decență, care fac din acest insolit «recurs la portret» un spectacol vizual deschis și atractiv. Franchețea, măiestria și inteligența profesională ale artistei se situează, astfel, în plin flux atitudinal și spiritual post-modern. Dar, precizez, într-o accepțiune deloc emfatică, temperată și rațională, care metamorfozează acest incitant, în forma și substanța lui, «Breviar caracterologic» pus în scenă de Alice Neculea, într-o sui generis panoramă mundi. O lume surprinsă în superba-grotesca ei teatralitate, în care «Autoarea» (ca să pirandellizăm puțin, în încheiere) a pornit cu atâta vivacitate și îndrăzneală, dar și cu o cuceritoare sfiiciune făptuitoare, în căutarea câtorva simbolic-pilduitoare «Personaje» din imediata noastră vecinătate.“

Corneliu Antim

website link: ,

[:en]

Alice Ana Neculea
Neculea Alice Ana
Adresa: Str. tr. Mărășești, nr. 263, bl. 12 A, ap. 21, Ploiesti – România
Tel: +40745 366 234
e-mail: alice.neculea@yahoo.com

web: ,

Autoportet

Selfportret

Prezentare Demers Artistic

The strength of her works seem to be the refined speech portraiture, full of savor, the stylistic verve polemical assertions against major trends in art portrait of various important periods. From the ancient Aegean Phayoum at Renaissance of Raphael and Velasquez, and from these to the baroque of Arcimboldo; and from the Venetians portraits, Flemish, or French mannerism to surrealism of Magritte and vehemently and deconstructive gestualism of Bacon!…
A memorable series probing the technical and composition availability of the protagonist, and artistic versatility, humor and fantasy imagery with decent strings, that make this unusual „portrait appeal” a visual spectacle open and attractive. The frankness, the artist’s professional skill and intelligence are therefore in full flow and witty post-modern attitude. But, I say, in a not enfatic way at all , temperate and rational, which morphs this exciting (in form and substance) of „Roundup characterological” staged by Alice Neculea, in a „a sui generis panorama mundi”. A world captured in gorgeous-grotesque her theatricality, in which the „Author” (to paraphrase Pirandelli in the end) started with such vivacity and boldness, but also with a charming shyness to do, in search of some exemplary symbolic „characters” from „our immediate neighborhood”.

Corneliu Antim

website link: ,

[:]