Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 25/05/2024

Scroll to top

Top

[:ro]Apostu Ionel Eduard[:en]Apostu Ionel Eduard[:]

Nistor Laurențiu

[:ro]

Edi APOSTU
Apostu Ionel Eduard
Adresa: Calea Galata nr 20, Bl. E2B, Sc. B, Et. 3, Ap. 1, Iași – România
Tel: +40746 795 842
e-mail: ediapostu@gmail.com, ediapostu@yahoo.com

”Chinesse paradigm”, 80x80 cm, Acrylic on canvas, - ”Paradigma chinezeasca”, 80x80 cm. Acril pe panza

”Paradigma chinezească”, 80×80-cm. Acril pe pânză

Prezentare Demers Artistic

Intr-o lume in care cultura este invadata de kitsch si imitatii, Edi APOSTU ofera colectionarilor si cautatorilor de originalitate, „arta holotropica” de extrema calitate si rafinament artistic.
Edi APOSTU este initiatorul conceptului de ”arta holotropica” bazat pe ideea de ”descoperire a sinelui” prin introspectie.
Doctor in filozofie, adept al filosofiei Zen și fin cunoscător al sistemelor filosofice Chan, Budhismul tibetan sau Hinduismului, Edi APOSTU își construiește spațiul pictural şi poetic pe structurile arhetipale ale Cosmogoniei Macro-universale.
Edi APOSTU transformă Timpul incomensurabil într-o Spirala infinită a iluziilor nesfârșite în care sufletul nemuritor este ancorat și îmbracă diverse forme în transmigrația perenă la care este supus datorită discontinuității conștiinței dintre existențe, fapt datorat ignoranței Egou-lui.
În creaţiile lui Edi APOSTU se regăsesc elementele primordiale ale Cosmosului, simboluri și arhetipuri Universale, semne rezonatorii cu diferite planuri ale Universului, fie vizibile, fie invizibile.
În ansamblu lucrările lui Edi APOSTU sunt imagini de rezonanță cu alte zone vizibile sau invizibile din Creație, portaluri către lumi paralele.
Interesat de infinitatea Timpului și Spațiului fizic și metafizic artistul, prin îmbinarea armonioasă dintre formele plane cu cele 3D, descompune spații temporare pentru a le reconstrui în dimensiuni atemporale, reușind cu măiestrie magică să construiască spații și planuri inimaginabile, dezvăluind și oferind privitorului noi viziuni despre Creația infinită și perenă.
Într-o lume în care cultura în general, cât și arta, în particular, se infantilizează ascendent cu trecerea timpului, Edi APOSTU oferă căutătorilor de artă autentică și de calitate superioară, o viziune novatoare în domeniu, propunând publicului arta holotropică, o pictură în care cromatica puternic complementar-contrastantă este în așa fel aleasă pentru a influența retina privitorului și al transpune în stări de supraconștiință, o poezie în care cititorul transcende limitările cotidianului într-un nivel superior de percepţie a realităţii.
Edi APOSTU provoacă privitorul să exploreze noi dimensiuni atemporale și aspațiale, pictura sa fiind deschideri către noi orizonturi virtual-senzitive.

”Arta holotropică este arta rezultată în urma unor experiențe transpersonale și care poate transpune privitorul în stări de supraconștiință.
Toată creația mea artistică, fie că este vorba de pictură, grafică sau poezie este plină de simboluri și arhetipuri universale. Chiar dacă cea mai mare parte a lucrărilor mele sunt abstracte, ele transmit mesaje subtile si au ca sursă de inspirație Sursa Universală de unde provine Informația, Informație ce se materializează în planul fizic în creațiile mele.
Consider că execuția lucrărilor mele mă ajută să mă auto-perfecționez atât din punct de vedere artistic, dar și din punct de vedere spiritual pentru că mereu încerc să răspund unor probleme existențiale sau metafizice și cred că orice creație artistică devine un răspuns a acestor întrebări deoarece creația artistică, în opinia mea, nu poate avea o proveniență strict umană.
Personal consider că arta este cea mai fascinantă manifestare a Spiritului Divin creator în planul terestru și că face legătura dintre condiția umană limitat-efemeră și cea Divină infinit-eternă.” – Dr. Edi APOSTU

Termenul ”holotropic” provine din grecescul ”holos” = întreg și ”trepein” = mișcarea înspre… si se traduce literar prin ”mișcarea înspre întreg”

