Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 20/07/2024

Scroll to top

Top

CONVOCATOR ADUNARE GENERALĂ

Nistor Laurențiu

CONVOCATOR – publicat la data de 18-10-2022

Consiliul Director al Uniunii Artiștilor Plastici din România, ținând cont de prevederile Statutului Uniunii Artiștilor Plastici din România, în conformitate cu dispozițiile: – art. 15 „Adunarea Generală este organul suprem de conducere al U.A.P. din România fiind alcătuită din totalitatea membrilor stagiari și titulari”;

art. 15(1) Adunarea Generala se convoacă în primul trimestru al anului in curs și ori de câte ori este nevoie”;

art. 15(2) Adunarea Generală se convoacă prin reprezentanți în proporție de 1/20 din numărul total al membrilor….”; – în temeiul art.15(3) din Statutul Uniunii Artiștilor Plastici din România

convoacă Adunarea Generală prin reprezentanți pentru data de 19.11.2022, la adresa din București, sector 1, Calea Griviței nr.28 (la sediul Universității Naționale de Arte București), începând cu orele 9:30.

Dacă la prima convocare cvorumul nu este îndeplinit, cea de-a doua convocare va avea loc la o ora, de la data ținerii primei adunări, fără o altă convocare, la adresa din București, sector 1, Calea Griviței, nr.28 (la sediul Universității Naționale de Arte București), începând cu orele 10:30, caz în care ”hotărârile pot fi luate cu majoritate simplă de voturi, indiferent de numărul membrilor prezenți din numărul total al membrilor delegați,, art.15(5). În temeiul art. 15(4) „Membrii care nu pot fi prezenți în Adunarea Generală, pot da mandat de reprezentare în formă scrisă unui alt reprezentant în Adunarea Generală”.

Ședința Adunării Generale va fi condusă de Președintele în funcție al U.A.P. din România, care va da citire și va supune la vot ordinea de zi.

Ordinea de zi:

1. Păstrarea unui moment de reculegere în memoria artiștilor plastici trecuți în eternitate;

2. Comunicarea cvorumului;

3. Deschiderea ședinței și stabilirea secretariatului în vederea întocmirii procesului-verbal de ședință;

4. Prezentarea și aprobarea Raportului Consiliului Director;

5. Prezentarea și aprobarea Raportului de activitate al fiecărui membru al Consiliului Director în funcție;

6. Prezentarea și aprobarea Bilanțului contabil al U.A.P. din România aferent anului 2021 și a Raportului financiar-contabil pentru perioada 2017 – 30 septembrie 2022.

7. Prezentarea Bilanțului contabil al Combinatului Fondului Plastic aferent anului 2021 și a Raportului financiar- contabil pentru perioada 2019 – 30 septembrie 2022.

8. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului Director al U.A.P. din România, inclusiv până la data de 19. 11. 2022.

9. Prezentarea și aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori, aferent mandatului, inclusiv până la data de 19. 11. 2022;

10. Discuții și luări de cuvânt pe marginea rapoartelor prezentate;

11. Prezentarea Raportului Juridic aferent anului 2021, până la data de 19. 11. 2022.

12. Prezentarea Raportului Comisiei de Onoare, Disciplină și Arbitraj aferent mandatului, inclusiv până la data de 19. 11. 2022.

13. Prezentarea Raportului Președintelui de Onoare.

14. Discuții și luări de cuvânt pe marginea rapoartelor prezentate.

15. Desemnarea președintelui de ședință ce va conduce în continuare lucrările Adunării Generale privind alegerile pentru funcțiile anunțate.

16. Anunțarea candidaturilor depuse pentru funcțiile din Consiliu Director, pentru Comisia de Cenzori și pentru Comisia de Onoare, Disciplină și Arbitraj.

17. Alegerea membrilor comisiei pentru numărarea voturilor (3-5 membri);

18. Alegerea membrilor Consiliului Director al UAP din România, prin vot secret. Consiliul Director este format din 5 membri:

– un Președinte;

– doi Vicepreședinți (unul pentru București și unul pentru teritoriu);

– doi membri (unul pentru București, unul pentru teritoriu).

19. Alegerea Comisiei de Cenzori, prin vot secret. Comisia de Cenzori este formată 3 (trei) membri, din care unul va fi expert contabil. Expertul contabil va fi ales ulterior de către Consiliul Director;

20. Alegerea membrilor Comisiei de Onoare și Arbitraj a UAP din România, prin vot secret. Comisia este formata din 9 membri.

21. Conform art.16, lit.e) din Statutul UAP, alegerea sau reconfirmarea presedintelui de onoare, precum si stabilirea atributiilor de reprezentare ce revin functiei. Procedura de vot se va stabili de catre Adunarea Generala;

22. Diverse.

23. Comunicarea rezultatului alegerilor și închiderea lucrărilor Adunării Generale.

Uniunea Artiștilor Plastici din România

Președinte,

Prof. univ. dr. Petru LUCACI

Descarcă:

Rapoarte pentru Adunarea Generala: