Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 20/05/2024

Scroll to top

Top

Monument comemorativ dedicat Reginei Maria a Romaniei

Monument comemorativ dedicat Reginei Maria a Romaniei
Nistor Laurențiu

I.1) Denumire si adrese

JUDETUL ILFOV – CONSILIUL JUDETEAN
Adresa:Strada: Manu Gheorghe, nr. 18 Cod fiscal:4192545 Cod postal:010446 Cod NUTS:RO321 Bucuresti Localitate:Bucuresti Tara:Romania E-mail:cjilfov@cjilfov.ro; serv_investitii@cjilfov.ro; drumuri@cjilfov.ro; constantin.mihai@cjilfov.ro Telefon:+40 2127534/2125693 Fax:+40 2127534/2125699 Adresa Internet (URL):www.cjilfov.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

I.2) Achizitie comuna

Contractul implica o achizitie comuna:Nu 
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie:Nu 

I.3) Comunicare

Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru access direct, nerestrictionat, complet si gratuit la:www.e-licitatie.ro 
Accesul la documentele de achizitii publice este restrictionat. Informatii suplimentare pot fi obtinute la:- 
Comunicarea electronica necesita utlizarea de instrumente si de dispozitive care nu sunt disponibile in mod general. Accesul direct nerestrictionat si complet la aceste instrumente si dispozitive este gratuit, la:- 

Informatii suplimentare pot fi obtinute de la:

adresa mentionata mai sus

Ofertele, candidaturile sau cererile de participare trebuie depuse la:

adresa mentionata mai sus

I.4) Tipul autoritatii contractante

Autoritate regionala sau locala

I.5) Activitate principala

Servicii generale ale administratiilor publiceSECTIUNEA II: OBIECT

II.1) Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu:

Monument comemorativ dedicat Reginei Maria a Romaniei Numar de referinta:4192545-2018-PAAPD1044416

II.1.2) Cod CPV principal:

92312230-2 Servicii prestate de sculptori (Rev.2)

II.2) Descriere

II.2.2) Coduri CPV secundare:

II.2.4) Descrierea achizitiei publice:

Prin organizarea concursului de soluții se urmărește selectarea celor mai bune proiecte și obținerea celei mai bune soluții artistice pentru realizarea monumentului comemorativ dedicat personalității Reginei Maria a României și contribuției sale la întregirea Romaniei, intr-un spatiu pavat cu marmură alba, pe postament din beton placat cu marmură, bustul Reginei cu coroana, din bronz/marmură. Monumentul va fi amplasat în orașul Buftea, la intesecția, str. Știrbei Vodă cu str. Mihai Eminescu. Concursul de soluții se desfășoară pe baza cerințelor Regulamentului de concurs și a Temei concursului care fac parte din documentația de concurs încărcată pe SICAP, www.e-licitatie.ro. Autoritatea contractantă va încheia ulterior un contract de realizare a statuii cu caștigătorul concursului de soluții prin negociere fără publicarea prealabilă potrivit dispoziţiilor art. 104, alin. (7) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. Din valoarea totală a investiției, 10 mii lei se vor aloca pentru studiu de fezabilitate și 20 mii lei pentru proiectul tehnic.

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene:

Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene:Nu
Tip finantare :Alte fonduri
SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1) Conditii de participare

III.1.10) Criterii de selectie a participantilor:

III.2) Conditii referitoare la contract 

III.2.1) Informatii privind o anumita profesie:

Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii:Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Descriere

IV.1.2) Tip de concurs:

Concurs de solutii deschis

IV.1.7) Numele participantilor deja selectati:

IV.1.9) Criterii de evaluare a proiectelor:

20%- fidelitatea redării temei şi respectarea condiţiilor impuse de organizator. Se va lua în considerare justa relaţie dintre modalitatea de reprezentare a machetei, tema concursului şi condiţiile impuse de organizator. 25% – respectarea trăsăturilor generale şi particulare ale personajului. Se va lua în considerare respectarea trăsăturilor generale şi particulare ale personajului reprezentat; surprinderea caracterului personajului; acurateţea redării detaliilor vestimentare şi accesoriilor. 30% – coerenţa limbajului plastic utilizat armonia raportului de volume. Se va lua în considerare coerenţa limbajului plastic utilizat; armonia raportului de volume; expresivitatea modelajului suprafeţelor şi autenticitatea reprezentării morfologice şi stilistice. 25% – fezabilitatea cheltuielilor propuse. Se va lua în considerare raportul între costurile estimate şi rezultatele aşteptate; relevanţa/oportunitatea costurilor propuse pentru realizarea sculpturii.

IV.2) Informatii administrative

IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:

Data si ora locala:28.01.2019 12:00

IV.2.3) Data estimata a expedierii invitatiilor de prezentare a ofertelor sau de participare catre candidatii selectati:

Data si ora locala:-

IV.2.4) Limbile in care pot fi redactate proiectele sau cererile de participare:

Romana

IV.3) Recompense si juriu

IV.3.1) Informatii privind premiul (premiile):

Se vor acorda unul sau mai multe premii:Da
Numarul si valoarea premiului (premiilor) care urmeaza sa fie acordat(e):- premiu locul I contractul de executie dupa procedura de negociere fara publicare prealabila: concept artistic (si drepturi de autor), realizare, sculptură valoare estimata 417.226,90 lei fără TVA – premiu locul II 2.000 lei – premiu locul III 1.500 lei

IV.3.2) Detalii privind platile catre toti participantii:

– premiu locul I contractul de executie dupa procedura de negociere fara publicare prealabila: concept artistic (si drepturi de autor), realizare, sculptură valoare estimata 417.226,90 lei fără TVA – premiu locul II 3.000 lei – premiu locul III 2.000 lei – remunerare 2 pers.

IV.3.3) Contracte subsecvente:

Eventualul contract de servicii rezultat in urma concursului va fi atribuit castigatorului sau castigatorilor concursului:Nu

IV.3.4) Decizia juriului:

Decizia juriului este obligatorie pentru autoritatea contractanta/entitatea contractanta:Nu

IV.3.5) Numele membrilor juriului selectati:

Alexandrina NIȚĂ – Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov, Nicolae STOICA-Uniunea Artiștilor Plastici din România, Marcel NUȚU-Uniunea Artiștilor Plastici din România, Ioan MEDRUȚ-Uniunea Artiștilor Plastici din România, Cristina MINCU-Consiliul Județean Ilfov Direcția Investiții, Ovidiu Constantin MIHAI- membru supleant Consiliul Județean Ilfov Direcția InvestițiiSECTIUNEA VI: INFORMATII COMPLEMENTARE

VI.3) Informatii suplimentare

Punctajul final va fi calculat prin media artitmetică a punctajelor acordate de fiecare membru al juriului. În cazul în care niciuna dintre propuneri nu întruneşte un punctaj minim de 70 de puncte, concursul va fi reluat.

VI.4) Proceduri de contestare

VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor:

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa:Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Cod fiscal:- Cod postal:030084 Cod NUTS:RO321 Bucuresti Localitate:Bucuresti Tara:Romania E-mail:office@cnsc.ro Telefon:+40 213104641 Fax:+40 213104642 / +40 218900745 Adresa Internet (URL):http://www.cnsc.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere:

VI.4.3) Procedura de contestare:

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:-

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare:

VI.5) Data expedierii prezentului anunt

20.12.2018 12:15