Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 14/06/2024

Scroll to top

Top

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A UNIUNII ARTIŞTILOR PLASTICI DIN ROMÂNIA NR. 3 DIN 19 NOIEMBRIE 2022

Nistor Laurențiu

Adunarea Generală Extraordinară a Uniunii Artiștilor Plastici din România a avut loc la data de 19 noiembrie 2022, la sediul Universității Naționale de Arte din București, sect. 1, Calea Griviței nr. 28, începând cu orele 10,30. La ora primei convocări, n-a fost îndeplinit cvorumul.

S-a procedat după cum urmează:

Având în vedere următoare dispoziții din Statutul U.A.P.:

Art. 15 (1): “Adunarea Generală se convoacă ori de câte ori este nevoie”;

Art. 15 (2): “Adunarea Generală se convoacă prin reprezentanți în proporție de 1/20 din numărul total al membrilor”;

– Art. 15 (3): “Adunarea Generală se convoacă cu 30 de zile înainte de data stabilită și se consideră statutară în prezența a doua treimi din numărul total al membrilor reprezentanți”;

– Art. 15 (4): “Membrii care nu pot fi prezenți la Adunarea Generală, pot da mandat de reprezentare în formă scrisă, numai unui membru al Uniunii”;

– Potrivit Art. 15 (5), s-a menționat în Convocator că “dacă la prima convocare cvorumul de două treimi nu este îndeplinit, cea de-a doua adunare va avea loc la o oră de la data ținerii primei adunări, fără o alta convocare, la adresa din București, sect.1, Calea Griviței, nr. 28, (la sediul Universității Naționale de Arte București), începând cu orele 10,30, caz în care, hotărârile pot fi luate cu majoritate simplă de voturi, indiferent de numărul membrilor prezenți din numărul total al membrilor delegați”,

  • precum și următoarele documente anexate, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre:

Procesul-Verbal nr. 1 din 19.11.2022 al primei convocări pentru orele 9,30; – Regulile pentru depunerea candidaturilor;

– Procesul-Verbal din 09.11.2022 al Comisiei pentru validarea candidaturilor; – Listele cu reprezentanții convocați, semnate de reprezentanții prezenți; – Mandatele de reprezentare;

– Buletinele de vot exprimate;

– Procesul-Verbal al Comisiei pentru numărea voturilor;

– Procesul-Verbal nr. 2 din 19.11.2022 al Adunării Generale Extraordinare, în cuprinsul

căruia au fost consemnate toate aspectele ridicate în Adunarea Generală;

Ordinea de zi cu următoarele puncte: 1. Păstrarea unui moment de reculegere în memoria membrilor trecuți la cele veșnice;

2. Verificarea și Comunicarea cvorumului; Stabilirea comisiei de numărare a voturilor;

3. Prezentarea și aprobarea Raportului Consiliului Director și a activității membrilor săi;

4. Prezentarea și aprobarea Bilanțului contabil al U.A.P. din România și a Raportului

financiar-contabil.

5. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului Director al U.A.P. din România

pentru perioada 2016-2022;

6. Prezentarea și aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori;

7. Prezentarea Raportului juridic;

8. Prezentarea Raportului Comisiei de Onoare, Disciplină și Arbitraj și a

Raportului Președintelui de Onoare;

9. În vederea continuării lucrărilor, alegerea unui nou președinte de ședință.

10. Alegerea Președintelui Uniunii, a Consiliului Director, a Comisiei de Onoare, Disciplină

și Arbitraj, a Comisiei de Cenzori;

12. Diverse

Președinte de ședință a fost aleasă, prin vot direct, doamna Marilena Preda-Sânc, având ca atribuții preluarea lucrărilor Adunării Generale în vederea continuării și desfășurării acesteia în bune condiții.

Se anunță și se ia act de candidaturile depuse pentru funcțiile din Consiliul Director, Comisia de Cenzori și Comisia de Onoare, Disciplină și Arbitraj, fapt consemnat în Procesul-Verbal de ședință. Procedura de vot s-a desfășurat prin vot secret cu buletine de vot.

A avut loc alegerea membrilor Comisiei pentru numărarea voturilor; A avut loc alegerea membrilor Consiliului Director al U.A.P. din România, prin vot secret.

Consiliul Director este format din 5 membri:

– un președinte,- doi vicepreședinți (unul pentru București și unul pentru teritoriu),

doi membri (unul pentru București și unul pentru teritoriu).

A avut loc alegerea membrilor Comisiei de Cenzori, prin vot secret. Comisia de Cenzori este formată din 3 membri (trei), din care unul va fi expert contabil. Expertul contabil va fi ales ulterior de către Consiliul Director;

A avut loc alegerea membrilor Comisiei de Onoare, Disciplină și Arbitraj a Uniunii Artiștilor Plastici din România, prin vot secret. Comisia este formata de 9 membri;

A avut loc, conformart. 16, lit.e) din Statutul U.A.P.din România, alegerea sau reconfirmarea președintelui de onoare, precum și stabilirea atribuțiilor de reprezentare ce revin funcției. Procedura s-a stabilit de către Adunarea Generală;

Au fost puse în discuție Diverse;

A avut loc comunicarea rezultatului alegerilor și închiderea lucrărilor Adunării Generale,

Ținând cont că Adunarea Generală a fost legal convocată de către Consiliul Director al Uniunii Artiștilor Plastici din România, reprezentat prin Președinte – Prof. univ. dr. Petru Lucaci, și statutar constituită, cvorumul îndeplinit, iar ordinea de zi a fost votată în unanimitate, se adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE:

În urma numărării buletinelor de vot și comunicării rezultatelor,

Consiliul Director al Uniunii Artiștilor Plastici din România va avea următoarea componență:

PETRU LUCACI PREȘEDINTE

MARIUS VASILE BARB – VICEPREȘEDINTE/București

GHEORGHE DICAN – VICEPREȘEDINTE/Teritoriu

GHEORGHE POGAN – MEMBRU/București

LIVIU NEDELCU – MEMBRU/Teritoriu

Comisia de Cenzori a Uniunii Artiștilor Plastici din România va avea următoarea componență:

– DUMIRESCU ELENA

– ILEANA ȘTEFĂNESCU

]Comisia de Onoare, Disciplină și Arbitraj a Uniunii Artiștilor Plastici din România: – ANCA BOERIU

– ION ANGHEL

– VALERIU ȘUȘNEA

– MIHAI ZGONDOIU

– BETI VERVEGA

– FLORIN MOCANU

– MĂLINA IONESCU

– MARIUS BURHAN

– GHEORGHE ANDREESCU

A fost ales, prin vot direct, domnul ION STENDL, Președinte de Onoare al Uniunii Artiștilor Plastici din România.

Mandatele membrilor aleși încetează la aceeași dată, afară de cazul în care cauza încetării îl privește numai pe unul dintre ei, potrivit Statutului U.A.P. din România.

Potrivit Statutului Uniunii Artiștilor Plastici din România, prezenta Hotărâre este semnată de Președintele ales, domnul PETRU LUCACI.

UNIUNEA ARTIȘTILOR PLASTICI DIN ROMÂNIA

Președinte,

PROF. UNIV. DR. PETRU LUCACI

Descarcă documentul: