Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 27/05/2024

Scroll to top

Top

[:ro]Ilea Rareș Corneliu[:en]Ilea Rareș Corneliu[:]

Nistor Laurențiu

[:ro]

ILEA RAREȘ CORNELIU
Ilea Rareș Corneliu
Adresa: Sos. Alba Iulia nr.20, Sibiu – România
Tel: +40725.225.900
e-mail:

Cinci - Five

Cinci

Prezentare Demers Artistic

„Rareş Ilea îmbină forma alambicată, geometric articulată în spaţiu, cu ludicul interpretării unor secvenţe de realitate condensată în artefactul devenit arhetipal şi parcă înzestrat cu magice puteri evocatoare. Datorită materialului (metal, marmură, lemn…) aceeaşi formă geometrică apare divers ipostaziată spaţial şi expresiv. Dar alături de utilizarea şi îmbinarea inspirată a materialelor, ceea ce caracterizează lucrările sale, este mai ales diversitatea, obţinută prin apelul la diferite coduri de exprimare formal-stilistică, de la geometricul cvasi-abstract, până la apropierea (dusă uneori spre pragul identităţii) de realul imediat perceptibil. Astfel, partea cea mai interesantă a acestui demers artistic, se iveşte la acele unelte şi instalaţii formulate în cheie paradoxală. Dar cu acest caracter inspirat-improvizat, cu iz rustic şi într-o abordare ironic-jucăuşă, cu fasonul lor de pseudo-util-gratuit, lucrările capătă accente simbolice şi devin, tocmai de aceea, deosebit de sugestive. Rareş Ilea se dovedeşte o certă promisiune a plasticii sibiene de mâine.”
Valentin Mureşan – Critic de artă
Cuvânt la vernisajul expoziției personale 2005

Ca o preocupare în viitor, consider că implicarea artei digitale în creația proprie, pe principiul alcătuirii de forme în mișcare, în care proiecției tridimensionale să i se adauge sugestiv Timpul și Spațiul, ar fi un proces evolutiv.
Doresc în același timp ca lumea digitalului să nu mă orienteze spre o lume paralelă cu cea dată de Dumnezeu, o lume realizată de o proiecţie de raze, în care, deşi materialul lipseşte, spaţiul să fie creat sintetic. Vreau să construiesc spaţii uşurate de masă, fără a pătrunde complet într-o lume virtuală, ca cea pe care mi-o oferă calculatorul. Mă folosesc însă de ea, pentru a-mi documenta imagistic activitatea. Îmi oferă posibilitatea de a mă juca ca şi cu orice alt instrument. Mă preocupă relaţia ce există între formă, volum, spaţiu și timp pe de o parte şi dorinţa de a spiritualiza imaginea în exprimarea gândurilor, a trăirilor interioare. Aş dori o sculptură poetică, o poezie a sculpturii.

Rareș Corneliu Ilea

website link: facebook.com/nuvocreativestudio, www.nuvostudio.com

[:en]

ILEA RAREȘ CORNELIU
Ilea Rareș Corneliu
Adresa: Sos. Alba Iulia nr.20, Sibiu – România
Tel: +40725.225.900
e-mail:

Cinci - Five

Five

Prezentare Demers Artistic

“Ilea Rares combines intricated geometric form in articulated space with playful interpretation of reality condensed sequences where the artifact becomes archetypal and endowed with magical and evocative powers . Due to the materials used (metal, marble, wood … ) epitomizing the same geometric shape it appears different from a spatial and expressive point of view . But with the use and combination of materials inspired , which characterizes his work, is especially diversity obtained by calling various formal and stylistic expression codes from quasi – abstract geometriesl until closeness ( often taken as identity threshold ) the immediately perceptible reality . The most interesting part of this artistic endeavor , arises from those expressed in the key tools and equipment paradoxical . But this character- inspired improvised rustic flavor and playful ironic approach , with its pseudo- util- free shaped work becomes a symbolic accent with few particulat suggestiveness . Ilea Rares proves to be a definite fulfilling promise of Sibiu’s fine art of tomorrow . ”
Valentin Muresan – Art Critic
Word from personal exhibition in 2005
As a concern in the future , I believe that the involvement of digital art in their own creation , the principle of composition of forms in motion, the three-dimensional projection can be supplemented suggestive of time and space as an evolutionary process .
I wish at the same time for the digital world not to turn me to a parallel world given by God , a world made ​​of a radiant projection in which, although the material lacks the space to be created synthetically. I want to build relieved table spaces without fully penetrating a virtual world , the one offered by a computer. But I use it for my document imaging business. It gives me the opportunity to play with it as any other instrument. I am concerned the relationships that exists between form , volume , space and time on the one hand and the desire to spiritualize image in expressing thoughts, inner feelings . I would like a sculpture, poetry , poetry of sculpture.

Rares Corneliu Ilea

website link: facebook.com/nuvocreativestudio, www.nuvostudio.com

[:]