Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 25/07/2024

Scroll to top

Top

[:ro]Algerea solutiei artistice pentru realizarea Monumentului Marii Uniri @ Suceava[:]

[:ro]Algerea solutiei artistice pentru realizarea Monumentului Marii Uniri @ Suceava[:]
Nistor Laurențiu

[:ro]

ACEST CONCURS ESTE REGLEMENTAT DE DIRECTIVA 2004/18/CE
Tip legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016
SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA/ENTITATEA CONTRACTANTA
I.1) DENUMIREA, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT:
MUNICIPIUL SUCEAVA
Adresa postala:  B-dul 1 Mai, nr. 5A , Localitatea:  Suceava , Cod postal:  720224 , Romania , Punct(e) de contact:  Comp. Achizitii publice , Tel.  +40 0230212696/167 , In atentia:  Burca Gheorghe , Email: achizitii@primariasv.ro , Fax:  +40 0230520593 , Adresa internet (URL):  www.primariasv.ro
I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATE (ACTIVITATI) PRINCIPALA (PRINCIPALE)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
– Servicii generale ale administratiilor publice
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONCURSULUI/DESCRIEREA PROIECTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea atribuita concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
Algerea solutiei artistice pentru realizarea Monumentului Marii Uniri
II.1.2) Descriere succinta
Concursul are drept obiectiv principal selectarea celei mai bune solutii pentru realizarea Monumentului Marii Uniri ce va fi amplasat în zona centrala a municipiului Suceava. Incheierea contractului de lucrari pentru realizarea MONUMENTULUI MARII UNIRI se va face in functie de alocarile bugetare, cu câstigatorul concursului, prin procedura de achizitie publica” Negocierea fara publicare prealabila” in baza 104 alin. (7) din Legea nr. 98/2016 . In cazul in care autoritatea contractanta nu incheie contractul cu castigatorul, din motive care nu îi sunt imputabile, are dreptul sa invite la procedura de negociere fara publicare prealabila castigatorii clasati pe locurile II si III. Numarul minim al participantilor la concurs trebuie sa fie 3(trei), in conformitate cu prevederile art. 97 alin. (2) din HG nr. 395/2016. Monumentul Marii Uniri va fi amplasat pe parcela de teren proprietate publica a Municipiului Suceava, in suprafata de 50 mp, identica cu parcela cadastrala nr. 31868/2018, situat in Suceava str. Stefan cel Mare fn. Solicitarile de clarificari referitorare la prezenta documentatie de atribuire vor fi adresate in termen de maxim 15 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la Sectiunea ”Documentatie, clarificari si decizii” din cadrul anuntului de concurs,în a 10 a zi înainte de data limita de depunere a ofertelor , conform ar. 161 din Legea nr. 98 / 2016.
II.1.3) Vocabularul comun privind achizitiile (CPV)
92310000-7 – Servicii de creare si interpretare de opere artistice si literare (Rev.2)
SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) CRITERII DE SELECTIE A PARTICIPANTILOR
Cerinta nr.1 Informatii privind asociatii: În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE în care vor include informatiile cu privire la modul de îndeplinire a cerintelor de capacitate tehnica si profesionala proportional cu cota de implicare în executarea viitorului contract. Modalitatea de indeplinire In cazul unei asocieri, odata cu depunerea DUAE ofertantii prezinta contractul/acordul de asociere, in original(in Plicul nr 3-secretizat), in care sa se mentioneze ca toti asociatii isi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru indeplinirea contractului, ca liderul asocierii este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni in numele tuturor asociatilor si este raspunzator in nume propriu si in numele Asocierii pentru indeplinirea viitorului contract. Intelegerea trebuie sa stipuleze, de asemenea ca toti asociatii din Asociere sunt obligati sa ramana in Asociere pe intreaga durata a viitorului contract.La solicitarea autoritatii contractante, doar ofertantul clasat pe locul I va prezenta documente justificative ale asociatilor care probeaza îndeplinirea cerintei privind capacitatea tehnica si profesionala. Cerinta nr. 2 Informatii privind subcontractantii: Daca este aplicabil, ofertantii includ informatiile cu privire la subcontractanti în DUAE.În cazul în care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/ subcontractantilor pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat si semnat în mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia. Modalitatea de indeplinire Subcontractantii precizeaza în DUAE informatiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplineste mentionând numarul si data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusa pentru subcontractare. Daca prin subcontractant nu se îndeplineste o cerinta de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrarii neîncadrarii în motivele de excludere.Odata cu depunerea DUAE se prezinta contractul/acordul de subcontractare in original(in Plicul nr 3-secretizat). Operatorul economic clasat pe primul loc va face dovada îndeplinirii cerintelor de calificare prin subcontractanti prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea AC.
