Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 15/07/2024

Scroll to top

Top

[:ro]Amplasare monument de for public în Piața Unirii, Baia Mare – Centenar 2018[:]

[:ro]Amplasare monument de for public în Piața Unirii, Baia Mare – Centenar 2018[:]
Nistor Laurențiu

[:ro]

Documentatie de atribuire:

DF1027743 / 15.10.2018 16:19

Anunt cu transmitere la JOUE:

Nu
SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumire si adrese

MUNICIPIUL BAIA MARE
Adresa:Strada: Şincai Gheorghe, nr. 37 Cod fiscal:3627692 Cod postal:430311 Cod NUTS:RO114 Maramures Localitate:Baia Mare Tara:Romania E-mail:serviciul.achizitiipublice@baiamare.ro Telefon:+40 262211001 Fax:+40 262212171Adresa Internet (URL):www.baiamare.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

I.2) Achizitie comuna

Contractul implica o achizitie comuna:Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie:Nu

I.3) Comunicare

Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru access direct, nerestrictionat, complet si gratuit la:www.e-licitatie.ro
Accesul la documentele de achizitii publice este restrictionat. Informatii suplimentare pot fi obtinute la:
Comunicarea electronica necesita utlizarea de instrumente si de dispozitive care nu sunt disponibile in mod general. Accesul direct nerestrictionat si complet la aceste instrumente si dispozitive este gratuit, la:

Informatii suplimentare pot fi obtinute de la:

adresa mentionata mai sus

Ofertele, candidaturile sau cererile de participare trebuie depuse la:

adresa mentionata mai sus

I.4) Tipul autoritatii contractante

Autoritate regionala sau locala

I.5) Activitate principala

Servicii generale ale administratiilor publice
SECTIUNEA II: OBIECT

II.1) Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu:

Amplasare monument de for public în Piața Unirii, Baia Mare – Centenar 2018 Numar de referinta:3627692 / 2018 / S10

II.1.2) Cod CPV principal:

92310000-7 Servicii de creare si interpretare de opere artistice si literare (Rev.2)

II.2) Descriere

II.2.2) Coduri CPV secundare:

II.2.4) Descrierea achizitiei publice:

Obiectul principal al contractului este conceperea și realizarea unui monument de for public, care să simbolizeze și să exprime conceptul ”Centenar 2018” – elogierea a 100 de ani de la realizarea Marii Uniri. Pentru îndeplinirea obiectivului se vor realiza cel puțin următoarele activități: Proiectare, Realizare și Amplasare a monumentului de for public – conform specificațiilor din Tema de concurs și Regulamentul de concurs. Valoarea cumulatǎ a execuției și amplasarea lucrǎrii propuse nu va depǎși suma de 412600 RON, exclusiv TVA. Numărul minim al participanților la concurs trebuie să fie 3 (trei), în conformitate cu prevederile art. 97 alin. (2) din HG nr. 395/2016. În cazul în care numărul de participanți care îndeplinesc criteriile de calificare și selectie este mai mic decât numărul minim indicat în anunțul de concurs, autoritatea contractantă are dreptul fie de a continua procedura de atribuire numai cu acel participant/acei participanţi care îndeplineşte/ îndeplinesc criteriile solicitate, fie de a anula procedura – art. 97 alin. (5) HG 395/2016. Solicitările de clarificări referitoare la prezenta documentație de atribuire vor fi adresate în termen de maxim 20 zile înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor/candidaturii de participare la concurs, iar răspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la Secțiunea ”Listă clarificări, notificări și decizii” din cadrul anunțului de concurs, în a 10 a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturii de participare la concurs – art. 161 din Legea nr. 98 / 2016.

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene:

Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene:Nu
Tip finantare :Fonduri bugetare
SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1) Conditii de participare

III.1.10) Criterii de selectie a participantilor:

III.2) Conditii referitoare la contract

III.2.1) Informatii privind o anumita profesie:

Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii:Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Descriere

IV.1.2) Tip de concurs:

Concurs de solutii deschis

IV.1.7) Numele participantilor deja selectati:

IV.1.9) Criterii de evaluare a proiectelor:

Criteriile de evaluare sunt prevazute la Secțiunea II, punctul II.2.5 Criterii de evaluare a proiectelor. Pentru proiectele admise în concurs, fiecare membru al juriului, în funcție de aprecierea personală, va acorda un punctaj conform criteriilor de evaluare. Fiecare membru al juriului are doar un singur vot. Pentru fiecare proiect se vor insuma punctajele acordate de fiecare membru al juriului si se va calcula media aritmetică prin împărțirea punctajului la numărul membrilor din juriu. Lucrarea artistică câștigătoare va fi aceea care va cumula punctajul cel mai mare, rezultat ca medie a punctajului parțial acordat pentru o aceeași operă de artă de către fiecare membru al juriului, inclusiv cel al președintelui juriului. O propunere de soluție poate să cumuleze cel mult 100 de puncte. Juriul va face ierarhizarea finală. În cazul unei egalități între proiecte, Președintele juriului va avea drept de vot decisiv.

