Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 21/07/2024

Scroll to top

Top

DREPT LA REPLICĂ

Doctor

În vederea unei corecte informări a publicului referitor la articolele apărute în edițiile online ale
cotidianului România Liberă din datele de 12.03.2023, respectiv 17.03.2023 (ambele autor
Marius Ghilezan), precum și cele din cotidianul Gândul din data de 04.04.2023 (ambele autor
Adina Anghelescu), dar și la cel din 10.04.2023 de pe portalul activenews (autor Alesandru
Anghel), ținând cont de prevederile legale, Uniunea Artiștilor Plastici din România solicită
publicarea următorului Drept la replică:
Uniunea Artiștilor Plastici din România (U.A.P), persoană juridică de drept privat recunoscută ca
persoană juridică de utilitate publică în baza Decretului nr.266/1950, funcționează în temeiul
Decretului-Lege nr.27/1990, a art. 85 din O. G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații și se
guvernează în conformitate cu Statutul și regulamentele sale proprii. U.A.P. nu se află în
subordinea Ministerului Culturii. Referitor la patrimoniul U.A.P., acesta este indivizibil și nu se
moștenește, conf. art.43 din Statut: ,,Patrimoniul U.A.P. este indivizibil. Un grup de membri sau
un membru al U.A.P. în parte, precum și filialele nu pot înainta pretenții asupra patrimoniului
U.A.P., nu pot dispune, în particular, de proprietatea comună a U.A.P.”
În acest sens, U.A.P. este proprietara imobilului situat în București, sect.1, str. Ermil Pangratti,
nr. 29 A. Un spațiu din imobilul respectiv a fost închiriat cu titlu de atelier de creație la data de
01.07.2009 pictorului Zamfir Dumitrescu, ca unic utilizator. Istoricul ocupării atelierului este
următorul: a fost utilizat de pictorul Ion Pacea până la decesul acestuia, în anul 1999, iar ulterior
a fost utilizat de văduva artistului, artist tapiser Lucreția Pacea, respectiv fiul decedatului,
pictorul Constantin Teodor Pacea. Cu ambii U.A.P. a încheiat un contract de închiriere pe 1 an
(11.10.2002 – 11.10.2003), prelungit până la 29.10.2004, când între U.A.P. din România, pe de o
parte și L. Pacea, C. T. Pacea, respectiv pictorul Zamfir Dumitrescu (ginerele decedatului I. Pacea),
pe de altă parte, s-a încheiat un act adițional, pentru încă un an (28.04.2004-28.04.2005). În urma
deciziei Consiliului Director al U.A.P. ca toate contractele de închiriere ale spațiilor Uniunii să
se facă pentru un singur titular, fără drept de subînchiriere, Zamfir Dumitrescu, la acea dată
președinte al U.A.P., a rămas singurul titular de contract al spațiului, cu începere de la
01.07.2009. După decesul acestuia la 06.02.2021, Consiliul Director al Filialei de Pictură
București a U.A.P. a anunțat concursul pentru repartiția studioului de creație astfel disponibilizat,
concurs care s-a desfășurat ca întodeauna în mod deschis, conform regulamentelor, pe baza
depunerii de dosare profesionale.
În urma desemnării unui nou utilizator al atelierului, soției pictorului decedat, Liliana-Marina
Dumitrescu (născută Pacea) i-a fost transmisă adresa nr. 1749/ 11.06.2021, prin care i se aducea la cunoștință că spațiul a fost repartizat prin concurs altui artist, membru al U.A.P. și că îi revine,
conform contractului, obligația evacuării studioului de creatie. Drept răspuns, dna. Liliana-Marina Dumitrescu a transmis U.A.P o notificare prin avocat, comunicând refuzul evacuării. U.A.P. a cerut și a obținut în instanță evacuarea sus-numitei, ca urmare a faptului că studioul de creație este ocupat fără un
titlu valabil. Decizia instanței este definitivă.
