Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 19/07/2024

Scroll to top

Top

Brăteanu Costin

Brăteanu Costin
Nistor Laurențiu

[:ro]

Brăteanu Costin
Adresa: Str. Lucian Blaga nr. 8,Ap. 2 , Cod 300002 Timisoara, Romania
Tel: +40721342426, + 40356435734

web: ,

Composition

Prezentare Demers Artistic
Costin Brǎteanu jongleazǎ în pictura pe care o practicǎ deopotrivǎ cu naturalismul, decorativul, geometricul şi abstractul. Raza sa de acţiune este definitǎ cel mai cuprinzǎtor de prefixul “post”. În fapt, este vorba despre o desfǎşurare de sorginte meta-postmodernistǎ. De altfel, pentru Brǎteanu se potriveşte mai bine termenul de artist vizual decȃt cel de pictor, în sensul cǎ sistemul lui de gȃndire esteticǎ aplicatǎ presupune deconstrucţia şi reconfigurarea imaginilor. Tainele cromaticii şi ale perspectivei sunt stǎpȃnite de artist, în a cǎrui muncǎ prevaleazǎ latura, sǎ-i spunem matricialǎ, a realitǎţii, în faţa celei obiectiv- realiste. Preocupat de tehnicile de transfer a semnului vizual de pe palete neconvenţionale, fie ele cuţite, mileuri ori diverse alte suprafeţe, pe suportul lucrǎrilor finale, Costin Brǎteanu demonstreazǎ, fǎrǎ a-şi fi propus în mod programatic acest lucru, un simţ aparte al ritmului. Jocul adȃncimilor de frecvenţǎ ale culorilor pe care le relaţioneazǎ aduc în discuţie potenţialul armonic al unor lucrǎri de facturǎ personalǎ şi, mai mult decȃt atȃt, originale. Astfel, pȃnzele propuse de el sunt cumva muzicale, artistul asumȃndu-şi rolul de DJ.
Mihai Plǎmǎdealǎ, critic de artǎ, curator

Costin Brăteanu oferă publicului, prin opera artistică, un soi aparte al discursului pictural, plastică poetică acoperind prin culoare compoziții structurate aerat, uzând de contrapunctul asumat doct dintre spațiu și materie, dintre concret și pulverulent.

Seriile tematice oscilează între plin și gol, deschizând un amplu teritoriu creativ situat în proximitatea simbolismului peisager. Câmpuri răvășite de prezența imperceptibilă, a fluidului pictural, în căutarea echilibrului sublim dintre cer și pământ, orizonturi crepusculare, jerbe luminice ce izbesc razant carnea vegetală coagulând în cavalcada policromă, plină de simboluri uitate, umbrele suavei deveniri, arcul de cerc boltit în înaltul cerului în plină furtună evocă un curajos, trepidant și totodată irepetabil, construct conceptual aerat. Costin se dovedeste prin fiecare ciclu al operei picturale creatorul desăvârșit al crezului personal, evadând temerar în onirismul suav al metafizicului contemplativ. Opera sa, prin fiecare pictură, devine astfel fereastră portal spre teritoriile magnifice ale imaginarului, un infinit caleidoscop paradisiac situat dincolo de zare, dincolo de cer, în câmpiile elizee, acolo unde culoarea devine luminică.

Artist matur, pictor a cărui plastică atinge tangent, pe lângă peisaj, compozițiile cu caracter sincretic, modulând un vast palimpsest ce adaugă colajului tehnica în pastă reliefată, combinatorica frotajului, uzând din plin de zestrea tradițiilor broderiei românești, survolând bine dozat geometria arhetipală a iei, cojocului, construind un discurs plastic în care compozițiile se articulează compact iar arhitectura vizionară lasă loc plutirii într-un abandon catarthic acaparant. Costin Brăteanu a devenit prin prezența sa ca artist o voce pregnantă în urbea de pe Bega ce adună spre sine prin propria reverberație creatoare, dezinvolt vizionară, invitând la sărbătorescul excurs pe aripile cetății de vis.

Așadar iată-ne în preajma unui epifenomen ce are încă multe de spus în peisajul național și internațional, incitant, provocator și entuziast, polarizând în juru-i nenumărate expoziții, colocvii, serii de tabere internaționale ce demonstrează pe deplin vigoare, entuziasm și profesionalism.

Dr. Kelemen Gabriel 2017

website link: ,

[:en]

Brăteanu Costin
Adresa: Str. Lucian Blaga nr. 8,Ap. 2 , Cod 300002 Timisoara, Romania
Tel: +40721342426, + 40356435734

web: ,

Composition

Prezentare Demers Artistic
Costin Brǎteanu is joining together naturalism, decorative painting, geometry and the abstract. His operating range is best defined through the “post” prefix. In fact, it is about a process of a meta-postmodernist origin. Besides, for Brǎteanu is more fitting the visual artist term than that of a painter, meaning that his system of applied aesthetic thought entails the deconstruction and reconfiguration of images. The mysteries of chromatics and perspective are mastered by the artist, in whose work prevails, let’s say, the matrix side of reality, before the objective-realistic one. Preoccupied by the transferring techniques of the visual system from unconventional palettes, may it be knives, antimacassars or various other surfaces, on the support of the final works, Costin Brǎteanu proves, without having set himself to do this, a particular sense of rhythm. The game of frequency depths of the colors that he relates together bring up the harmonic potential of some works having a personal nature, and moreover, original ones. Thus, the canvas suggested by him are somewhat musical, the artist takes on the role of the DJ.

Mihai Plǎmǎdealǎ, art critic and curator

Costin Brăteanu is offering the audience, through art work, a special kind of the painting discourse, technique, poetics. He covers through color compositions that are structured in a light way, by using the scholarly chosen counterpoint between space and matter, between solid and dissolute.
The thematic series are oscillating between full and empty, opening an ample creative territory situated in the proximity of the landscape symbolism. Fields overwhelmed by the unperceivable presence of the painting fluid, on the search for the sublime balance between heaven and earth, crepuscular horizons, light garlands which slightly hit the vegetal meat, coagulating in the polychrome horse ride, filled with forgotten symbols, the shadows of the suave becoming, the circular arc up in the sky during the storm evoke a bold, trepidating and also unrepeatable aerated conceptual construct. Costin has proved to be through each cycle of the painting artwork to be the absolute creator of the personal credo, escaping daringly into the suave trance of the comtemplative metaphysics. His artwork, through each painting, thus becomes a portal window towards the magnificent territories of the imaginary, an infinite heavenly kaleidoscope, situated beyond the horizon, beyond the sky, in the elysean fields, where the color becomes light.
A mature artist, a painter whose technique is slightly touching, in addition to the landscape, the syncretic compositions, he modulates a vast palimpsest which adds to the collage the relief paste technique, the combinatorics of the frottage, fully making use of the heritage of the tradition of Romanian embroidery, going through in appropiate dosage the archetypal geometry of the embroidered traditional shirt, sheepskin coat, he is building an art discourse in which the compositions are articulating in a compact manner, and the visionary architecture is making room for floating through an engrossing catharhic abandonment. Costin Brăteanu has become through his presence as an artist a remarkable voice in the city on Bega who is gathering to himself through his own creative reverberation visionary ease, inviting for the festive excursus on the wings of the dream burg.
Thus behold us around an epiphenomenon which still has to say a lot in the national and international millieu, inciting, provoking and enthusiastic, polarizes around it countless exhibitions, colloquiums, series of international camps which fully demonstrate vigorousness, enthusiasm and professionalism.

Dr. Kelemen Gabriel 2017

website link: ,

[:]