Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 14/06/2024

Scroll to top

Top

[:ro]Achiztionare solutie artistica si realizare monument de for public: statuie bronz ecvestra Mihai Viteazul[:]

[:ro]Achiztionare solutie artistica si realizare monument de for public: statuie bronz ecvestra Mihai Viteazul[:]
Nistor Laurențiu

[:ro]

ACEST CONCURS ESTE REGLEMENTAT DE DIRECTIVA 2004/18/CE
Tip legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016
SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA/ENTITATEA CONTRACTANTA
I.1) DENUMIREA, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT:
Orasul Cisnadie
Adresa postala:  Piata Revolutiei, nr. 1 , Localitatea:  Cisnadie , Cod postal:  555300 , Romania , Punct(e) de contact:  Johann Krech , Tel.  +40 269561147 , Email:  primarie@cisnadie.ro , Fax:  +40 269561012
I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATE (ACTIVITATI) PRINCIPALA (PRINCIPALE)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
– Servicii generale ale administratiilor publice
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONCURSULUI/DESCRIEREA PROIECTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea atribuita concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
Achiztionare solutie artistica si realizare monument de for public: statuie bronz ecvestra Mihai Viteazul
II.1.2) Descriere succinta
Concursul are drept obiectiv principal selectarea celei mai bune solutii pentru realizarea monumentului de for public: statuie bronz ecvestra Mihai Viteazul ce va fi amplasat în zona centrala a Orasului Cisnadie. Incheierea contractului de lucrari pentru realizarea monumantului de for public se va face din fonduri bugetare, cu câstigatorul concursului, prin procedura de achizitie publica” Negocierea fara publicare prealabila” in baza 104 alin. (7) din Legea nr. 98/2016 . In cazul in care autoritatea contractanta nu incheie contractul cu castigatorul, din motive care nu îi sunt imputabile, are dreptul sa invite la procedura de negociere fara publicare prealabila castigatorii clasati pe locurile II si III. Numarul minim al participantilor la concurs trebuie sa fie 3(trei), in conformitate cu prevederile art. 97 alin. (2) din HG nr. 395/2016. Solicitarile de clarificari referitorare la prezenta documentatie de atribuire vor fi adresate in termen de maxim 15 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la Sectiunea ”Documentatie, clarificari si decizii” din cadrul anuntului de concurs,în a 10 a zi înainte de data limita de depunere a ofertelor , conform ar. 161 din Legea nr. 98 / 2016.
II.1.3) Vocabularul comun privind achizitiile (CPV)
92311000-4 – Opere de arta (Rev.2)
SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) CRITERII DE SELECTIE A PARTICIPANTILOR
Informatii privind asocierea( daca este cazul):- in cazul asocierii, liderul acesteia va inscrie solutia/ proiectul in concurs. Modalitatea de indeplinire Se va completa Duae de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2) PARTICIPAREA ESTE REZERVATA PENTRU O ANUMITA PROFESIE
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) TIP DE CONCURS
Licitatie deschisa
IV.2) NUMELE PARTICIPANTILOR DEJA SELECTATI
IV.3) FACTORI DE EVALUARE A PROIECTELOR
Calitatea artistica a solu?iei- 70 puncte 70.00 Costul de realizare a monumentului- 30 puncte 30.00
IV.4) INFORMATII ADMINISTRATIVE
IV.4.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
IV.4.2) Conditii de obtinere a documentatiei contractuale si a documentatiei suplimentare
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru obtinerea de documente
Data:  24.04.2018     Ora:  16:00
Documente de plata
Nu
Conditii si modalitate de plata
IV.4.3) Termen limita pentru depunerea proiectelor sau a cererilor de participare
Data:  08.05.2018     Ora:  16:00
IV.4.4) Data expedierii invitatiilor de participare candidatilor selectati
Data prevazuta:  20.04.2018
IV.4.5) Limba sau limbile in care pot fi redactate proiectele sau cererile de participare
Romana
IV.5) RECOMPENSE SI JURIU
IV.5.1) Se vor acorda una sau mai multe prime
Nu
IV.5.2) Detalii privind platile catre toti participantii
IV.5.3) Contracte atribuite in urma concursului:  Contractele de servicii atribuite in urma concursului vor trebui sa fie atribuite castigatorului sau unuia dintre castigatorii concursului
Da
IV.5.4) Decizia juriului este obligatorie pentru autoritatea contractanta/entitatea contractanta
Da
IV.5.5) Numele membrilor juriului selectati
1.  Presedinte: Arhitect-Ioana Cristian
2.  Membru: Arhitect- Mircea Tibuleac
3.  Membru: Critic de arta- Marius David
4.  4. Membru: Profesor istorie- Cornel Mihai Maria
5.  Membru: Profesor istorie- Cornel Mihai Maria
6.  Membru: Viceprimar- Danut Mihai Filip
7.  Membru: Director executiv- Cornel Iulian Barbu
8.  Membru: Director executiv- Nicolae Valer Radoiu
9.  Presedinte de rezerva: Arhitect Ionela Jula
10.  Membru: Consilier- Maria Lapadatu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) CONCURSUL FACE PARTE DINTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI COMUNITARE
Nu
Tip de finantare:  Fonduri bugetare
VI.2) ALTE INFORMATII
Solutia castigatoare este cea careia i se acorda punctajul maxim. incheierea contractului de servicii va fi facuta cu castigatorul concursului, prin procedura de achizitie publica- negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare. In cazul in care autoritatea contractanta nu incheie contractul cu castigatorul, din motive care nu îi sunt imputabile, are dreptul sa invite la procedura de achizi?ie concuren?ii clasa?i pe urmatoarele locuri, în ordine descrescatoare. Concuren?ii pot accesa DUAE în vederea completarii la adresa de internet? http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
VI.4) DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNT
23.03.2018 09:20

[:]