Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 21/07/2024

Scroll to top

Top

Conversii @ CAV

Conversii @ CAV
Nistor Laurențiu

[:ro]

artist: Florentina Otari

curator: Adriana Oprea

4-17 mai 2018

Uniunea Artiștilor Plastici din România

Galeria Căminul Artei, Str. Biserica Enei 16

Vernisaj: 4 mai, ora 18

 

Galeria Căminul Artei are plăcerea de a vă invita la vernisajul expoziției ”Conversii”, semnată de artista Florentina Otari și curatoriată de Adriana Oprea.

Conversii este un termen abstract și tehnic, suficient de rece și impersonal pentru a explica ordinea conceptuală a lucrărilor artistei Florentina Otari. Fie și sub rezerva că frumusețea picturii lui Otari e de alt tip, ea o reclamă drept reper interior pe Agnes Martin – un excelent model pentru o artistă la debut. Pictura Florentinei Otari este abstractă dar nu amorfă, irațională, suprarealistă (una din cele două mari forme tradiționale de pictură abstractă modernistă), ci structurată și rațională. La prima impresie aduce a sistem și algoritm, tipar repetitiv și structură periodică din matematici și geometrii. Cu greu poți rămâne dezordonat în relație cu atâta ordine vizuală.

Prin vocile marilor fondatori bărbați ai artei abstracte de la începutul scolului XX  ni se spune că, în interiorul raportului de cunoaștere și contemplare subiect (sine) – obiect (realitate), acest tip de artă renunță la obiectul din lumea exterioară și de aici contopirea cu dimensiunea invizibilă, spirituală a realității. Doar că se spune mai puțin explicit că plonjând în spiritual, arta renunță într-adevăr la obiectul, dar atunci și la subiectul ei (căci exact relația de disociere și excludere reciprocă dintre cele două o îndepărtase până atunci de spiritual). O mică moarte a sinelui, ca anulare a relației de exterioritate între înăuntru și înafară: pictură meditativă, budistă, spirituală, contemplativă. O pictură-medium: abstracția ca o frumoasă micro-utopie personală.

[:en]

Căminul Artei Gallery,

16,  Biserica Enei

Street, Bucharest

Vernissage: May 4, 18.00

Căminul Artei Gallery is pleased to invite you to the vernissage of Conversions

exhibition, signed by artist Florentina Otari and curated by Adriana Oprea.

Conversions is an abstract and  technical term,  impersonal and cold enough to explain the conceptual order of  Florentina Otari’s works.

Even if the beauty of Otari’s painting is of another type, she claims Agnes Martin as an interior point of reference  – an excellent model for an artist at the beginning of her career.

Florentina Otari’s painting is abstract but not amorphous, irrational, surrealist (one of the two great traditional forms of modernist abstract painting), but structured and rational. At first impression, it seems a system and algorithm, a repetitive pattern and a periodic structure in maths and geometry. You can hardly be disordered in relation to so much visual order.

Through the voices of the great founders of the abstract art  at the beginning of the twentieth century, we are told that within the relation of knowledge and contemplation subject (self) – matter (reality), this type of art gives up the outer object , since resulting the merger with the invisible, spiritual dimension of reality.

Just that it is less explicitly stated that plunging into spirituality, art indeed gives up the object, but then also its subject (for it is  precisely the relationship of dissociation and mutual exclusion between the two that  had so far removed it from the spiritual).

A small death of the self, similar to the annulment of the relationship  between the inside and the outside: meditative, Buddhist, spiritual, contemplative painting. A painting-medium: the abstraction as a beautiful personal micro-utopia.

[:]