Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 17/06/2024

Scroll to top

Top

[:ro]CONCURS DE SOLUTII pentru realizarea monumentului – Ansamblul „Trei Panouri Votive”[:]

[:ro]CONCURS DE SOLUTII pentru realizarea monumentului – Ansamblul „Trei Panouri Votive”[:]
Nistor Laurențiu

[:ro]

Documentatie de atribuire:

DF1027053 / 09.10.2018 15:49

Anunt cu transmitere la JOUE:

Nu
SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumire si adrese

MUNICIPIUL CAMPINA
Adresa:Strada: CULTURII, nr. 18, Sector: -, Judet: Prahova Cod fiscal:RO2843272 Cod postal:105600 Cod NUTS:RO316 Prahova Localitate:Campina Tara:Romania E-mail:achizitiipublice@primariacampina.ro Telefon:+40 244336134Fax:+40 244371458 Adresa Internet (URL):www.primariacampina.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

I.2) Achizitie comuna

Contractul implica o achizitie comuna:Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie:Nu

I.3) Comunicare

Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru access direct, nerestrictionat, complet si gratuit la:www.e-licitatie.ro
Accesul la documentele de achizitii publice este restrictionat. Informatii suplimentare pot fi obtinute la:
Comunicarea electronica necesita utlizarea de instrumente si de dispozitive care nu sunt disponibile in mod general. Accesul direct nerestrictionat si complet la aceste instrumente si dispozitive este gratuit, la:

Informatii suplimentare pot fi obtinute de la:

adresa mentionata mai sus

Ofertele, candidaturile sau cererile de participare trebuie depuse la:

adresa mentionata mai sus

I.4) Tipul autoritatii contractante

Autoritate regionala sau locala

I.5) Activitate principala

Servicii generale ale administratiilor publice
SECTIUNEA II: OBIECT

II.1) Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu:

CONCURS DE SOLUTII pentru realizarea monumentului – Ansamblul „Trei Panouri Votive” Numar de referinta:9203/29.03.2018

II.1.2) Cod CPV principal:

92310000-7 Servicii de creare si interpretare de opere artistice si literare (Rev.2)

II.2) Descriere

II.2.2) Coduri CPV secundare:

II.2.4) Descrierea achizitiei publice:

Concurs de solutii in scopul identificarii celui mai expresiv si mai reprezentativ concept ce urmeaza a fi implementat, ca monument public evocativ in „Piata Soldat” constand intr-un ansamblu monumental „Trei panouri votive”. Autoritatea contractanta va incheia ulterior un contract de executie cu castigatorul concursului de solutii prin negocierea fără publicarea în prealabil a unui anunţ de participare.

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene:

Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene:Nu
Tip finantare :Fonduri bugetare
SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1) Conditii de participare

III.1.10) Criterii de selectie a participantilor:

III.2) Conditii referitoare la contract

III.2.1) Informatii privind o anumita profesie:

Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii:Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Descriere

IV.1.2) Tip de concurs:

Concurs de solutii deschis

IV.1.7) Numele participantilor deja selectati:

IV.1.9) Criterii de evaluare a proiectelor:

Solutiile vor fi evaluate prin atribuirea unui punctaj maxim de 100 puncte, stabilit astfel: a)- intelegerea tematicii concursului ca rezultat al integrarii ansamblului in aspectul arhitectonic si peisagistic al zonei, din propunerea fiecarui candidat (10 puncte); b)- calitatea continutului componentei plastice (20 puncte); c)- omogenitatea intre configuratia esteticii monumentale si limbajul modernist. (10 puncte); d)- calitatea continutului componentei literar-evocative (20 puncte); e)- echilibrul intre cuprinsul alcatuirii vizuale si si nunantele introduse prin textul reprodus (15 puncte, alocate cate 5 pentru fiecare panou) f)- optimizarea realizarii ansamblului – deviz estimativ (15 puncte pentru costul de realizare cel mai mic) – etapizarea executiei (5 puncte) g)- Capacitati de organizare si facilitati de executie in raport cu tehnica de productie si punere in opera a proiectului (5 puncte);

IV.2) Informatii administrative

IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:

Data si ora locala:14.11.2018 15:00

IV.2.3) Data estimata a expedierii invitatiilor de prezentare a ofertelor sau de participare catre candidatii selectati:

Data si ora locala:

IV.2.4) Limbile in care pot fi redactate proiectele sau cererile de participare:

Romana

IV.3) Recompense si juriu

IV.3.1) Informatii privind premiul (premiile):

Se vor acorda unul sau mai multe premii:Da

Numarul si valoarea premiului (premiilor) care urmeaza sa fie acordat(e):Premiul I 50.000 lei Premiul II 15.000 lei Premiul III 10.000 lei

IV.3.2) Detalii privind platile catre toti participantii:

Premiile se vor acorda in bani. In urma desemnarii castigatorilor acestui concurs, Primaria Municipiului Campina va incheia cu ocupantii primelor trei locuri un contract de achizitie drepturi de autor

IV.3.3) Contracte subsecvente:

Eventualul contract de servicii rezultat in urma concursului va fi atribuit castigatorului sau castigatorilor concursului:Nu

IV.3.4) Decizia juriului:

Decizia juriului este obligatorie pentru autoritatea contractanta/entitatea contractanta:Da

IV.3.5) Numele membrilor juriului selectati:

Presedinte: arhitect sef – Caliman Didona, Membru: urbanist, arhitect, lector U.A.U. Ion Mincu Bucuresti – Munteanu Simona, Membru: artist plastic, U.A.P.Bucuresti – Mihai Buculei, Membru: istoric – Ciupala Alin, Membru: preot Moga Petru
SECTIUNEA VI: INFORMATII COMPLEMENTARE

VI.3) Informatii suplimentare

Punctajul obtinut pentru fiecare proiect, reprezinta media punctajelor acordate de catre fiecare membru al juriului pentru fiecare criteriu/candidat in parte. Castigator va fi desemnat proiectul care intruneste cele mai multe puncte; in situatia unui punctaj egal pentru doua sau mai multe proiecte, subfactorul de evaluare va fi apreciat de membrii juriului, in conditiile ponderii de: – 70% pentru calitatea continutului componentei plastice – 30% pentru costul total de realizare a ansamblului votiv. Eventualele raspunsuri la clarificari se vor atasa la anuntul de participare. Aceste raspunsuri vor face parte din documentatia de atribuire si este obligatoriu ca la elaborarea ofertei sa fie avute in vedere. Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, având obligatia sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea numai în cazul în care oferta comuna va fi declarata câstigatoare. Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.

VI.4) Proceduri de contestare

VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor:

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa:Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Cod fiscal: Cod postal:030084 Cod NUTS:RO321 Bucuresti Localitate:Bucuresti Tara:Romania E-mail:office@cnsc.ro Telefon:+40 213104641 Fax:+40 213104642 / +40 218900745 Adresa Internet (URL):http://www.cnsc.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere:

VI.4.3) Procedura de contestare:

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare:

Directia juridica
Adresa:bdul Culturii, nr.18 Cod fiscal: Cod postal:105600 Cod NUTS:RO31 Sud – Muntenia Localitate:Campina Tara:Romania E-mail: Telefon:+40 244336134 Fax:+40 244371458 Adresa Internet (URL):www.primariacampina.roAdresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

VI.5) Data expedierii prezentului anunt

10.10.2018 17:11

[:]