În tot acest interval, dl. Constantin Pacea, fratele văduvei Liliana-MarinaDumitrescu și deci cumnat al defunctului chiriaș legal (până la data dispariției sale) al studioului de creatie a ocupat fără acte spațiul
respectiv și s-a folosit de acest bun fără nici un temei legal, în baza unui aranjament de familie
nerecunoscut de regulamentele și statutul U.A.P. Contractul de închiriere agreat și semnat de
către Zamfir Dumitrescu sub nr. 31/PU/3855/07.2009, arată la Art. 17 că: ,,Se interzice subînchirierea
în tot sau în parte, cesiunea contractului de închiriere, asocierea în participațiune sau orice altă
colaborare a artistului plastic cu alte persoane fizice sau juridice.” In acelasi contract, la art. 21
este stipulat că: ,,În cazul decesului artistului plastic, succesorii în drepturi au obligația de a
preda UAP-ului studioul de creație în termen de 30 de zile de la data decesului, în bună stare de
funcționare și cu toate dotările existente la momentul preluării de către titularul de contract, pe
bază de proces-verbal de predare-primire.”
În acest context clar de nerespectare a legii, dl. Constantin Pacea nu a considerat oportun să îndrepte
situația, beneficiind de dreptul participării la un concurs de dosare pentru ocuparea în mod legal,
pe bază de merite profesionale, a atelierului respectiv, dacă tot își dorea acest lucru. Dl. Constantin Pacea
nu a făcut nici efortul de a solicita conducerii U.A.P. sprijin pentru rezolvarea situației lucrărilor
familiei, despre care susține că ar fi depozitate în acel spațiu. A ales în schimb să meargă direct
în instanță, ba, mai mult, a început să facă presiuni la diferite instituții ale statului, la presă, la
diverse persoane influente de a căror inocență asupra speței a profitat fără scrupule.
Reținem ca total neprofesionistă și atitudinea jurnaliștilor, dar și a organelor de presă, de mai sus,
în ce privește susținerea unilaterală, fără consultarea celeilalte părți, a unei cauze ce contravine
regulamentelor U.A.P. din România și condamnăm tonul denigrator, semidoctismul atacurilor la
personalități și instituții de primă mână, cu care U.A.P. din România are relații profesionale
structurale. Considerăm neprofesionistă atacarea tendențioasă și fără substanță a relațiilor
instituționale dintre U.A.P., MNAC, și UNArte, trei dintre actorii importanți ai dezvoltării artelor
vizuale din România, a căror colaborare este practic obligatorie, indiferent de cine le conduce.
Pentru U.A.P. important este nivelul profesional al membrilor săi, nu înțepenirea în clișeele
perioadei staliniste, când U.A.P. era doar uniunea pictorilor și a sculptorilor, ale cărei elite
(validate politic) își aflau sediul în atelierele din str. Pangratti. Atelierele, orice alte beneficii ce
rezultă din calitatea de membru al U.A.P. sunt acordate de către comisii de specialiști și de către
conducerile Uniunii și a filialelor sale, numai pe baza meritelor profesionale.
În concluzie: atelierele de creație ale U.A.P. sunt exclusiv destinate creației artistice curente a
membrilor săi; nu se lasă moștenire familiei; nu sunt destinate depozitării de lucrări, indiferent dacă aparțin patrimoniului personal sau național; dl. Constantin Pacea ocupă spațiul de lucru din str.
Ermil Pangratti, nr. 29A în mod abuziv, fără a deține un titlu valabil, lucru asupra căruia instanța se
va pronunța.
UNIUNEA ARTISTILOR PLASTICI DIN ROMANIA
CONSILIUL DIRECTOR
Presedinte – Prof.univ.dr. Petru Lucaci
Vicepresedinte – Lector univ.dr. Marius Vasile Barb
Vicepresedinte – dr. Dican Gheorghe
Membru – Gheorghe Pogan
Membru – Conf.univ.dr. Liviu Nedelcu