Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 14/07/2024

Scroll to top

Top

[:ro]Amplasarea statuilor EPISCOPILOR ROMAN CIOROGARIU SI DEMETRIU RADU in Piata Unirii, in fata Bisericii cu Luna, respectiv in fata Catedralei Sf. Nicolae[:]

[:ro]Amplasarea statuilor EPISCOPILOR ROMAN CIOROGARIU SI DEMETRIU RADU in Piata Unirii, in fata Bisericii cu Luna, respectiv in fata Catedralei Sf. Nicolae[:]
Nistor Laurențiu

[:ro]

I.1) Denumire si adrese

MUNICIPIUL ORADEA
Adresa:Strada: Unirii, nr. 1 Cod fiscal:4230487 Cod postal:410100 Cod NUTS:RO111 Bihor Localitate:Oradea Tara:Romania E-mail:mihaela.laslau@oradea.ro, manuela.maghiar@oradea.ro Telefon:+4 0259437000 Fax:+4 0259409406Adresa Internet (URL):www.oradea.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

I.2) Achizitie comuna

Contractul implica o achizitie comuna:Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie:Nu

I.3) Comunicare

Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru access direct, nerestrictionat, complet si gratuit la:www.e-licitatie.ro
Accesul la documentele de achizitii publice este restrictionat. Informatii suplimentare pot fi obtinute la:
Comunicarea electronica necesita utlizarea de instrumente si de dispozitive care nu sunt disponibile in mod general. Accesul direct nerestrictionat si complet la aceste instrumente si dispozitive este gratuit, la:

Informatii suplimentare pot fi obtinute de la:

adresa mentionata mai sus

Ofertele, candidaturile sau cererile de participare trebuie depuse la:

adresa mentionata mai sus

I.4) Tipul autoritatii contractante

Autoritate regionala sau locala

I.5) Activitate principala

Servicii generale ale administratiilor publice
SECTIUNEA II: OBIECT

II.1) Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu:

concurs de solutii pentru achizitia serviciilor de LOT 1 – Amplasarea statuilor EPISCOPILOR ROMAN CIOROGARIU SI DEMETRIU RADU in Piata Unirii, in fata Bisericii cu Luna, respectiv in fata Catedralei Sf. Nicolae LOT 2 – ”AMPLASAREA STATUII REGELE FERDINAND AL ROMÂNIEI ÎN PIAȚA UNIRII” cod unic de identificare: 4230487/2018/84 Numar de referinta:cod unic de identificare: 4230487/2018/84

II.1.2) Cod CPV principal:

92312230-2 Servicii prestate de sculptori (Rev.2)

II.2) Descriere

II.2.2) Coduri CPV secundare:

II.2.4) Descrierea achizitiei publice:

Conform caietelor de sarcini si a documentatiei de concurs obiectul achizitiei este : LOT 1 – Amplasarea statuilor EPISCOPILOR ROMAN CIOROGARIU SI DEMETRIU RADU in Piata Unirii, in fata Bisericii cu Luna, respectiv in fata Catedralei Sf. Nicolae LOT 2 – ”AMPLASAREA STATUII REGELE FERDINAND AL ROMÂNIEI ÎN PIAȚA UNIRII” Se urmareste realizarea urmatoarelor: I.prestarea servicilor de proiectare : 1. Documentatii avize conform Certificat de Urbanism (inclusiv avizul Comisiei Nationale pentru Monumente de For Public de pe langa Ministerul Culturii si Identitatii Nationale); 2. Proiect la faza DTAC – proiectul pentru autorizarea lucrarilor de construire; 3. Proiect la faza PT+DE+CS + devize – pentru toate partile constructive ale ansamblului; II.Asistenta tehnica; III.Drepturi de autor; IV. prestarea serviciilor artistice de realizare, livrare si montare a statuilor Valoare estimata totala este de 5.031.900 lei fara tva – LOT 1 – Amplasarea statuilor EPISCOPILOR ROMAN CIOROGARIU SI DEMETRIU RADU in Piata Unirii, in fata Bisericii cu Luna, respectiv in fata Catedralei Sf. Nicolae – cu o valoare estimata de 838.800 lei fara tva – LOT 2 – ”AMPLASAREA STATUII REGELE FERDINAND AL ROMÂNIEI ÎN PIAȚA UNIRII” – cu o valoare estimata de 4.193.100 lei fara tva. Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari pana in a 11-a zi inclusiv inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 14 zile

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene:

Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene:Nu
Tip finantare :Fonduri bugetare
SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1) Conditii de participare

III.1.10) Criterii de selectie a participantilor:

III.2) Conditii referitoare la contract

III.2.1) Informatii privind o anumita profesie:

Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii:Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Descriere

IV.1.2) Tip de concurs:

Concurs de solutii deschis

IV.1.7) Numele participantilor deja selectati:

IV.1.9) Criterii de evaluare a proiectelor:

Criteriile de evaluare a proiectelor sunt cele mentionate in documentatia de concurs – catalog factori de evaluare pentru fiecare lot in parte

IV.2) Informatii administrative

IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:

Data si ora locala:07.01.2019 10:00

IV.2.3) Data estimata a expedierii invitatiilor de prezentare a ofertelor sau de participare catre candidatii selectati:

Data si ora locala:

IV.2.4) Limbile in care pot fi redactate proiectele sau cererile de participare:

Romana

IV.3) Recompense si juriu

IV.3.1) Informatii privind premiul (premiile):

Se vor acorda unul sau mai multe premii:Nu

IV.3.2) Detalii privind platile catre toti participantii:

Nu se vor acorda premii.

