Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 27/05/2024

Scroll to top

Top

[:ro]Bocaniciu N. Torino[:en]Bocaniciu N. Torino[:]

Nistor Laurențiu

[:ro]

BOCANICIU_TORINO
Bocaniciu N. Torino
Adresa: Aleea Parcului, nr. 12 – Deva – jud. Hunedoara – România
Tel: +40745.267.512 : +40729.902.794
e-mail: artorinob@gmail.com
web:
Return to forever - acrylic-pânză - acryl-canvas - 130x110 cm
Return to forever – acrylic-pânză – 130×110 cm
Prezentare Demers Artistic

Fractalul pictomuzical pe asfalt

Fractalul este o propunere de explorare raţională a realităţii transcendente. Torino sugerează o regăsire a unei magii naturale pe care ignorând-o o risipim.
După Agrippa, magicianul natural se defineşte prin elementele permanente de bază şi forţele care le pun în mişcare.
Obsesiile permanente se regăsesc în definiţiile conceptului de asfalt: o lume cu forme plastice şi plastica proprie; pretext pentru experimente plastice; drum între culoarea alb şi neculoarea negru, în amândouă sensurile; spaţiul fizic şi moral cel mai concret şi inevitabil; ceva care însoţeşte toată viaţa omului, din copilărie până când dricul merge pe asfalt.
La Agrippa, forţele care pun magia în mişcare erau patru vânturi fermecate: Zephyrus (violet Ravi Shankar şi Zakir Hussain), Boreas (carmin Bjork), Eurus (azuriu Enia), Notus (vermion Yes). La Torino, se mai adaugă menestrelii siena arsă Jetrho Tull – vânt al legendelor vieţii pădurii magice medievale, şi albastrul de Prusia Pink Floyd – vânt al dramelor fiinţei umane când se confruntă cu Cosmosul.
Să mai adăugăm şi formulele magice: spre social – ignorând experimentele plastice, întâmplătoare sau nu, ajungem să ne ignorăm propriile sentimente şi trăiri; dinspre Che Guevara – convingerea că nu există reuşită care să nu fie perfectibilă.
Prin toate incertitudinile şi îndoielile, bucuria căutării aduce pe pânze Şotroanele. Uneori impromputuuri, alteori concerti grossi: jurnale din călătorii dincolo de matematică: niciodată previzibile.
Asfaltul, infinit, garanţie că ne vom întâlni mereu cu noi căutari. Şotroanele, dovada că fară bucurie, magia căutării nu există.
Şi bucuria copilului că asfaltul pe care se joacă este transfinit.
Fractalul Torino speră să îndemne privitorul să joace şotron cu propriile incertitudini şi îndoieli de sclavi ai abuzivului duh al explorării. Şi să le transmigreze în bucuria acestui banchet în onoarea fiilor autorisipitori în cău
Ioan Hălălae

website link [:en]

BOCANICIU_TORINO
Bocaniciu N. Torino
Adresa: Aleea Parcului, nr. 12 – Deva – jud. Hunedoara – România
Tel: +40745.267.512 : +40729.902.794
e-mail: artorinob@gmail.com
web:

Return to forever - acrylic-pânză - acryl-canvas - 130x110 cm
Return to forever – acryl-canvas – 130×110 cm
Prezentare Demers Artistic

The picto-musical fractal on the asphalt

Fractals are a proposal for the rational exploration of transcendental reality. Torino suggests a retrieval of some natural magic, which, by ignoring it, we waste. Since Agrippa, the natural magician defines himself through the basic permanent elements and the forces, which set them in movement.
Permanent obsessions are to be retrieved in the concept’s definitions on the asphalt: a world, with visual forms and its own visuality; a pretext for visual experiments; a two-way road between the color white and the non-color black; the most concrete and inevitable physical and moral space; something which accompanies a man’s whole life, from his childhood to the moment the funeral car goes on the asphalt.
At Agrippa, the forces, which set magic in motion, were four enchanted winds: Zephyrus (violet Ravi Shankar and Zakir Hussain), Boreas (carmine Bjork), Eurus (azure Enia), Notus (vermillion Yes). At Torino, there is added the burnt sienna of Jethro Tull minstrels – a wind of the legends of the magic life of the medieval forest, and the Prussia blue Pink Floyd – a wind of the drama of the human being when confronted with cosmos.
Let us add magic incantations too: towards the social – ignoring visual experiments, accidental or not, we end in ignoring our own sentiments and experiences; from Che Guevara – the conviction that there is no success which is not perfectible.
Through all incertitude and doubts, the joy of the quest brings on canvas the Hopscotches. Sometimes impromptus, other times concerti grossi: travelogues of a journey beyond mathematics: never predictable.
The asphalt, infinite, a guaranty we will always meet new quests. Hopscotches, a proof that, without joy, the magic of the quest does not exist. And the child’s joy that the asphalt he is playing on is transfinite.
The Torino fractal hopes to determine the watcher to play hopscotch with his own incertitude and doubts of slave of the abusive spirit of exploration. And make them transmigrate in the joy of this banquet in honor of the auto prodigal sons of the quest.

Ioan Hălălae

website link [:]