Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 20/07/2024

Scroll to top

Top

Convocator Adunare Generală a Uniunii Artiștilor Plastici din România

Nistor Laurențiu
1660 din 02-06-2021

                                           CONVOCATOR

Având în vedere situația epidemiologică actuală creată de virusul SARS Cov-2 și potrivit legii care prevede, ca după încheierea exercițiului financiar, persoanele juridice au obligația întrunirii adunării generale anuale pentru a decide asupra unor aspecte esențiale pentru funcționarea lor, ținând cont ca elementele mai sus prezentate constituie situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, ținând cont de situația limitată și condiționată de a se putea constitui adunarea generală prin reprezentanți a U.A.P. din România și observând, că potrivit statutului în conformitate cu dispozitiile art.15 (1) adunarea generala ordinara poate fi convocata ori de cate ori este nevoie, coroborat cu dispozitiile art. 15(2) și (6) în care adunarea generala adopta hotărâri utilizând votul deschis, prin corespondență, în temeiul art.15 (3) din Statutul U.A.P. din România

Președintele Uniunii Artiștilor Plastici din România – Prof. univ. dr. Petru Lucaci,

convoacă adunarea generală extraordinara a U.A.P. din România, în perioada 02 – 09 iulie 2021, ca data de referință, buletinele de vot urmând a fi transmise pe adresa: Uniunea Artiștilor Plastici din România, București, sect.1, str. Băiculesti, nr. 29 sau adresa de e-maill: office@web-uap.cvuintell.com sau pot fi depuse fizic la adresa menționată, cu următoarea ordine de zi:

1. prezentarea analizei situațiilor financiar-contabile aferente anului 2019-2020;

2. stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2021;

3. prezentarea raportului de activitate a membrilor Consiliului Director aferenta anilor 2019-2020;

4. prezentarea raportului comisiei de cenzori aferent anilor 2019-2020;

5. prezentarea si aprobarea situației litigiilor la zi;

6. aprobarea Regulamentului de primiri și titularizări în UAP din România;

7. aprobatrea Regulamentului privind acordarea indemnizațiilor de merit conform Legii nr. 118/2002;

8. validarea lucrărilor Comisiei de primiri și titularizari sesiunea Februarie 2021

9. validarea lucrărilor Comisiei de primiri și titularizari sesiune Mai 2021

10. prelungirea mandatului membrilor Senatului U.A.P. din România până la data încetarii restricțiilor, dată când va fi posibil fizic, întrunirea adunării generale prin reprezentanți a U.A.P. din România, privind componența membrilor Senatulului U.A.P. din România;

11. prelungirea mandatului membrilor Consiliului Director al U.A.P. din România și mandatul membrilor comisiilor din cadrul U.A.P. din România până la data încetării restricțiilor, dată când va fi posibilă întrunirea adunării generale prin reprezentanți a U.A.P. din România, privind componența membrilor Consiliului Director al U.A.P. din România;

12. propunere pentru modificarea statutului privind art. 24(1), din Statutul U.A.P. din România în sensul reglementării acestuia, având următorul continut: ,,Consiliul Director va fi ales pentru un mandat de 4 ani,,;

13 modificarea art. 10 (2) ,, Drepturi,, din Statutul U.A.P. din România care va avea următorul conținut:,, Membrii stagiari au toate drepturile ca ale membrilor titulari, cu excepția dreptului de a fi aleși în organele de conducere,,;

14. se modifică art. 44 care va avea următorul cuprins: ”Înstrăinarea din patrimoniul UAP a bunurilor imobile ce se încadrează în articolul 43, precum și a celor ce se încadrează la categoria ”bunuri culturale” și care întrunesc criteriiloe de clasare în patrimoniul național cultural, criterii stabilite prin lege ( lucrări de artă, de colecție sau de muzeu, etc), se face în baza hotărârii Adunării Generale votată cu 2/3 din totalul membrilor reprezentanți în Adunarea Generală”.

Convocarea reprezentanților în adunarea generală se va face numai dacă sunt desemnați de către conducerile filialelor ale căror mandate sunt valide. Dovada validității mandatului se va face prin procesul-verbal al adunării generale statutar convocate, iar pentru filialele cu personalitate juridică, cu încheierea de sedință dată de instanța de domiciliu.   

Celelalte propuneri de modificare ale Statutului U.A.P. din România, initiate de comisia de revizuire a Statutului, vor face obiectul unei adunări generale extraordinare.

Pentru a gestiona buletinele de vot prin corespondență primite de la membrii U.A.P. din România, Consiliul Director al U.A.P. din Romania impreuna cu celelalte conduceri ale filialelor, vor desemna o comisie responsabilă cu centralizarea și ținerea evidenței voturilor exprimate prin corespondenta. Decizia de constituire a Comisiei responsabilă cu gestionarea voturilor prin corespondență, in urma propunerilor facute, va fi emisa si semnata de catre Presedintele Consiliului Director.Decizia va avea numar de inregistrare in registrul secretariatului U.A.P. din Romania. Comisia va fi compusă din cinci membri ai U.A.P. din România, atât din filialele din București, cât și filialele din țară.      

UNIUNEA ARTISTILOR PLASTICI DIN ROMÂNIA

PRESEDINTE, 

PROF. UNIV. DR. PETRU LUCACI  

Documente pentru descărcat:

Restul de documente vor fi transmise către filiale prin e-mail.