Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 22/06/2024

Scroll to top

Top

Eveniment de diseminare propunere de politică publică- București

Nistor Laurențiu

Vă invităm la prezentarea propunerii de politică publică „Consolidarea unui statut societal al artistului, autorului, creatorului în România” și a proiectului care a generat-o: „Cultura Alternativă”.

Proiectul este derulat de Asociația Culturală Flower Power și este destinat persoanelor și entităților relevante din domeniul cultural, în direcția consolidării capacității acestora în inițierea de politici publice culturale, având ca obiectiv specific formularea unei propuneri alternative la politicile publice care să conducă la îmbunătățirea Statutului Artistului. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă și se desfășoară în perioada aprilie 2018 – septembrie 2019.

Prima schiță a prezentei politici publice, pe formatul HG 775/2005, a fost formulată pe anumite capitole de un grup de 20 de persoane din domeniul cultural extins în cadrul unei tabere de instruire din ianuarie 2019, luând în considerare feedback-uri valoroase privind problematicile și soluțiile posibile, fie sectorial fie sistemic, adunate prin diferite tipuri de instrumente produse în cadrul proiectului în 2018: un chestionar online de percepție (300 de respondenți), 9 dezbateri in țară (191 participanți) și 5 întâlniri de lucru cu artiști in țară (100 de persoane). Ulterior, s-au adăugat propuneri de soluționări în cadrul a 17 întâlniri de lucru cu 55 de specialiști și stakeholderi.

Pentru fundamentare s-au folosit, pe lângă studii locale și internaționale, o cercetare legislativă pe un mix de peste 120 de legi românești, cu adresa directă și conexă la artist și la mediul cultural, și analize create in cadrul proiectului. Acestea sunt disponibile pe site-ul proiectului (https://statutulartistului.ro) în variantă rezumat și în variantă completă. O scurtă trecere în revistă a acestora poate fi regăsită mai jos. Varianta actuală a prezentei politici publice, supusă consultării publice, este pregătită de un grup de experți atrași de proiect. Ulterior consultării, vor fi inițiate o serie de întâlniri strategice cu reprezentanți ai autorităților publice competente pentru parcurgerea circuitului legislativ necesar prezentării și avizării favorabile a politicii publice privind Consolidarea unui statut socio-profesional al artistului, autorului, creatorului în România.

Ca și context internațional s-au avut în vedere documentele UNESCO făcute în direcția unui Statut al Artistului – Recomandarea UNESCO privind Statutul Artistului de la a 21 întâlnire de la Belgrad, 23.09-28.10.1980 și Raportul analitic din 2015 privind implementarea Recomandării UNESCO privind Statutul Artistului din 1980 (acesta fiind
cel mai recent, următorul fiind pregătit pentru noiembrie 2019), Rezoluția Parlamentului European din 7.06.2007 privind statutul social al artiștilor dar și Directiva 2014/26/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26.02.2014 privind gestiunea colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe, cu transpunere în legislația românească până la 30.03.2019.

În România, pentru prezenta PPP ne-am plasat în cadrul de referință al Strategiei pentru Cultură și Patrimoniu Național 2016-2022, care, deși neadoptată, rămâne un document esențial la nivel național privind domeniul cultural extins. Aplicat politicii publice de față, în Strategie se statuează unul dintre obiectivele generale, care menționează îmbunătățirea statutului socio-profesional și a condiției creatorului, ca punct strategic.

Identificarea elementelor legislative, sociale, profesionale privind un statut al artistului în România a fost a fost posibilă datorită unei priviri largi asupra problematicilor compuse din sectorul cultural extins dar și a altor secțiuni societale (economice, legislative, sociale etc.), prin studiile din cadrul proiectului mai jos menționat și prin consultarea altor documente de tip strategii, analize etc.

Astfel că nevoia unei mai bune protecții sociale a artistului sau a unor facilități și drepturi recunoscute și/sau acordate artistului și-au găsit posibile rezolvări la nivel sistemic, prin reducerea nivelului sub-informării cronice a artiștilor și lucrătorilor culturali și prin clarificări datorate unor propuneri de normări legislative a structurilor asociative reprezentative sectorului cultural extins.

Rezolvarea unor dificultăți punctuale (juridice, sociale, profesionale) sau de „breaslă” este propusă prin câteva soluții cheie, la nivel legislativ și administrativ, care, aplicate, decongestionează multiple zone financiare ce pot asigura sustenabilitate sectorului cultural extins. Soluțiile propuse pun în practică concepte dar și drepturi fundamentale precum transparență, libertate de asociere, egalitate de șanse, toleranță (acceptarea specificității domeniului). De asemenea, s-au luat în considerare privirea condiției artistului în ansamblu (societal), a artistului în sens extins (prin adăugarea creatorului și autorului și definiții și propuneri de normări) și a artistului ca individ și profesionist reprezentat în interesele sale de asociații profesionale de profil (numite în prezenta PPP uniuni de creație / uniuni de creatori / organizații de creatori și propuse spre
normare legislativă).

Mai multe detalii: https://statutulartistului.ro

Document Propunere Politică Publică: https://statutulartistului.ro/wp-content/utile/Propunere-Politica-Publica-Consolidarea-unui-statut-societal-al-artistului-autorului-creatorului-in-Romania.pdf

Forum de dezbatere propunere politică publică în rețeaua virtuală: https://statutulartistului.ro/forums/forum/consultare-publica-propunere-politica-publica-statutul-artistului-romania

Calendar evenimente de diseminare propunere de politică publică: https://statutulartistului.ro/evenimente-diseminare-propunere-politica-publica

Vă așteptăm!