III.2) PARTICIPAREA ESTE REZERVATA PENTRU O ANUMITA PROFESIE
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) TIP DE CONCURS
Licitatie deschisa
IV.2) NUMELE PARTICIPANTILOR DEJA SELECTATI
IV.3) FACTORI DE EVALUARE A PROIECTELOR
Încadrare în aspectul arhitectonic si peisagistic al zonei 20.00 Asigurarea unui echilibru optim între configuratia estetica monumentala specifica acestui tip de monument si exigentele limbajului sculptural modern 20.00 Modalitatea de exprimare a ideii de monument menit sa sustina idealul independentei si unitatii nationale 30.00 Costul de realizare a monumentului 30.00
IV.4) INFORMATII ADMINISTRATIVE
IV.4.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
IV.4.2) Conditii de obtinere a documentatiei contractuale si a documentatiei suplimentare
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru obtinerea de documente
Data:  18.04.2018     Ora:  14:00
Documente de plata
Nu
Conditii si modalitate de plata
IV.4.3) Termen limita pentru depunerea proiectelor sau a cererilor de participare
Data:  19.04.2018     Ora:  10:00
IV.4.4) Data expedierii invitatiilor de participare candidatilor selectati
IV.4.5) Limba sau limbile in care pot fi redactate proiectele sau cererile de participare
Romana
IV.5) RECOMPENSE SI JURIU
IV.5.1) Se vor acorda una sau mai multe prime
Da
Numarul si valoarea primelor care urmeaza sa fie acordate
Premiul 1-5.000 lei; Premiul 2-3.000 lei; Premiul 3-2.000 lei.
IV.5.2) Detalii privind platile catre toti participantii
IV.5.3) Contracte atribuite in urma concursului:  Contractele de servicii atribuite in urma concursului vor trebui sa fie atribuite castigatorului sau unuia dintre castigatorii concursului
Da
IV.5.4) Decizia juriului este obligatorie pentru autoritatea contractanta/entitatea contractanta
Da
IV.5.5) Numele membrilor juriului selectati
1.  Puscasu Lucia, Artista Plastica-membru
2.  Arh.Gorcea Constantin-membru
3.  Arh. Blanaru Ion Viorel-membru
4.  Burca Gheorghe – secretar
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) CONCURSUL FACE PARTE DINTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI COMUNITARE
Nu
Tip de finantare:  Fonduri bugetare
VI.2) ALTE INFORMATII
Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate în SEAP, este necesar ca operatorii economici sa detina/instaleze pe statia de lucru, aplicatia care permite verificarea semnaturii electronice si vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica); Dreptul de a solicita clarificari este asigurat in conformitate cu prevederile art.160 din Legea nr.98/2016, privind achizitiile publice.Solicitarile de clarificari referitorare la prezenta documentatie de atribuire vor fi adresate in termen de maxim 15 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la Sectiunea ”Documentatie, clarificari si decizii” din cadrul anuntului de concurs, in termen de 10 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, conform ar. 161 din Legea nr. 98 / 2016. Oferta va fi insotita de macheta, care va avea lipit codul personalizat la vedere. Incheierea contractului de lucrari pentru realizarea MONUMENTULUI MARII UNIRI se va face in functie de alocarile bugetare, cu câstigatorul concursului, prin procedura de achizitie publica” Negocierea fara publicare prealabila” in baza art.104 alin. (7) din Legea nr. 98/2016 . In cazul in care autoritatea contractanta nu incheie contractul cu castigatorul, din motive care nu îi sunt imputabile, are dreptul sa invite la procedura de negociere fara publicare prealabila castigatorii clasati pe locurile II si III. Numarul minim al participantilor la concurs trebuie sa fie 3(trei), in conformitate cu prevederile art. 97 alin. (2) din HG nr. 395/2016. În conformitate cu prevederile art. 97 alin. (5) din HG nr. 395/2016 în cazul în care numarul de participanti care îndeplinesc criteriile de calificare si selectie este mai mic decât numarul minim indicat în anuntul de concurs, autoritatea contractanta va continua procedura de atribuire numai cu acel participant/acei participanti care îndeplineste/ îndeplinesc criteriile solicitate.
VI.4) DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNT
08.03.2018 10:52

[:]