Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 20/07/2024

Scroll to top

Top

CONVOCATOR – Adunarea Generală a Uniunii Artiştilor Plastici din România

CONVOCATOR – Adunarea Generală a Uniunii Artiştilor Plastici din România
Nistor Laurențiu

Președintele Uniunii Artiștilor Plastici din România – Prof. univ. dr. Petru Lucaci,

în temeiul art. 15, alineatele 1),2) si 3) din Statutul Uniunii Artiștilor Plastici din România, convoacă adunarea generală anuală.

Adunarea Generală va avea loc la data de 18.05.2024 la adresa din București, sect.1, Calea Griviței, nr.28, (la sediul Universității Naționale de Arte București), începând cu orele 9,30.

Dacă la prima convocare cvorumul de două treimi nu este îndeplinit, cea de-a doua adunare va avea loc la o oră de la data ținerii primei adunări fără o altă convocare, la adresa din București, sect.1, Calea Griviței, nr. 28 ( la sediul Universității Naționale de Arte București), începând cu orele 10,30, caz în care, hotărârile pot fi luate cu majoritate simplă de voturi , indiferent de numărul membrilor prezenți din numarul total al membrilor delegați. Potrivit Statutului U.A.P. din România membrii care nu pot fi prezenți în Adunarea Generală , pot da mandat de reprezentare în formă scrisă unui alt reprezentant-rezervă (și nu oricărui membru U.A.P) din Adunarea Generală.

Ordinea de zi este următoarea:

1.Ținerea unui moment de reculegere în memoria artiștilor plastici decedați ( 20.05.2023-18.05.2024);

2. Prezentarea Raportului de activitate al Consiliului Director, aferent perioadei 20.05.2023-18.05.2024 – se va supune la vot;

3.Prezentarea Raportului financiar-contabil aferent bilanțului pe anul 2023 – se va supune la vot;

4.Situație comparativă privind veniturile și cheltuielile aferente trimestrului I – 2023 și 2024 ale UAP din România;

5.Prezentarea Raportului Comisiei de Cenzori aferent perioadei 22.05.2023-18.05.2024 – se va supune la vot;

6.Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului Director conform Raportului financiar-contabil aferent anului 2023,în conformitate cu Raportul Comisiei de Cenzori-se va supune la vot;

7.Situația încasării cotizațiilor pe filiale pentru anul 2023 și trimestrul I- 2024 ;

8.Prezentarea Raportului juridic aferent perioadei 22.05.2022 – 18.05.2023;

9.Prezentarea Raportului Comisiei de Onoare, Disciplină și Arbitraj, aferent perioadei 22.05.2023 – 18.05.2024;

10. Prezentarea bilanțului aferent anului 2023 pentru Combinatul Fondului Plastic – nu se va supune la vot;

11. Situație comparativă privind veniturile și cheltuielile aferente trimestrului I – 2023 și 2024 ale Combinatului Fondului Plastic;

12.Modificarea Statutului și Regulamentelor U.A.P., după caz – se va supune la vot;

13.Validarea lucrărilor Comisiei Naționale de Primiri și Titularizări a U.A.P. din 16 februarie 2024 – se va supune la vot;

14. Diverse.

Uniunea Artiștilor Plastici din România

Președinte,

Prof.univ.dr.Petru Lucaci