Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 14/07/2024

Scroll to top

Top

Concurs național pentru selectarea proiectului privind realizarea busturi „Gheorghe și Arethia Tătărescu”

Nistor Laurențiu

REGULAMENT DE ORGANIZARE Șl PARTICIPARE

Concursul național pentru selectarea proiectului privind realizarea busturi „Gheorghe și Arethia Tătărescu”, constă in selectarea propunerilor de machete și proiecte de amplasare ale lucrărilor tridimensionale, care să le reprezinte pe cele două mari personalități gorjene ale României interbelice. Busturile vor fi executate ulterior câștigării concursului și vor fi amplasate în Parcul „Arethia Tătărescu” din Târgu Jiu, de pe strada Geneva.

Cap. l. Dispoziții generale

Art. 1. Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin Brâncuși” , în parteneriat cu Uniunea Artiștilor Plastici din România, organizează concursul pentru selectarea proiectului privind realizarea busturi „Gheorghe si Arethia Tătărescu”

Art. 2. Scopul fundamental care generează și guvernează oganizarea Concursului îl reprezintă asigurarea, prin confruntare profesională, a unei Înalte calități a produselor artistice.

Art. 3. Prezentul Regulament stabiîește principiile și procedurile de organizare a Concursului. Art. 4. În vederea îndeplinirii scapului Concursului, vor fi constituite o Comisie de selecție, denumită în continuare Juriu și a Comisie de soiuționare a contestații10L Componenta Comisiilor, precum și regulamentele de organizare și funcționare ale acestora vor fi stabilite prin decizie de către conducerea CCDPCB, în urma consultărilor și propunerilor făcute de conducerea UAP România

Art. 5. Juriul Concursului Format din specialiști în artele plastice va analiza documentațiile înscrise în Concurs și va desemna câștigătorul, având în vedere următoarele criterii:

 • originalitatea proiectului;
 • reprezentativitatea conceptului in contextul temei;
 • impactul estimat asupra publicului;
 • fezabilitatea proiectului.

Art. 6. Lista propunerilor prezentate și proiectul declarat câștigător vor fi făcbte publice, la finalul procedurii de se’ectie, pe pagina de internet a instituției: www.centrulbrancusi.ro și www.uap_ro.

Art. 7. Participanții la Concurs pot depune contestații privind exclusiv modalitatea în care a fost respectat regulamentul de organizare a ConcursuluL Contestațiile pot fi depuse la sediul Centrului de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin Brâncuși”, din Bd. C. Brâncuși nr. 12A, Târgu Jiu, jud. Gorj sau transmise prin email în format PDF semnat, la adresa de email office@centrulbrancusi.ro în termen de 2 (două) zile lucrătoare de la data comunicării publice a rezultatului Concursului. Acestea vor fi analizate și soluționate în termen de 2 (două) zile de la data expirării termenului de depunere a contestațiilor de către o Comisie de soluționare a contestațiilor, formată din 3 membri desemnați de organizator, la propunerea UAP din România.

Art. 8. Proiectul câștigător va fi supus avizării de către Comisia Monumentelor de For Public din cadrul Ministerului Culturii. Ulterior obținerii avizului, cele două busturi vor fi executate în forma finală de către artistul autor si vor fi amplasate în Parcul „Arethia Tătărescu” din Târgu Jiu, str. Geneva (lângă Muzeul Județean Gorj).

Art. 9. Întocmirea documentaţiei de avizare și depunerea dosarului la Ministerul Culturii în vederea avizării intră în sarcina organizatorului Concursului.

Art. 10. În cazul în care proiectul macheta declarate câștigătoare nu vor obține avizul comisiei de specialitate din cadrul Ministerului Culturii, procedura de selecție și jurizare se va relua, la o dată ce va fi anunțată ulterior.

Cap. II. Temă

Pentru realizarea proiectelor și machetelor, participanții se pot inspira din biografia celor două personalităti și din ambianța locului în care vor fi expuse acestea (Parcul „Arethia Tătărescu” din Târgu Jiu), însă fără a se limita la acestea.

Art. 11. Participanților li se solicită dezvoltarea unui concept și proiect artistic în vederea realizării a două busturi care să îi reprezinte pe soții Gheorghe și Arethia Tătărescu. Cerințele tehnice sunt descrise în Capitolul VI, Art. 25.

Cap. III. Modalități de finanțare

Art. 12. Proiectul este finanțat de către Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin Brâncuși”, în limita bugetului alocat pentru anul 2023 de către Consiliul local al Municipiului Târgu Jiu.

Cap. IV. Condițiile de participare la Concurs

Art.13. Concursul, organizat în baza prezentului Regulament, este un concurs public.

Art.14. Prin participarea la Concurs se presupune că artiștii plastici care propun un proiect au calitatea de autor, în sensul legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare, cu posibilitatea ca, în situația în care proiectul propus va fi selectat, să stabilească prin negociere directă, împreună cu organizatorul, condițiile de realizare ale acestuia. În cazul în care negocierile cu instituția organizatoare în vederea încheierii contractului eșuează, aceasta are dreptul să invite la negociere, în vederea încheierii contractului, concurenții clasați pe următoarele locuri, în ordinea stabilită și comunicată de către juriu.

