Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 22/06/2024

Scroll to top

Top

[:ro]Concurs de solutii urmat de negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare pentru realizarea monumentului de for public replică bust monumental Ioan Rusu Șirianu și montarea pe socul existent în Piața George Enescu @ Arad[:]

[:ro]Concurs de solutii urmat de negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare pentru realizarea monumentului de for public replică bust monumental Ioan Rusu Șirianu și montarea pe socul existent în Piața George Enescu @ Arad[:]
Nistor Laurențiu

[:ro]

Documentatie de atribuire:

DF1027486 / 12.10.2018 09:05

Anunt cu transmitere la JOUE:

Nu
SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumire si adrese

MUNICIPIUL ARAD
Adresa:Strada: Revoluţiei, nr. 75 Cod fiscal:3519925 Cod postal:310025 Cod NUTS:RO421 Arad Localitate:Arad Tara:Romania E-mail:petru.adam@primariaarad.ro; achizitii@primariaarad.ro Telefon:+40 257281850/289/350 Fax:+40 257281450 Adresa Internet (URL):www.primariaarad.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

I.2) Achizitie comuna

Contractul implica o achizitie comuna:Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie:Nu

I.3) Comunicare

Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru access direct, nerestrictionat, complet si gratuit la:www.e-licitatie.ro
Accesul la documentele de achizitii publice este restrictionat. Informatii suplimentare pot fi obtinute la:
Comunicarea electronica necesita utlizarea de instrumente si de dispozitive care nu sunt disponibile in mod general. Accesul direct nerestrictionat si complet la aceste instrumente si dispozitive este gratuit, la:

Informatii suplimentare pot fi obtinute de la:

adresa mentionata mai sus

Ofertele, candidaturile sau cererile de participare trebuie depuse la:

adresa mentionata mai sus

I.4) Tipul autoritatii contractante

Autoritate regionala sau locala

I.5) Activitate principala

Servicii generale ale administratiilor publice
SECTIUNEA II: OBIECT

II.1) Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu:

Concurs de solutii urmat de negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare pentru realizarea monumentului de for public replică bust monumental Ioan Rusu Șirianu și montarea pe soclul existent în P-ța George Enescu Numar de referinta:35199252018/3

II.1.2) Cod CPV principal:

92312230-2 Servicii prestate de sculptori (Rev.2)

II.2) Descriere

II.2.2) Coduri CPV secundare:

II.2.4) Descrierea achizitiei publice:

Obiectul principal al contractului este conceperea și realizarea unui monument de for public Replică bust Ioan Rusu Șirianu și montarea acestuia pe soclul existent, după executarea lucrărilor de reparații necesare la nivelul soclului, reparații care fac și acestea obiectul viitorului contract. Pentru indeplinirea obiectivului, achiziția publică se desfășoară în două etape, conform art. 105 lit.a) din Legea 98/2016 prima fiind un concurs de soluții fără acordare de premii conform temei de concurs și regulamentului de concurs aprobat prin HCLM 387/28.09.2018 urmată de procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare cu câștigătorul concursului de soluții, conform art. 104 alin. 7 din Legea nr. 98/2016 pentru incheirea contractului de servicii de realizare a bustului și executarea lucrărilor de montaj pe soclul existent. Elementele negocierii: pretul si durata de prestare si executie lucrare. In cazul in care autoritatea contractanta nu incheie contractul cu castigatorul, din motive care nu îi sunt imputabile, are dreptul sa invite la procedura de negociere fara publicare prealabila castigatorii clasati pe locurile inferioare.

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene:

Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene:Nu
Tip finantare :Fonduri bugetare
SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1) Conditii de participare

III.1.10) Criterii de selectie a participantilor:

III.2) Conditii referitoare la contract

III.2.1) Informatii privind o anumita profesie:

Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii:Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Descriere

IV.1.2) Tip de concurs:

Concurs de solutii deschis

IV.1.7) Numele participantilor deja selectati:

IV.1.9) Criterii de evaluare a proiectelor:

Cel mai bun raport calitate – preț Criterii de evaluare sunt prevazute la Sectiunea II, punctul II.2.5 Criterii de evaluare a proiectelor. O propunere de soluție poate să cumuleze cel mult 100 de puncte. Juriul va face ierarhizarea finala si va stabili clasamentul concurenților. În cazul ofertelor clasate pe primul loc, având acelați punctaj, juriul va decide câștigătorul în funcție de punctajul mai mare obținut la factorul de evaluare „Expresivitate”. În situația excepțională în care există egalitate între două sau mai multe proiecte, atât per total, cât și pentru factorul de evaluare „Expresivitate”, departajarea se va face pe baza punctajului obținut la al doilea factor de evaluare „Modul de prezentare

IV.2) Informatii administrative

IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:

Data si ora locala:14.11.2018 13:22

IV.2.3) Data estimata a expedierii invitatiilor de prezentare a ofertelor sau de participare catre candidatii selectati:

Data si ora locala:

IV.2.4) Limbile in care pot fi redactate proiectele sau cererile de participare:

Romana

IV.3) Recompense si juriu

IV.3.1) Informatii privind premiul (premiile):

Se vor acorda unul sau mai multe premii:Nu

IV.3.2) Detalii privind platile catre toti participantii:

Nu este cazul

IV.3.3) Contracte subsecvente:

Eventualul contract de servicii rezultat in urma concursului va fi atribuit castigatorului sau castigatorilor concursului:Da

IV.3.4) Decizia juriului:

Decizia juriului este obligatorie pentru autoritatea contractanta/entitatea contractanta:Da

IV.3.5) Numele membrilor juriului selectati:

KOCSIS Rudolf, membru al juriului, reprezentant al Uniunii Artiștilor Plastici din România, Filiala, CIOBANU Celus, membru al juriului, reprezentant al Uniunii Artiștilor Plastici din România, Filiala, STOENESCU Adelina, membru al juriului, reprezentant al Complexului Muzeal Arad, RADU Drăgan – Arhitect Șef în cadrul Primăriei Municipiului Arad, TAMASAN MARIA, membru al juriului, reprezentant al Ordinului Arhitecților din România, Filiala Terit
SECTIUNEA VI: INFORMATII COMPLEMENTARE

VI.3) Informatii suplimentare

Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate în SICAP, este necesar ca operatorii economici sa detina/instaleze pe statia de lucru, aplicatia care permite verificarea semnaturii electronice si vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica); Dreptul de a solicita clarificari este asigurat in conformitate cu prevederile art.160 din Legea nr.98/2016, privind achizitiile publice.Solicitarile de clarificari referitorare la prezenta documentatie de atribuire vor fi adresate in termen de maxim 12 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la Sectiunea ”Documentatie, clarificari si decizii” din cadrul anuntului de concurs, in termen de 10 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, conform ar. 161 din Legea nr. 98 / 2016. Durata de 15 zile precizată în secțiunea II.2.7 a prezentei fișe de date este orientativă. Durata efectivă de realizare a replicii bustului este unul dintre factorii de evaluare așa cum sunt ei descriși la secțiunea II.2.5. Ulterior, prin negociere, durata de realizare ofertată poate fi modificată doar în sensul reducerii acesteia. În cazul ofertelor clasate pe primul loc, având acelați punctaj, juriul va decide câștigătorul în funcție de punctajul mai mare obținut la factorul de evaluare „Expresivitate”. În situația excepțională în care există egalitate între două sau mai multe soluții, atât per total, cât și pentru factorul de evaluare „Expresivitate”, departajarea se va face pe baza punctajului obținut la al doilea factor de evaluare „Modul de prezentare” Ulterior derularii procedurii – concurs de solutii pentru realizarea monumentului de for public cu tematica ”Reconstituire bust monumental Ioan Rusu Șirianu și realizarea, respectiv montarea bustului pe soclul existent în P-ța George Enescu, precum și efectuarea de reparații la soclul afectat în urma vandalizării„ si desemnarii castigatorului se va desfasura procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare conform art. 104 alin. 7 din Legea nr. 98/2016 pentru incheirea contractului de servicii de realizare a bustului și executarea lucrărilor de montaj pe soclul existent. Elementele negocierii: pretul si durata de prestare si executie lucrare. Valoarea totala estimată, fără TVA a procedurii de achiziție publică pentru realizarea monumentului este de 74.789,92 lei fără T.V.A., fără acordare de premii. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a negocia cu concurenții clasați pe locurile inferioare în situația în care concurentul clasat pe primul loc se află în situația de a fi exclus din procedură (art.164-167 din L 98/2016) sau din motive de forță majoră nu-și poate îndeplinii obligațiile contractuale Conform art 123 din HG 395/2016, ofertantul va indica în cuprinsul ofertei care informatii din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala. Având în vedere Legea 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică, ofertantii vor completa formularul „Anexa informatii ANI”, formular ce se regaseste in Sectiune „Formulare”. Acesta se va completa pentru fiecare persoană cu putere de decizie așa cum rezultă din certificatul eliberat de ONRC. DUAE este pus la dispozitia ofertantilor in format editabil (document word) si se regaseste ca FORMULAR (DUAE.doc) in documentatia de atribuire aferenta prezentului anunt de participare (conform notificarilor ANAP nr. 237 si 240 din 2016 si a notificarii FN/01.09.2016). Pentru completarea DUAE se va accesa sectiunea Formulare – DUAE

VI.4) Proceduri de contestare

VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor:

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa:Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Cod fiscal: Cod postal:030084 Cod NUTS:RO321 Bucuresti Localitate:Bucuresti Tara:Romania E-mail:office@cnsc.ro Telefon:+40 213104641 Fax:+40 213104642 / +40 218900745 Adresa Internet (URL):http://www.cnsc.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere:

VI.4.3) Procedura de contestare:

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:Caile de atac precum si termenele de exercitare ale acestora sunt cele prevazute de art. 8 din Legea 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare:

VI.5) Data expedierii prezentului anunt

12.10.2018 13:24

[:]