IV.2) Informatii administrative

IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:

Data si ora locala:15.11.2018 12:00

IV.2.3) Data estimata a expedierii invitatiilor de prezentare a ofertelor sau de participare catre candidatii selectati:

Data si ora locala:

IV.2.4) Limbile in care pot fi redactate proiectele sau cererile de participare:

Romana

IV.3) Recompense si juriu

IV.3.1) Informatii privind premiul (premiile):

Se vor acorda unul sau mai multe premii:Da

Numarul si valoarea premiului (premiilor) care urmeaza sa fie acordat(e):Locul I – contractul de execuție după procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare: servicii de proiectare (concept artistic și drepturi de autor), realizare și amplasare monument de for public; valoare estimată 412.600,00 lei fără TVA.

IV.3.2) Detalii privind platile catre toti participantii:

IV.3.3) Contracte subsecvente:

Eventualul contract de servicii rezultat in urma concursului va fi atribuit castigatorului sau castigatorilor concursului:Da

IV.3.4) Decizia juriului:

Decizia juriului este obligatorie pentru autoritatea contractanta/entitatea contractanta:Da

IV.3.5) Numele membrilor juriului selectati:

Morth Izabella, Futo Edmund, Ghinea Laura, Chira Adrian, Pintea Aura, Filip Ionuț – membru supleant
SECTIUNEA VI: INFORMATII COMPLEMENTARE

VI.3) Informatii suplimentare

Pentru deschiderea fișierelor postate în S.E.A.P. cu semnatură electronică, utilizați programul shellSAFE Verify sau echivalent – Utilitar gratuit cu care se poate verifica semnatura electronică și permite vizualizarea documentelor semnate electronic. Solicitarea de răspunsuri la clarificări sau întrebări este organizată într-o singură rundă. Datele limită de primire a solicitărilor de clarificări sau a întrebărilor, precum și datele limită de transmitere a răspunsurilor sunt stabilite în fișa de date. Orice concurent interesat are dreptul de a solicita în scris clarificări privind documentația de concurs. Solicitările sau întrebările se pot transmite numai în scris, prin fax: +40262212171 sau e-mail: serviciul.achizitiipublice@baiamare.ro. Concurentul are obligația de a respecta datele limită stabilite în fișa de date și de a se asigura că solicitările de clarificări sau întrebările au fost primite la secretariatul concursului. Autoritatea contractantă prin Secretariatul concursului se va asigura să posteze răspunsurile la solicitările de clarificări sau la întrebări însoțite de întrebările aferente pe pagina www.e-licitatie.ro în cadrul anunțului de concurs, în mod clar, complet și fără ambiguități, respectând datele limită stabilite în fișa de date și luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celor care au solicitat clarificările respective. Răspunsurile la solicitările de clarificări sau întrebări pot detalia unele prevederi ale documentației de concurs și devin parte integrantă a documentației de concurs. Declarația de propria răspundere (DUAE) se va depune de toți participanții la procedură, în format PDF (ofertant unic, lider, asociat, terț susținător, subcontractant) și se va semna olograf. DUAE se poate accesa în vederea completării de către operatorii economici interesați, prin intermediul următorului link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter.

VI.4) Proceduri de contestare

VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor:

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa:Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Cod fiscal: Cod postal:030084 Cod NUTS:RO321 Bucuresti Localitate:Bucuresti Tara:Romania E-mail:office@cnsc.ro Telefon:+40 213104641 Fax:+40 213104642 / +40 218900745 Adresa Internet (URL):http://www.cnsc.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere:

VI.4.3) Procedura de contestare:

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:Conform Legii nr. 101 din 2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, cu modificările și completările ulterioare.

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare:

Municipiul Baia Mare – Serviciul Juridic
Adresa:Str. Gheorghe Şincai nr. 37 Cod fiscal: Cod postal:430311 Cod NUTS:RO114 Maramureş Localitate:Baia Mare Tara:Romania E-mail: Telefon:+40 262211001 Fax:+40 262212171 Adresa Internet (URL):www.baiamare.roAdresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

VI.5) Data expedierii prezentului anunt

16.10.2018 11:35

[:]