Art.15. Nu pat participa la Concurs persoanele care au participat la elaborarea regulamentului, angajați ai instituției organizatoare, membrii comisiei de selecție sau membrii familiilor acestora, până la gradul al doilea inclusiv.

Cap. V. Desfășurarea Concursului, modalități de înscriere și selecție

Art. 16. Calendarul desfășurării Concursului este următorul:

 • Depunerea documentațiilor: termen limită 16.01.2023, ora 16.00
 • Jurizarea: 17.01.2023, ora 11.00
 • Anunțarea rezultatelor intermediare: 18.01.2023, ora 10.00
 • Depunerea contestațiilor: termen limită 19.01.2023, ora 16.00 la sediul organizatorului. din Târgu Jiu, B-dul Constantin Brâncuși” , nr. 12 A, Județul Gorj, sau până la ora 23:59, prin email.
 • Soluționarea contestațiilor: termen limită 23.01.2023
 • Anunțarea rezultatelor finale și prezentarea publică a machetei câștigătoare, va avea loc, în data de 25.01.2023.

Art. 17. Fiecare concurent va depune un proiect, într-o concepție unitară.

Art. 18. După terminarea jurizării, va fi anunțat public proiectul selectat și autorul acestuia.

Art. 19. Proiectele depuse nu pot fi făcute publice de către autori decât după finalizarea procedurii de selectare și anunțarea proiectului câștigător. În caz contrar, participantul va fi eliminat din Concurs.

Art. 20. Înscriere și predarea documentațiilor obligatorii Înscrierea la Concurs se va realiza fără taxă.

Documentațiile vor fi transmise prin curier rapid la adresa organizatorului menționată anterior.

Dosarele incomplete sau cele care nu respectă cerințele impuse de organizatori nu vor fi luate în considerare.

Art. 21. Conținutul obligatoriu al documentațiilor predate.

Se introduc într-un plic sigilat pe care se scriu cinci litere și două cifre, în ordinea stabilită de candidat următoarele:

 • Datele de contact ale autorului: nume, prenume, adresa de corespondență;
 • Oferta financiară și devizul estimativ necesar realizării lucrării. Se va ține cont de materialele folosite și manopera specială implicată în realizarea lucrării;
 • Curriculum Vitae;
 • Portofoliu care să cuprindă proiecte / lucrări realizate anterior, prezentat sub formă de mapă PDF, referințe critice;

Art. 22. Prin participare la Concurs, autorii iși exprimă acordul cu privire la folosirea de către organizatorii Concursului, a materialelor depuse în cadrul concursului în scopuri publicitare/promoționale/ editoriale.

Cap. VI. Cerințe tehnice Piese scrise:

 • Conceptul proiectului. Textul va fi redactat în limba română, maximum 450 de caractere;
 • Descrierea tehnică va prezenta materialele folosite și modul de realizare, dimensiunea bustului și dimensiunea soclului. Descrierea tehnică va fi în limba română; maximum 450 de caractere:

Imagini piese desenate:

 • Se vor prezenta la alegere schițe de concept, simulări, fotografii machetă.
 • Se vor prezenta obligatoriu schițe cu dimensiuni, desene tehnice, vederi, phatoshop cu diferite unghiuri de vedere a bustului montat pe soclu, în spațiul dedicat.

Art. 23. Dimensiunile lucrărilor

Înălțimea recomandată pentru busturi: 1,10 m;

Machetele, minimum 1/4 din dimensiunea reala a bustului, vor fi depuse pentru jurizare la adresa organizatorului, până la data stabilită pentru concurs.

Art. 24. Materialele folosite și modul constructiv

Cele două busturi vor fi realizate din bronz, iar materialul folosit pentru realizarea lucrărilor va permite expunerea lucrării de artă pe termen lung în spațiul exterior, neprotejată de precipitații sau diferențe de temperatură.

Lucrarea va fi prevăzută cu un sistem de fixare de sol/soclu din piatră naturală. Materialele folosite și sistemul constructiv nu vor pune în pericol mediul înconjurător sau sănătatea publicului vizitator.

Art. 25. Realizarea lucrărilor

Lucrările trebuie să fie finalizate în termen de 4 luni de la data obținerii avizelor din partea Comisiei Monumentelor de For Public.

Cap. VII. Responsabilitățile câștigătorului

Art. 26. Autorul proiectului declarat câștigător va avea următoarele responsabilități:

– respectarea condițiilor contractului pe care îl va încheia cu organizatorul pentru realizarea lucrărilor;

– realizarea lucrărilor în condiții de calitate artistică și tehnică corespunzătoare, exercitându-și cu profesionalism și responsabilitate totalitatea capacităților creatoare;

– realizarea lucrărilor astfel încât să nu afecteze integritatea spațiului în care va fi expus; – asigurarea, din suma încasată, potrivit contractului încheiat cu finanțatorul, a plății cheltuielilor generate de realizarea proiectului;

– semnarea unui contract privind cedarea drepturile de autor și a drepturile conexe.