Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 15/07/2024

Scroll to top

Top

[:ro]Geta Brătescu: Jurilofca @ București[:en]Geta Brătescu: Jurilofca @ Bucharest[:]

[:ro]Geta Brătescu: Jurilofca @ București[:en]Geta Brătescu: Jurilofca @ Bucharest[:]
Nistor Laurențiu

[:ro]

24 octombrie – 08 decembrie 2018

Galeria Ivan vă invită miercuri, 24 octombrie, 6-9 pm, la vernisajul expoziției personale „Jurilofca” a artistei Geta Brătescu.

„Jurilofca” este o serie de grafică – schițe și desene în cărbune și grafit, xilogravuri – realizată de Geta Brătescu în timpul și în urma unei excursii de studiu în satul eponim din Delta Dunării în 1959. Jurilofca (comuna Jurilovca, în prezent) este un sat pescăresc din județul Tulcea întemeiat de lipoveni, în care Geta Brătescu a petrecut aproape o lună documentând viața și munca comunității respective. Aceste incursiuni în diverse medii sociale se înscriau printre activitățile membrilor Uniunii Artiștilor Plastici în spiritul condiționărilor ideologice ale vremii. Geta Brătescu a intrat în Uniune în 1957 în cadrul Secției de Grafică, deși nu-i fusese permis să-și încheie studiile artistice în 1949 din cauza originilor sale burgheze. Artista și-a asumat întotdeauna variile excursii de studiu organizate de Uniune – în URSS, în Delta Dunării, în Uzinele Grivița Roșie din București – drept veritabile cercetări de teren și ocazii de a-și extinde experiența, cunoașterea și orizontul vizual, de a realiza schițe și compoziții ce vor genera ulterior alte motive și serii tematice în practica sa artistică (precum se întâmplă în cazangeria Uzinelor Grivița, din care se va contura în timp motivul cercului, creuzet alchimic de materiale și forme, dezvoltat în lucrări esențiale ale artistei).

Expoziția de față cuprinde schițe realizate de Geta Brătescu în timpul șederii ei în Deltă, alături de o parte dintre desenele și gravurile finale care au fost expuse în noiembrie 1960 într-o expoziție personală de grafică la Galeria Galateea – prima sa expoziție personală după exmatricularea din 1949 și revenirea în câmpul artistic profesionist. În ele se pot decela deopotrivă privirea atentă, curiozitatea antropologică, îndemânarea și pasiunea de a desena ale artistei, care captează și înregistrează instantanee ale unei lumi noi și totodată atemporale: Dunărea, portul, bărcile, portrete de pescari, femei surprinse în diverse munci fizice de manevrare și stivuire a stufului, etc.

„1960
În anii aceia, U.A.P. avea în program documentările: artiștii erau susținuți să se deplaseze în diverse regiuni ale țării, să lucreze acolo un timp și apoi să expună rezultatele în expoziții personale sau în saloanele oficiale. Era în mare vogă Delta Dunării; se poate analiza acest lucru din punct de vedere politic. Însă, pentru mine, a fost ocazia de a intra într-o lume exotică, pe atunci – am constatat – încă nepoluată, unde populația – în majoritate lipoveni – se mișca după legile ei ancestrale. Îmi luasem autorizație să circul folosind toate ambarcațiunile pescărești. Am străbătut astfel o zonă foarte întinsă, pe canale mari și mici, din cherhana în cherhana, până la Jurilovca și, traversând Razelmul, până la Portița, pe malul mării. Desenam, desenam, uneori punând blocul de schițe pe jos. Am păstrat câteva din acele desene; astăzi le socotesc mai interesante decât transpunerile lor ulterioare în tehnica xilografiei. A fost o experiență importantă și fericită: am trăit surprizele și emoțiile unui explorator, bucuria comunicării prin desen și, totodată, un exercițiu profesional ce nu se uită.” (G.B. 2006)

Geta Brătescu (n. 1926, Ploiești – d. 2018, București) a fost o personalitate centrală a artei contemporane românești începând cu anii ‘60. Artistă cu o carieră îndelungată și prolifică, Geta Brătescu a dezvoltat o operă complexă ce include desen, colaj, gravură, tapiserie, obiect, fotografie, film experimental, video și performance. A studiat simultan la Facultatea de Litere și Filosofie și la Școala de Belle Arte din București și a lucrat ca director artistic pentru revista „Secolul 20”, în prezent „Secolul 21”.

Geta Brătescu a participat în cele mai importante expoziții internaționale de artă contemporană, precum Documenta 14, Atena și Kassel (2017), La Biennale di Venezia (2013); La Triennale, Paris, Palais de Tokyo (2012); a 12-a ediție a Bienalei de la Istanbul (2011), etc. În 2017 Geta Brătescu a reprezentat România în cadrul Bienalei de la Veneția cu proiectul „Apariții” – prima expoziție personală a unei artiste femei în Pavilionul României.

