Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 18/07/2024

Scroll to top

Top

Entităţi multiple @ Arad

Entităţi multiple @ Arad
Doctor

Entități multiple

invitat Marcel Scutaru

curator Adriana Oprea

11 august – 22 septembrie 2023

Complexul Muzeal Arad

Sala Ovidiu Maitec

vernisaj vineri, 11 august, ora 18.00

Încheindu-și studiile de sculptură în 1995, Elena Scutaru participă ulterior la clasa artistului Gunter Damish la Academia de Arte din Viena și devine cunoscută pe parcursul anilor ‘90 grație unei loiale și originale cultivări a esteticilor care definesc instalaționismul, efemeritatea, accidentalul, precaritatea, tehnicile mixte, asamblajul sau hibriditatea. Dedicându-se materialelor uzuale și lipsite de somptuozitate, implicațiilor ecologice și spirituale, ”situațiilor” non-finite și contextelor provizorii, impermanente, Elena Scutaru este una din cele mai valoroase și talentate artiste românce ale momentului. Practica ei de inspirație sculpturală a generat mereu, și nu e de mirare, neînțelegere și perplexitate, în momente ale istoriei mediului sculpturii din România când accentele prioritare și politicile culturale mainstream făceau preferabile abordări mai ușor de certificat și încadrat pe linia tradițională a vizualității și a obișnuințelor artistice locale.

Expoziția Entități multiple pune în relație câteva eșantioane din familia de lucrări instalaționiste ale artistei, cu o altă latură, mai discretă dar la fel de consecventă și proteică, a activității sale, și anume ceea ce Elena Scutaru numește ”desenele” ei. Realizate fiind pe parcursul mai multor ani de-a lungul ultimei decade, aceste însemne, embleme, viniete simbolice sau, cum le spune artista, ”ideografii” pun la lucru un proaspăt exercițiu al culorii, având în același timp o energie și o percutanță care reconfirmă preeminența desenului ca ”forță” vizuală elementară, ca vector grafic esențial stând la baza mediilor vizuale în istoria tradițională a artei. Însă într-o atare expoziție nu ar fi vorba de încă un exemplu al proverbialului dialogul purtat de sculptori cu desenul, cât de o nouă localizare și confirmare a aceluiași spirit proaspăt, viu, ”cald”, ex-centric, pe care artista îl probează deja în felul în care manipulează tradiționalele formate și protocoale ale sculpturii tridimensionale făcând instalații și obiecte. În mod similar, aici ea produce ”forme”, ”caractere”, urme sau ”figuri” prin exploatarea, cu o anume intensitate, a codurilor mediilor grafice, bidimensionale.

Invitația adresată sculptorului Marcel Scutaru de a acompania scenografia expoziției se înscrie într-unul și același spirit liber, relaxat, deschis și necrispat în legătură cu mediile artistice și cu bunele practici expoziționale, care o recomandă îndeaproape pe artistă. Membru al aceleiași generații ’90, lucrând la clasa lui Michelangelo Pistoletto la Academia de Arte din Viena (1993-1994), Marcel Scutaru creează instalații de inspirație ecologică și politică și explorează mitologii personale. Insertul sculptorului în display punctează astfel oblic, la fel de ingenuu și neostentativ, încă un comentariu original la adresa hibridității, a amestecului de fragilitate și durată, rezistență și provizorat, permanență și efemeritate.

En/

Elena Scutaru

Multiple Entities

guest artist Marcel Scutaru

curator Adriana Oprea

August 11 – September 22 2023

Museum of Art Arad

Ovidiu Maitec Hall

Opening Friday August 11, 18.00

Having finished her degree in sculpture in 1995, Elena Scutaru studied with Gunther Damish at the Academy of Art in Vienna and made herself known throughout the 90s thanks to a reverent and original cultivation of the aesthetics of installationism, ephemerality, the accidental, precariousness, mixed techniques, assemblage and hybridity. Dedicating herself to contingent, non-sumptuous materials, ecological and spiritual implications, non-finite situations and provisional, impermanent contexts, Elena Scutaru Elena Scutaru is one of the most valuable and talented Romanian artists of the present day. The sculpturality practiced by Elena Scutaru over the years has, unsurprisingly, always generated misunderstanding and perplexity, at times during the history of the medium of Romanian sculpture when the priorities and cultural policies of the mainstream gave preference to approaches easier to fit into the traditional lineage of visuality and local artistic habits.

The exhibition Multiple Entities brings together and connects several samples of her practice in installation art with a different side of her work, still more discreet, but equally consistent and kaleidoscopic, which Elena Scutaru refers to as her “drawings”. Produced over the course of several years during the last decade, these symbols, emblems, symbolic vignettes or, as the artist calls them, “ideographs,” are a vibrant exercise in color and also have an energy and percussiveness intended to reconfirm the preeminence of drawing as an elementary visual “force,” as the essential graphic form at the base of all visual media in traditional art history. But this does not make them one more example of the proverbial dialogue between sculptors and drawing, so much as a new localisation and confirmation of the same fresh, living, “hot,” eccentric spirit that the artist is already probing in the way she manipulates the forms and protocols of traditional tridimensional sculpture in making installations and objects. In a perfectly similar way, she here produces “forms,” “characters”, marks or “figures” exploiting the codes of bidimensional graphic media.

The invitation for sculptor Marcel Scutaru to accompany this scenography shows the same free spirit, relaxed and unflinching regarding artistic media and exhibitionary practice, characteristic of Elena. Member of the same 90s generation, having been studing with Michelangelo Pistoletto at Akademie der Bildenden Künste Wien (1993-1994), Marcel Scutaru is an artist who creates ecologically- and politically- inspired installations and explores personal mythologies. Marcel’s contribution, thus, obliquely and unostentatiously punctuates one more original commentary regarding hybridity, the combination of fragility and durability, resilience and provisionality, permanence and ephemerality.