Operele de artă sunt obținute în urma unor experiențele transpersonale după practicarea meditației de tip Zen.
Lucrările au fost executate fără schițe, planuri sau intenție. S-a întâmplat după eliminarea oricărui gând din mintea mea; în timpul actului creator-artistic au fost eliminate gânduri, obsesii, idei, iar mâna a așternut pe suport linii, forme și culori.
Toate lucrarile sunt realizate manual în tehnica acrilic sau/și tuș pe pânză, hârtie speciala sau gips-carton.
Pentru a trasa liniile perfecte ale desenului nu am fost folosit nici un fel de instrumente ajutătoare cum ar fi rigla sau compasul.
Asta este ZEN. Asta este ”Self Discovery”. Asta este ”ARTA HOLOTROPICA”.

website link: www.ediapostu.eu,

[:en]

Edi APOSTU
Apostu Ionel Eduard
Adresa: Calea Galata nr 20, Bl. E2B, Sc. B, Et. 3, Ap. 1, Iași – România
Tel: +40746 795 842
e-mail: ediapostu@gmail.com, ediapostu@yahoo.com

”Chinesse paradigm”, 80x80 cm, Acrylic on canvas, - ”Paradigma chinezeasca”, 80x80 cm. Acril pe panza

”Chinesse-paradigm”, 80×80 cm, Acrylic on canvas

Prezentare Demers Artistic

In a world in which culture is invaded by kitsch and imitations, Edi APOSTU offers ”the holotropic art” to the collectors and the seekers of originality and highly qualitative fine art.

Edi APOSTU is the initiator of the concept of „holotropic art” based on the idea of ​​”self discovery” through introspection.

Doctor of Philosophy, Follower of Zen philosophy and fine connoissour of Chan philosophical systems, of Tibet Buddhism and of Hinduism, Edi APOSTU builds his pictorial space on the archetypal structures of the Macro-univesal Cosmogony, popularizes an original artistic vision in which he grasps an Imago Mundi which he transfers from the phylosophical conception into the pictorial or metaphorical image, his art being a nondiscursive metaphysics, a hermeneutics achieved  with the means which the fine art puts to the disposal of the signs.

Edi APOSTU transforms the Implacable Time into an infinite Spiral of neverending illusions in which the mortal soul is anchored and takes different forms, from the perennial transmigration to which he is subjected to, due to the discontinuity of conscience among different existences, fact due to the ignorance of the Ego.

In Edi APOSTU’ s art there are found the primordial elements of Cosmos, symbols and Universal archetypes, signs reasoning with different plans of the Creation, either visible or invisible, either angelic or terrifying. As a whole, his works are images which find echo in other visible or invisible zones of Creation, portals towards parallel worlds.

Being interested in the infinity of Time and in the Physical and Metaphysical space the artist, through harmonious joining of the flat forms with the 3D ones, decomposes temporary spaces in order to reconstruct them contortedly in non-temporal dimensions managing with magical skill to build unimaginable spaces and plans, revealing and offering to the spectator new visions on the infinite and perennial Creation.

In a world in which culture, in general, as well as art, in particular, become more and more infantile with the passing of time, Edi APOSTU offers to the seekers of original and highly qualitative fine art a new vision in the field, proposing to the public the holotropic painting, a type of painting in which the complementary – contrasting chromatics is chosen in such a way so to catch the eye of the spectator and to transpose it into states above the conscience.

Edi APOSTU challenges the spectator to explore new dimensions, beyond time and space, his painting being an opening to new virtual and sensatory horizons.

„The holotropic art is the art which is the result of  transpersonal experiences and which can transpose the beholder into states of overconsciousness.

All my artistic creation, eiher painting, graphycs or poetry, is rich in symbols and universal archetypes. Even if most of my works are abstract, they transmit subtle messages and have as source of inspiration The Source, the Universal Source from which Information comes, information which materializes in the physical plan in my creations.

I consider my artistic achievements as a stage in the process of both artistic self-perfection but especially in the spiritual one, because creating them I raised existential and metaphysical problems to myself and I think that the inspiration the artist receives while giving birth to a work of art can become an answer, because the artistic creation cannot have, in my opinion, a strictly human origin.

Personally, I consider that the art is the most fascinating manifestation of the Divine creator at the terrestrial and physical level, through which there is made the connection between the limited-ephemeral human condition and the infinite-eternal Divine.“ – Edi APOSTU

––––

The name Holotropic means literally „moving toward wholeness” (from the Greek „holos” = whole and „trepein” = moving in the direction of something)

Artworks obtained from transpersonal experiences after the practicing of the Zen meditation type.

The artworks were executed without sketches, plans or any intention. It happened after removal any thought from my mind. During the creation from my mind were eliminated thoughts, obsessions, ideas and my hand laid on support shapes and colors.

All artworks are handmade.

The technique: acrylic or India ink on canvas, special paper or drywall.

To establish the lines of the drawing were not used any tools to help such as the ruler or pair of compasses.

This is ZEN. This is Self Discovery. This is the HOLOTROPIC ART.

website link: www.ediapostu.eu,

[:]