Printre expozițiile sale personale recente se numără cele de la Neuer Berliner Kunstverein, Berlin (2018), Hauser & Wirth Los Angeles (2018) și New York (2017), Camden Arts Center, Londra și MSK Ghent (2018), Hamburger Kunsthalle, Hamburg (2016), Tate Liverpool (2015), Berkeley Art Museum and Pacific Film Archive (2014).

Expoziția poate fi vizitată până pe 08 decembrie 2018, miercuri-sâmbătă între orele 12-18, iar în restul săptămânii pe bază de programare.[:en]24 October – 08 December 2018

Ivan Gallery invites you on Wednesday, 24 October 2018, 6-9 pm, to the opening of “Jurilofca”, a Geta Brătescu solo show.

“Jurilofca” is a series of graphic works – sketches and drawings in charcoal and graphite, woodcuts on paper – made by Geta Brătescu during and after a research trip to the Danube Delta eponymous village in 1959. Jurilofca (Jurilovca, at present) is a fishing village in the county of Tulcea founded by Lippovans (a minority of Russian ethnicity persecuted and banished on religious grounds), where Geta Brătescu spent almost a month documenting the local community’s life and work. These immersions in different social environments were among the activities that the Fine Artist’s Union’s members did in accordance to the time’s ideological conditionings. Geta Brătescu had joined the Union in 1957 inside the Graphic Art Department, although she hasn’t been allowed to finalise her artistic training in 1949 due to her bourgeois origins. The artist has always acknowledged the various field trips organised by the Union – to the Soviet Union, the Danube Delta or the Grivița Plants in Bucharest – as genuine field research and chances of expanding her experience, knowledge and visual scope, of creating sketches and compositions that would later generate other motifs and thematic series in her artistic practice (such is the case with the Grivița Plants’ boiler rooms, from which she would develop in time the theme of the circle, an alchemical melting pot of forms and materials, to be found in some of the artist’s essential works).

The exhibition comprises sketches made by Geta Brătescu during her stay in the Danube Delta, together with some of the resulting drawings and etchings that have been exhibited in November 1960 in her graphic art solo show at Galateea Gallery – her first solo show after being expelled in 1949 and after properly rejoining the professional artistic field. In them one can discern altogether the attentive look, the anthropological inquisitiveness, the artist’s skill and passion for drawing, that catch and record snapshots of a new yet timeless world: the Danube, the harbour, the boats, the fishermen’s portraits, women engaged in various physical works of handling and stacking the reed, etc.

“1960
In those years, U.A.P. [The Artists’ Union] put in its schedule documentary activities: the artists were encouraged to travel to various regions of Romania, to work there for a while and then to exhibit the results in solo shows or in the official salons.The Danube Delta was in great vogue; one can analyse this from a political point of view. But for me it was an opportunity to enter a world which at that time I discovered as being an exotic one, still unpolluted, where the population – mostly Lippovans – lived by following its ancestral laws. I got a licence that allowed me to travel using all the fishing boats. Thus I was able to cross a large area, through large and small canals, from one fishers’ tavern to another, to Jurilovca, and crossing the Razelm lagoon to the Portiţa, on the seashore. I was drawing, I was drawing, sometimes putting the sketchbook on the ground. I kept some of those drawings; today I find them more interesting than their subsequent translations into the xylography technique. It was an important and happy experience: I experienced the surprises and emotions of an explorer, the joy of communicating through drawing and at the same time a professional exercise which is impossible to forget.” (G.B. 2006)

Geta Brătescu (b. 1926, Ploiești – d. 2018, Bucharest) has been a central figure of Romanian contemporary art since the 1960s. An artist with a rich and long career, Brătescu developed a complex body of work that comprises drawing, collage, engraving, tapestry, object, photography, experimental film, video, and performance. She studied at the Faculty of Letters and Philosophy and concurrently at the Fine Arts Academy in Bucharest and worked as an artistic director for the magazine “Secolul 20 [20th Century]”, renamed “Secolul 21 [21st Century]” at the turn of the millennium.

Geta Brătescu took part in some of the most important contemporary art exhibitions, such as Documenta 14, Athens and Kassel (2017), La Biennale di Venezia (2013), La Triennale, Paris, Palais de Tokyo (2012) and the 12th Istanbul Biennial (2011), to name just a few. In 2017, Geta Brătescu represented Romania in the Venice Biennale with the project “Apparitions”, the first solo show of a woman artist in the Romanian Pavilion.

Among her recent solo shows are the ones at Neuer Berliner Kunstverein, Berlin (2018), Hauser & Wirth Los Angeles (2018) and New York (2017), Camden Arts Center, London and MSK Gent (2018), Hamburger Kunsthalle, Hamburg (2016), Tate Liverpool (2015), Berkeley Art Museum and Pacific Film Archive (2014).

The exhibition can be visited until 8th of December 2018, Wednesday to Saturday 12-18, or by appointment outside the visiting hours.

www.ivangallery.com[:]