Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 20/07/2024

Scroll to top

Top

Fleinvær Stories @ Bucureşti

Fleinvær Stories @ Bucureşti
Nistor Laurențiu

Fleinvær Stories transpune suma experiențelor vizuale integrate de artistă în lunile petrecute pe insulele de la Cercul Arctic, o lume decuplată de furnicarele urbane, care provoacă la introspecție. Tărâmurile Norvegiei de la granița arctică au o plasticitate cu totul specială: austere, selenare, claustrale, dar în același timp populate cu detalii microscopice; acestea au fost pentru Misha Diaconu un exercițiu complex de observație, de calibrare a propriului repertoriu vizual cu noi maniere de a percepe și examina morfologia mediului înconjurător. Artista propune o analiză vizuală care are la bază un proces simultan de zoom in – zoom out față de natură și ambient, prin care se produce selecția unei suprafețe vizuale, generând astfel o nouă scară morfologică, un model diferit de gândire a proporției și arhitecturii lucrărilor. Această serie integrează obiecte a căror caracter este miniatural, în care accentul cade pe detalii, unele stranii, nereale, incomode, tensionate, nefirești și anorganice, deși fiecare formă are ca sursă de inspirație un element din natura insulelor Fleinvær.

Experiența nordică a generat o serie de modificări ale discursului plastic, care au impus o distanțare față de figurativ, o întrerupere a narativității prin intermediul structurii formă – personaj, care a fost înlocuită cu un tip de plasticitate abstractă, a cărei fizionomie este generată de un cu totul alt tip de observație. Astfel, expoziția prezintă lucrări cu configurații schematizate, simplificate, care trimit într-o manieră non-mimetică la: relieful, formele, rocile, vegetația și lumina peisajelor nordice. Există o tensiune aleasă, marcantă, între organicitatea formelor și materialitatea acestora, dihotomie care poate fi observată și în traseul expozițional, care propune o scenografie neobișnuită de peisaje acvatice artificiale, populate de organisme metalice. Expoziția implică, atât din perspectiva panotării, cât și din cea a logicii narative, o abordare multi-senzorială prin intermediul unei complexe instalații vizuale, atent racordată la spațiu, care implică: obiect, sound design, light design și proiecții video; intenția artistei fiind aceea de a crea un spațiu pluri-sensibil în care spectatorul să fie integrat complet în această reinterpretare a peisajului arctic. Lucrările surprind prin tactilitate; fiecare organism emite, redă incomplet și denaturat reminiscența unei structuri complexe, a unor formațiuni epidemice a căror organicitate este reprodusă în metal, cu diferite aliaje.

Seria Fleinvær Stories narează prin intermediul structurilor vizuale spectre diferite de senzații și amintiri profunde dintr-o lume a cărei austeritate surprinde printr-o complexitate imperceptibilă privirilor neexperimentate.
Ana Negoiță|curator

ENG

Fleinvær Stories transposes the sum of integrated visual experiences of the artist during the months spent on the islands near the Arctic Circle, a world detached from urban anthills, that challenges introspection. The Norwegian realms at the Arctic border have a unique plasticity: austere, lunar, claustrophobic, yet at the same time populated with microscopic details; these were for Misha Diaconu a complex exercise of observation, calibrating her own visual repertoire with new ways of perceiving and examining the morphology of the surrounding environment. The artist proposes a visual analysis based on a simultaneous process of zooming in – zooming out towards nature and the environment, generating the selection of a visual surface, thus creating a new morphological scale, a different model of thinking about proportion and architectural work. This series integrates objects whose character is miniature, where the emphasis is on details, some strange, unreal, uncomfortable, tense, unnatural, and inorganic, although each form is inspired by an element from the nature of the Fleinvær islands.

The Nordic experience has brought a series of modifications to the artistic discourse, leading to a distancing from the figurative, an interruption of narrative through the structure of form – character, which has been replaced by a type of abstract plasticity, whose physiognomy is generated by a completely different type of observation. Therefore, the exhibition presents works with schematized, simplified configurations, which non-mimetically refer to relief, shapes, rocks, vegetation, and the light of Nordic landscapes. There is a chosen, striking tension between the organicity of the forms and their materiality, a dichotomy that can also be observed in the exhibition’s path, which offers an unusual scenography of artificial aquatic landscapes populated by metallic organisms. The exhibition involves, from both the perspective of viewing and the narrative logic, a multi-sensory approach through a complex visual installation carefully linked to space, involving: object, sound design, light design, and video projections; the artist’s intention being to create a multisensory space in which the spectator is fully integrated into this reinterpretation of the Arctic landscape. The works surprise with tactility; each organism emits, renders incompletely and distorts the reminiscence of a complex structure, of epidemic formations whose organicity is reproduced in metal, with different alloys.

The Fleinvær Stories series narrates through visual structures different specters of sensations and profound memories from a world whose austerity surprises with an imperceptible complexity to inexperienced eyes.

Ana Negoiță|curator