IV.3.3) Contracte subsecvente:

Eventualul contract de servicii rezultat in urma concursului va fi atribuit castigatorului sau castigatorilor concursului:Da

IV.3.4) Decizia juriului:

Decizia juriului este obligatorie pentru autoritatea contractanta/entitatea contractanta:Da

IV.3.5) Numele membrilor juriului selectati:

Ilie Bolojan pentru Lot 1 si 2, Radu Fortis pentru Lot 1 si 2, Radu Moraru pentru Lot 1 si 2, Ramona Novicov pentru Lot 1 si supleant pentru 2, Cristian Octavian Rus pentru Lot 1, Rodica Indig pentru Lot 1, Supleant pentru lot 1 si 2 Florin Birta, Supleant pentru lot 1 si 2 Adriana Lipoveanu, Alexandru Pasat pentru Lot 2, Mircea Roman pentru Lot 2
SECTIUNEA VI: INFORMATII COMPLEMENTARE

VI.3) Informatii suplimentare

Autoritatea contractanta stabileste urmatoarele: I. Concursul de solutii se va derula intr-o singura etapa, fiind solicitate documentele in baza DUAE ofertantului clasat pe locul 1 (care va fi invitat la procedura de negociere in baza art 104 alin 7 din Legea 98/016), in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor II. Pentru a se asigura anonimatul evaluarii proiectelor de catre juriu si in acelasi timp pentru a nu extinde atributiile juriului la altele decat cele stabilite prin art 99 din HG 395/2016 si ale art 109 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va numi o comisie de evaluare. Membrii comisiei de evaluare vor preda anonim, spre evaluare juriului, proiectele depuse. Membrii comisiei de evaluare vor avea toate atributiile instituite in sarcina lor de art 127 din HG 395/2016, cu exceptia evaluarii propunerii tehnice si stabilirii clasamentului proiectelor pe baza criteriilor indicate în anunţul de concurs, aceasta competenta apartinand juriului in baza art 99 din HG 395/2016 si ale art 109 din Legea 98/2016. III.Juriul va avea următoarele atribuţii: a) Juriul are obligaţia de a evalua, în mod anonim şi exclusiv pe baza criteriilor indicate în anunţul de concurs, planurile şi proiectele depuse de candidaţi b) Anonimatul este menţinut până la momentul la care juriul adoptă o decizie sau formulează o opinie, pe care trebuie sa o concretizeze intr-un raport. Acest raport trebuie semnat de toţi membrii juriului si va contine evaluărea calitativa a fiecărui proiect, clasamentul proiectelor, precum şi observaţiile şi aspectele care ar trebui clarificate. c) Candidaţii pot fi invitaţi, dupa ce juriul si-a incheiat raportul, dacă este necesar, să răspundă întrebărilor consemnate în raportul întocmit de juriu, în vederea clarificării oricărui aspect privind proiectele. Juriul trebuie să se întocmească un proces-verbal complet al dialogului dintre juriu și acești candidați. d) Juriul este autonom în deciziile şi opiniile pe care le emite IV.Modul de derulare a procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare in baza art. 104 alin. (7) din Legea 98/2017. 1. Negocierile vor avea loc in cadrul unei Camere de Date cam 133 etaj 1 Primaria Municipiului Oradea 2. Va fi invitat la negocieri ofertantul clasat pe locul I si declarant castigator al procedurii de concurs de solutii. 3. Scopul negocierilor va fi de a îmbunatati daca este cazul, oferta initiala depusa de participantul la negocieri (este vorba despre imbunatatirea ofertei depuse in cadrul concursului de solutii daca va fi cazul), si de adaptare a acesteia la conditiile concrete în care se va derula contractul de achizitie publica care urmeaza a fi atribuit (daca va fi cazul). 4. La sfârsitul fiecarei întâlniri de negocieri, comisia de evaluare va consemna aspectele discutate si convenite într-un proces-verbal de sedinta, care se semneaza de catre toti participantii la negocieri. 5. Negocierile se deruleaza pâna în momentul în care participantul la negocieri declara ca oferta pe care a prezentat-o nu mai poate fi îmbunatatita, fapt care se consemneaza explicit în procesul-verbal de sedinta. 6. În cazul în care, pe parcursul negocierilor, comisia constata ca nu se înregistreaza îmbunatatiri substantiale ale ofertei fata de întâlnirile anterioare, aceasta are dreptul de a stabili o întâlnire finala. În cadrul acestei întâlniri ofertantul are obligatia de a prezenta elementele finale ale propunerii sale tehnice si financiare, pentru care urmeaza sa se aplice criteriul de atribuire 7. Subiectul negocierilor vor fi factorii de atribuire mentionati in fisa de date a achizitiei care a stat la baza derularii concursului de solutii. In cazul in care ceilalti factori de atribuire nu vor necesita negocieri, imbunatatiri, negocierile vor viza exclusiv pretul ofertat.

VI.4) Proceduri de contestare

VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor:

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa:Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Cod fiscal: Cod postal:030084 Cod NUTS:RO321 Bucuresti Localitate:Bucuresti Tara:Romania E-mail:office@cnsc.ro Telefon:+40 213104641 Fax:+40 213104642 / +40 218900745 Adresa Internet (URL):http://www.cnsc.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere:

VI.4.3) Procedura de contestare:

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare:

VI.5) Data expedierii prezentului anunt

27.11.2018 09:41

[:]